Nye satser for festeavgift på grav
Nye satser for festeavgift på grav

Fra 1.1.2017 er det vedtatt nye satser for feste av grav i Vikna.

Etter forslag fra Vikna kirkelige fellesråd har Vikna kommunestyre vedtatt en økning i avgiften for feste av grav i Vikna kommune. Økningen gjelder fra 1.1.2017.

 

Feste av grav
En kan ikke reservere gravsted før det foreligger et dødsfall. Festeperioden er på 10 år om gangen. Festeavgiften pr gravlagt er nå på kr 150,- pr år, altså kr 1.500,- for 10 år.

I ei kistegrav er det normalt plass til èn kiste.  Fredningstiden på en grav er 20 år. Det kalles en frigrav. Ved kistegrav kan en mot å betale festeavgift få reservert en tilleggsgrav ved siden av den gravlagte.

Alle som er bosatt i kommunen ved sin død har rett til fri grav. Det vil si at det ikke kreves festeavgift for graven i fredningstiden på 20 år. Ønskes det reservert en tilleggsgrav ved siden av den gravlagte blir dette en festet grav og det må betales festeavgift for denne fra reservasjonen starter og i 10 års-perioder framover. Frigrav er avgiftsfri i fredningstiden. Skal festet fornyes  betales det festeavgift for denne og eventuelle tilleggsgraver.

Ei urnegrav som tas i bruk for ny urnenedsettelse før fredningstiden er ute, blir fortsatt frigrav i 20 år fra siste urnenedsettelse.
Med fredningstid menes den tida grava er fredet inntil ny gravlegging kan skje.

Fester 
Alle graver som ikke er anonyme skal ha en ansvarlig person som fester. Det er den som er ansvarlig for gravferden som vanligvis blir fester av graven. Det kan godt hende at en i etterkant ser at det skal være noen andre i familien som skal ha denne funksjonen. Det kan for eksempel være noe så enkelt som at andre bor nærmere gravplassen. En skal imidlertid vite at den som er ansvarlig (fester) av gravstedet i følge §15 i gravferdsloven har  ”rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne og ellers rå over den. Festeren har plikt til å holde graven i hevd”. 

Det er derfor viktig at en ved et dødsfall blir enige om hvem som skal ha denne retten, og den kan bare innehas av èn person. Fester kan skriftlig overdra festet uten vederlag til en annen person med godkjenning av kirkelig fellesråd. Hvis en avdød er  fester av et annet gravsted enn det en skal gravlegges i, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet av den andre graven ønskes overført til. Ved uenighet er det kirkelig fellesråd som tar avgjørelsen.

Når festetiden er gått ut vil fester motta en faktura på feste for nye 10 år. Festet er å betrakte som fornyet når fakturaen er betalt. Når fester mottar faktura, men ikke ønsker å fornye festet, må fester ta kontakt med kirkekontoret og gi beskjed om dette, og om det eventuelt er andre som ønsker å feste graven videre.

 22. mai 2018 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando