Vikna kirkelige fellesråd/menighetsråd
Vikna kirkelige fellesråd/menighetsråd
Sittende menighetsråd/kirkelige fellesråd ble valgt høsten 2015, og skal sitte til høsten 2019.

Vikna kirkelige fellesråd/menighetsråd

1. Elin Synnøve Williksen, medlem av AU

2. Else Hansvik Storsul, medlem av AU

3. Bjørn Endre Buvarp, Leder, medlem av AU

4. Frode Kirkeby-Garstad

5. Solveig Åsgard Kleven, medlem av byggekomite for Rørvik kirke

6. Snorre Olai Eidshaug

7. Reinert Eidshaug

8. Kristin Aksnes Wigdahl

9. Andrea Nogva, Nestleder, medlem av AU og Byggekomite for Rørvik kirke.

10. Berit Kristin Fjær Rauø

1. vara: Brian Sønderager Pelle

2. vara: Kåre Vågø

3. vara: Hege Kirkeby-Garstad

 

Kommunalt valgt medlem er Elin Eldegard Sæternes. Kommunalt medlem har møte og stemmerett i saker som angår kirkelig fellesråd, men ikke i menighetsrådssaker.

I møte 26.9.2017 ble Bjørn Endre Buvarp valgt som leder, og Andrea Nogva ble valgt som nestleder. Leder og nestleder velges for ett år om gangen.     

                                                                                                                                                                                      
Sokneprest Jan Korssjøen møter fast i rådet med tale og stemmerett. Soknepresten sitter også i AU, med tale- og stemmerett.


Svein Kåre Johansen ble valgt inn som 3 vara, men har fratrådt som valgt medlem etter at han ble ansatt som kirkeverge 1.10.2016. Lars Halvar Nilssen var valgt inn som fast medlem av rådet, men fikk fritak fra sitt verv i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd i august 2017.

 

Daglig leder/kirkeverge Svein Kåre Johansen er sekretær og saksbehandler for rådet, med talerett, men ikke stemmerett. Daglig leder/kirkeverge er også sekretær og saksbehandler for AU.


Arbeidsutvalget forbereder saker for menighetsrådet, og har også ansvar for behandling av personalsaker. AU har også delegert myndighet til å ta avgjørelser i noen små saker som ikke krever behandling i menighetsrådet.

 

Trosopplæringsutvalg: Jan Korssjøen, Steve Skarstad, Kristin Aksnes Wigdahl, Ingjerd Kjønsø.
Representant til Trosopplæringsutvalget i Nærøy prosti: Elin Williksen. Vara: Hege Kirkeby-Garstad.
Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Else Hansvik Storsul.
 20. mars 2019 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando