Referat fra møter i Vikna menighetsråd
 


Referat fra møter i Vikna menighetsråd
Referat fra møter i Vikna menighetsråd

Her finner du referat fra møtene i Vikna menighetsråd fra og med 2017.

Fra nyttår 2020 ble Vikna kommune slått sammen med Nærøy kommune og ble til Nærøysund kommune. Fra dette tidspunktet mistet Vikna menighetsråd sin fellesrådsfunksjon og fungerer nå bare som menighetsråd. Det andre menighetsrådet i Nærøysund kirkelige fellesråd er Nærøy menighetsråd.

 

Hva er menighetsråd? Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/menighetsrad/ 

 

Hva er kirkelig fellesråd? Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig-fellesrad/ 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD – KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: Onsdag 16.10.2019 kl 19.00 i Kløverstua i Rørvik.

Alle medlemmer og varamedlemmer i både gammelt menighetsråd/fellesråd og i det nye menighetsrådet var bedt om å møte.

 

Til stede fra Vikna kirkelige fellesråd: Bjørn Endre Buvarp (leder), Solveig Åsgard Kleven, Else Hansvik Storsul, Kåre Vågø, Brian Sønderager Pelle, Berit Fjær Rauø, Kristin Aksnes Wigdahl, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Hege Kirkeby-Garstad, Elin Williksen, Andrea Nogva, Brit Karin Theimann (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Snorre Eidshaug

 

Til stede fra det nye Vikna menighetsråd: Bjørn Endre Buvarp, Ann-Helen Hellesø, Berit Myhre, Jeanette Valø, Kristin Wigdahl, Andrea Nogva, Kåre Vågø, Brian Pelle, Thor Lanesskog, Brit Karin Theimann (sokneprest).

 

Forfall: Ruth Henrikø, Sara-Marie Ulsund Stiksrud, Sigrid Horseng.

Møtet startet med at Vikna kirkelige fellesråd behandlet en fellesrådssak. Etter dette gikk hele forsamlingen opp til nykirka og fikk en befaring for å se hvor langt vi er kommet i byggeprosessen.

Etter dette ble det litt orienteringer før vi takket av det gamle menighetsrådet/fellesrådet med kaffe og kake og hyggelig samvær. Deretter fratrådte det gamle menighetsrådet/fellesrådet og det nye menighetsrådet gikk i gang med konstitueringen av nytt menighetsråd.

 

PS: Det gamle fellesrådet vil fungere som Vikna kirkelige fellesråd ut året i tilfelle det er behov for noen vedtak i de gamle fellesrådene i forbindelse med sammenslåingen til Nærøysund kirkelige fellesråd.

 

SAKLISTE

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

 

Fellesrådssak - 18 – 2019: Bruk av festeavgift til dekning av utgifter

Kirkevergen informerte om at det var behov for innkjøp av ny gravtiner, og at det var behov for innkjøp av to stativ for lyktetenning på våre to minnelunder på Østre gravlund. Total kostnad på gravtiner og stativ er på til sammen ca kr 32.000,- ex. Mva. Kirkevergen ønsker å finansiere denne utgiften med bruk av midler fra konto for festeavgift øremerket til bruk på gravplassene.

 

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Det vedtas å bruke av midler fra festeavgiften til å dekke utgift ex.mva på gravtiner og lyktestativer.

 

 

Menighetsrådsak (MR) -  19 – 2019: Konstituering – Valg av to medlemmer til Nærøysund kirkelige fellesråd

Forslag på følgende kandidater til kirkelig fellesråd ble fremmet i møtet:

Bjørn Endre Buvarp

Brian Sønderager Pelle

 

Vedtak i Vikna MR: Bjørn Endre Buvarp og Brian Sønderager Pelle velges til representanter i Nærøysund kirkelige fellesråd for 4 år. Enstemmig.

 

 

MR-sak 20 – 2019: Konstituering – Valg av to varamedlemmer til Nærøysund kirkelige fellesråd

Forslag på følgende kandidater til varamedlemmer til kirkelig fellesråd ble fremmet i møtet:

Andrea Nogva

Kåre Vågø

 

Vedtak i Vikna MR: Andrea Nogva (1. vara) og Kåre Vågø (2. vara) velges til vararepresentanter til Nærøysund kirkelige fellesråd for 4 år. Enstemmig.

 

 

MR - Sak 21 – 2019: Konstituering – Valg av leder i Vikna menighetsråd

Følgende forslag på kandidat som leder ble fremmet i møtet:

 Thor Lanesskog

 

Vedtak i Vikna MR: Thor Lanesskog velges som leder i Vikna menighetsråd for 1 år. Enstemmig.

 

 

MR - Sak 22 – 2019: Konstituering – Valg av nestleder i Vikna menighetsråd

Følgende forslag på kandidat som nestleder ble fremmet i møtet.

Kristin Wigdahl

 

Vedtak i Vikna MR: Kristin Aksnes Wigdahl velges til nestleder i Vikna menighetsråd for 1 år. Enstemmig.

 

 

MR - Sak 23 – 2019: Konstituering – Valg av antall medlemmer i Arbeidsutvalg (AU) i Vikna menighetsråd

Med 10 medlemmer i menighetsrådet består AU i dag av leder, nestleder, sokneprest og to andre fra menighetsrådet, samt saksbehandler. Skal vi ha likt antall medlemmer i AU nå som antall menighetsrådsmedlemmer er redusert til 7 stykker?

 

Vedtak i Vikna MR: AU i Vikna menighetsråd skal bestå av leder, nestleder, sokneprest. Eventuell sekretærfunksjon fra administrasjonen til AU og menighetsrådet avklares på et senere tidspunkt.

 

 

MR - Sak 24 – 2019: Konstituering – Valg av medlemmer til Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal

Det skal velges ett fast medlem og ett varamedlem fra hvert av de tre menighetsrådene i Vikna, Nærøy og Leka.

Følgende forslag på fast medlem fra Vikna ble fremmet i møtet: Kristin Aksnes Wigdahl

Følgende forlag på varamedlem fra Vikna ble fremmet i møtet: Ann-Helen Hellesø.

 

Vedtak i Vikna MR: Kristin Aksnes Wigdahl velges som fast medlem i Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal. Ann-Helen Hellesø velges som varamedlem. Enstemmig.

 

Bjørn Endre Buvarp                                                      Svein Kåre Johansen

Leder                                                                          Kirkeverge

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD-KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: Onsdag 28.8.2019 kl 19.00 i Menighetshuset.

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Solveig Åsgard Kleven, Berit Fjær Rauø, Snorre Eidshaug, Brian Pelle, Frode Kirkeby-Garstad, Else Hansvik Storsul, Reinert Eidshaug, Hege Kirkeby-Garstad, Brit Karin Theimann (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge). Amund Hellesø (ordfører Vikna kommune) deltok på orientering om, og befaring i, Rørvik kirke.

 

Forfall: Elin Williksen, Andrea Nogva, Kristin Wigdahl.

 

Referat/orienteringer

 1. Leder og ordfører orienterte om framdriften på byggingen av Rørvik kirke. Rådet gikk etter dette opp i kirka og fikk en befaring på byggeplassen.
 2. Kirkevergen orienterte om at utvidelsen på Østre gravlund er ferdigstilt. Det jobbes nå fra kommunens side med å planlegge og finansiere beplantning rundt det utvidede området for å få til en bedre skjerming mot den nære bebyggelsen.
 3. Kirkevergen orienterte om at den nye parkeringsplassen ved Garstad kirke på det nærmeste er ferdigstilt. Eiendomsforholdene rundt parkeringsplassen og selve kirketomta er det også ryddet opp i sammen med grunneier. Parkeringsplassen er finansiert gjennom ekstra tilskudd fra Vikna kommune.
 4. Kirkevergen orienterte om at byggingen av gravplassbygget ved Garstad kirkegård er godt i gang og bygget vil stå ferdig i løpet av høsten. Bygget finansieres av penger fra festeavgift på graver.
 5. Kirkevergen orienterte om at arbeidet med utbedring av Valøy kirke forventes å starte tidlig i september. Utbedringen finansieres av lån med rentekompensasjon.

 

SAKLISTE

MR Sak 13 – 2019: Tilsetting av ny sokneprest i Vikna

Stillingen som sokneprest i Vikna har vært utlyst med søknadsfrist 18. august 2019. Det er kommet en søker til stillingen og bispedømmerådet ber om en uttalelse fra Vikna menighet om den aktuelle kandidaten. Søknad er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven § 25. Dokumentene vil derfor bli lagt fram i møtet. Sokneprest Brit Karin Theimann ba om en vurdering av sin habilitet i saken og ble i samråd med rådsmedlemmene enig om at hun fratrådte under behandlingen av saken.

 

Vedtak: I brevet fra Nidaros bispedømmeråd som fulgte orientering om søkeren står det at menighetsrådet skal gi sin uttalelse etter at intervju er foretatt og referanser er innhentet. Dermed er saken lagt fram for tidlig siden vi ikke har mottatt referat fra intervju og referanser. Kirkevergen kaller inn rådet til møte neste uke når referat og referanser er mottatt.

 

MR Sak 14 – 2019: Kjøp av digitalt piano til menighetsarbeid

Kantor Dan Ramstad har mottatt et meget godt tilbud på et digitalpiano av meget god kvalitet. Pianoet er godt egnet til å bruke på forskjellige steder i nykirka, og kan også leies ut til artister som har konserter i kirka. Pianoet er pent brukt og i meget god stand. Et slikt piano vil bli flittig brukt i menighetsarbeidet.

Prisen på pianoet er på kr 10.000,- inkludert stativ, pedal, og en solid trillekoffert. Pianoet koster over kr 22.000,- + stativ, pedal og koffert hvis man skal kjøpe tilsvarende nytt piano.

 

Vedtak: Vikna menighetsråd vedtar å gå til innkjøp av nevnte piano. Kjøpet finansieres av midler fra konto øremerket til bruk i Menighetshuset.

 

MR Sak 15 – 2019: Revidering av mandat for trosopplæringa

Trosopplæringa for Ytre Namdal har revidert forslag til mandat 7.5.2019 og nytt mandat må vedtas av menighetsrådene i Vikna, Nærøy og Leka. Vikna menighet har tidligere i sak 28/2018 gitt innspill til mandatet og dette er fulgt opp i mandatforslaget som nå foreligger.

 

Vedtak: Framlagt forslag til mandat for trosopplæringa i Ytre Namdal vedtas.

 

MR Sak 16 – 2019: Søknad om oppsetting av musikkteater i Rørvik kirke

Barbroteateret har sendt søknad til Vikna menighetsråd om å få bruke Rørvik kirke til en oppsetting av musikkspelet «Bålet i meg» som er en videreutvikling av det kjente «Barbro – veien mot bålet» som har blitt spilt mange ganger på Vågsengtunet. Musikkspelet tenkes oppsatt i juni 2019.

 

Vedtak: Vikna menighetsråd er positive til at vi får forskjellige typer kulturaktiviteter i den nye kirken og søknad om oppsetting av musikkteateret «Bålet i meg» i Rørvik kirke i juni 2019 godkjennes med forbehold om at sokneprest og kantor godkjenner tekst og musikk.

 

Møtet slutt kl 21.30

 

Bjørn Endre Buvarp                                                       Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                         Kirkeverge

 

 

 

 

Referat fra årsmøtet for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd 2018

 

Kløverstua i Rørvik 23.4.2019 kl 18.00

 

 

Frammøtte: Arne Ofstad, Jan Korssjøen, Dan Ramstad, Rolf Sund, Bente Moe Forås, Eldrid Ramstad, Fredrik Skreddernes, Berit Fjær Rauø, Bjørn Endre Buvarp, Else Hansvik Storsul, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Møtet innledet med at forsamlingen gikk opp til Rørvik kirke og fikk en omvisning på byggeplassen. Gulvet er ferdig støpt og arbeidet er godt i rute. Vi gleder oss til vi kan ta i bruk bygget. Dette blir et kjempeflott bygg der det vil bli skapt masse positive aktiviteter for innbyggerne i Nærøysund!

 

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent

 

 

Sak 1: Regnskap for Vikna menighetsråd/fellesråd for 2018

Regnskapet ble lagt fram med et merforbruk på kr 88.790,31. Kirkevergen orienterte om at årsaken til merforbruket er delt mellom litt for lav budsjettering av KLP og sviktende inntekter på diverse gravplassrelaterte tjenester pga at det ikke har vært tid til å gjennomføre alle inntektsbringende tiltak som var planlagt. Dette pga høyt arbeidspress i forbindelse med både kirkebygging og sammenslåing av fellesråd.

 

Vedtak: Årsmøtet tar framlagte regnskap til orientering.

 

 

Sak 2: Årsmelding for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd 2018

Årsmeldingen ble gjennomgått av kirkevergen. Den gjenspeiler et år der det har vært mye aktivitet i forbindelse med bygging av Rørvik kirke og sammenslåingen med Nærøy kirkelige fellesråd. Det har også skjedd mye positivt i forbindelse med gravplassene og kirkene. Opprettelse av minnelunder på Østre gravlund, ny parkeringsplass på Garstad kirkegård, maling og utvendig oppgradering av Garstad kirke, vedtak om igangsetting av utbedring av Valøy kirke mm. Det har også vært et fint og innholdsrikt år for menighetens barne- ungdoms- og voksenkor.

 

Eldrid Ramstad gikk gjennom årsmeldingen for Trosopplæringen i Ytre Namdal. Trosopplæringen har også dette året hatt et år der det har blitt skapt mange flotte og spennende aktiviteter for barn og unge i Ytre Namdal.

 

Vedtak: Årsmøtet tar fremlagte årsmeldinger til orientering.

 

 

Sak 3: Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

 

Møtet slutt kl 20.00.

 

 

Takk for et hyggelig møte!

 

 

Bjørn Endre Buvarp                                       Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna mr/kf                                       Kirkeverge i Vikna

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD-KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: Onsdag 3.4.2019 kl 19.00 på Eidshaug rederi.

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Else Hansvik Storsul, Berit Fjær Rauø, Hege Kirkeby-Garstad, Snorre Eidshaug, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Brian Pelle, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Referat/orienteringer

 • Rørvik Kirke: Leder orienterte om at byggingen er i rute. Det vil bli støpt gulv neste uke, og det skal være tett bygg før påske. Tårnet blir montert over påske. Når gulvet er ferdig støpt kommer delingsvegger opp og andre fag kommer inn. Kunstgruppa jobber godt med sine prosjekter angående liturgiske møbler og liturgiske tekstiler. Gospelkoret skal ha støttekonsert til innsamling av penger til lydanlegg i Rørvik kirke.
 • Valøy Kirke: Kirkevergen orienterte om at det har vært avholdt et møte mellom Kirkelig fellesråd v/leder og kirkeverge, kommunen v/Einar Strand, entreprenør Ståle Volden fra BYN, og representanter fra kapellforeninga/naboer. Skifertak trenger ikke å skiftes ut. Løse stener er lagt på plass. Vi ønsker å få bygget mest mulig tilbake til opprinnelig utseende med liggende bordkledning og smårutede vinduer. Det skal bygges ny og godkjent trapp til inngangspartiet. Utvendig kirkeklokke tas ned og oppusses. Oppstart på arbeidet blir i august. Maling av bygget vår/sommer 2020.
 • Sammenslåing av kirkelig fellesråd: Leder orienterte om at Britt Tove Edvardsen har blitt ansatt som ny kirkeverge. Svein Kåre Johansen går sannsynligvis inn i en rolle som driftsleder. Akkurat nå foregår det en prosess med å utarbeide framdriftsplan. Organisasjonskart må utarbeides raskt. Vi har god tro på at vi kommer i mål i løpet av året.
 • Jan Korssjøen har sagt opp sin stilling: Jan orienterte om at han har takket ja til soknepreststilling i Ranheim og Charlottenlund. Han forteller at det er familiære årsaker som utløser jobbskiftet. Med tre måneders oppsigelsestid vil han være ansatt hos oss ut juli, men i praksis blir det ut juni siden juli blir brukt til avvikling av ferie. Han har fått klarsignal fra sin nye arbeidsgiver om at han kan gjennomføre konfirmantleiren i uke 33 i august slik at han får fullført dette konfirmantkullet. Det er også en åpning for at han kan komme tilbake og gjennomføre konfirmasjonsgudstjenestene hvis det er ønske om det.
 • Gravplassbygg på Garstad kirkegård: Kirkevergen orienterte om at byggingen av det nye gravplassbygget starter i disse dager. Bygget vil dermed stå ferdig fram mot sommeren. Bygget vil inneholde toalett som også kan benyttes av de som besøker gravplassen, samt verksted og pause/omkledningsrom for de ansatte.
 • Bispevisitas september 2020: Kirkevergen orienterte om at vi har fått beskjed fra biskopen via prosten om at det planlegges bispevisitas i Nærøysund i september neste år og at vi må gi tilbakemelding hvis det er noe som tilsier at dette er et dårlig tidspunkt for visitas. Det er ikke noe som er til hinder for visitas fra Vikna menighetsråds side så biskopen med følge ønskes hjertelig velkommen til Nærøysund.
 • Diakoni: Leder orienterte om vi har hatt et meget positivt møte med to innflyttere som har lyst til å gjøre en innsats opp mot barn og unge. Det er viktig at vi har noen som er engasjert i menighetsarbeidet også utenfor menighetsrådets rekker. Dialogen med disse to og andre aktuelle for å få satt i gang et diakoniutvalg vil fortsette.

 

SAKLISTE

 

MR-KF Sak 8 – 2019: Regnskap 2018

Regnskap for 2018 er framlagt. Revidert regnskap viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 88.788,75. Ca halvparten av dette merforbruket kan tilskrives sviktende inntekter og den andre halvparten kan tilskrives økt utgift på KLP i forhold til det som var budsjettert i samråd med kommunen.

Vedtak i AU: Regnskapet legges fram for Vikna mr-kf til endelig godkjenning.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd: Framlagt revidert årsregnskap for 2018 godkjennes. Vikna mr/kf mener at kirkelig fellesråd har hatt god styring på økonomien i 2018 og søker Vikna kommune om dekning av underskuddet på kr 88.788,75.

 

 

 

MR-KF Sak 9 – 2019: Årsmelding 2018

Årsmelding for 2018 ble behandlet.

Vedtak i AU: Årsmeldingen legges fram for Vikna mr-kf til godkjenning.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd: Årsmeldingen godkjennes og framlegges for årsmøtet til endelig vedtak.

 

 

 

MR-KF Sak 10 – 2019: Minnesmerke for Gåsvær-ulykka

Vi har en del forespørsel angående fredning av gravene til de som omkom i Gåsvær-ulykka 22.5.1941. Kan det være bedre å lage et felles minnesmerke på Garstad eller Valøy kirkegård der alle navnene står? Så kan kommunen/fellesrådet ta ansvar for planting og vedlikehold av monumentet. Hvis vi skal begynne å frede mange graver som ligger spredt over alt på to forskjellige gravplasser så blir det hele uoversiktlig sett fra et perspektiv om å ta vare på historien. Noen av gravene er også fjernet allerede.

Vedtak i AU: AU støtter tanken om å opprette et minnesmerke over Gåsvær-ulykka og sender saken over til Vikna mr-kf til behandling og vedtak.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd: Vikna mr-kf støtter tanken om å opprette et minnesmerke over Gåsvær-ulykka der navnene på de omkomne skal stå. Vikna mr-kf foreslår at minnesmerket blir satt opp på Garstad kirkegård på det området som i løpet av sommeren blir frigjort når eksisterende garasje rives. Ved å velge Garstad som sted for minnesmerket vil vi ha et krigsminne både på Valøy kirkegård (de som ble skutt av Rinnan), Garstad (Gåsvær-ulykka), og Vestre gravlund på Rørvik (Bauta ).

Vikna mr-kf mener at hvis det lages et minnesmerke over Gåsvær-ulykka som kommunen/fellesrådet tar ansvar for oppføring/stell/vedlikehold av så vil de enkelte gravene til de omkomne bli å betrakte som vanlige graver med tanke på betaling av festeavgift, og det vil bli opp til de pårørende om de ønsker å fortsette å feste disse gravene.

Vikna mr-kf foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber med å bestemme utformingen av monumentet og sender saken over til Vikna kommune for videre behandling og vedtak i Vikna kommunestyre.

 

 

 

Sak 11 – 2019: Tilbud om kulturfaglig rådgiver

Det har i de senere månedene vært jobbet en del med hva slags lydanlegg vi skal ha i nykirka. I utgangspunktet har vi gått ut med at vi skal ha et ordinært anlegg ala anlegget i Garstadkirka. Men vi har hele tiden vært klar på at vi ønsker å jobbe for å få et anlegg av vesentlig bedre kvalitet slik at kirken er bedre egnet til konserter. Utfordringen er å få fastsatt pris på et slikt anlegg. Vi har vært i kontakt med både lokale fagfolk og også noen firma som leverer lydanlegg men det er komplisert å få helt klarhet i hvilke konkrete summer det er snakk om. Derfor har leder i Vikna kf vært i kontakt med WSP, et rådgivningsfirma som kan hjelpe til med å identifisere spesifikasjoner på anlegget og utarbeide konkurransegrunnlag for å innhente anbud på anlegget. Når vi skal gå ut til mulige sponsorer så er vi avhengige av å vite hvilken pris vi skal forholde oss til på anlegget vi ønsker oss.

Vedtak i AU: AU er positiv til å bruke rådgivningsfirma for å få landet denne saken og legger saken fram til behandling og vedtak i Vikna mr-kf.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd: Vikna mr-kf vedtar å takke ja til tilbudet fra rådgivningsfirmaet WSP. Kostnaden tas med i den totale kostnadsberegningen av lydanlegg i Rørvik kirke.

 

 

 

MR- Sak 12 – 2019: Kirkevalget 2019

Nominasjonskomiteen for liste til menighetsrådsvalget i Vikna menighet har den siste tiden vært i arbeid og leder i komiteen, Frode Kirkeby-Garstad, la på vegne av komiteen fram følgende liste:

 1. Bjørn Endre Buvarp, Rørvik
 2. Brian Sønderager Pelle, Evenstad
 3. Ida Andrea Nogva, Rørvik
 4. Reinert Eidshaug, Rørvik
 5. Kristin Aksnes Wigdahl, Valøy
 6. Sigrid Olivia Horseng, Horseng
 7. Ruth Hanne Henrikø, Rørvik
 8. Thor Bugge Laneskog, Rørvik
 9. Sara Marie Ulsund Stiksrud, Austafjord
 10. Jeanette Valø, Valøy
 11. Børre Andre Hansen, Lauvøya
 12. Ann Helen Hellesø, Rørvik
 13. Berit Myhre, Valøy
 14. Kåre Vågø, Drag

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Vikna menighetsråd takker nominasjonskomiteen for godt utført arbeid og vedtar det framlagte listeforslaget.

 

 

 

Møtet slutt kl 20.45.

 

Bjørn Endre Buvarp                                                                Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                         Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD – KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: 11.2.2019 kl 18.00 på Eidshaug rederi

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Andrea Nogva, Reinert Eidshaug, Snorre Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Hege Kirkeby-Garstad, Brian Pelle, Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Berit Fjær Rauø, Else Hansvik Storsul, Kristin Aksnes Wigdahl, Elin Williksen.

 

SAKLISTE

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

 

Referat/orienteringer

 

 • Orientering om kirkebygging v/leder i MR

Tidsskjemaet på byggeprosjektet holder så langt. Produksjonen av trevegger har startet og man regner med å ha tett bygg til påske. Biskop og prost var veldig fornøyd med grunnsteinsnedleggelsen og med framdriften i prosjektet.

 • Orientering om sammenslåing v/leder i MR

Vi jobber nå med å lande hvem som skal bli ny kirkeverge før vi kan gå videre i prosessen. Vi har hatt samtaler med kirkevergene og vi har fått en vurdering fra KA angående eventuelle rettskrav på stillingen. Det skal gjennomføres et felles informasjonsmøte for alle ansatte 26 feb.

 • Orientering om ny IT-plattform. v/kirkevergen

Alle ansatte i Vikna har nå blitt innlogget på it-plattformen til Kirkepartner IKT. Kirkevergen har vært pålogget i 1,5 år og har tatt på seg det lokale ansvaret med å få de andre ansatte i begge fellesrådene over på Kirkepartner-plattformen. Nå er kantor og sokneprest kommet inn bak en brannmur slik at vi kan jobbe på en sikker og lovlig måte med tanke på personvern og datasikkerhet. De ansatte i Nærøy kirkelige fellesråd vil bli ført over på plattformen i løpet av den nærmeste måneden og da vil Kirkepartner IKT være felles it-plattform for alle ansatte i Nærøysund kirkelige fellesråd.

 • Orientering om parkering ved Garstad kirke. v/kirkevergen

Det har nå i en tid vært ført samtaler med grunneier angående muligheten for å etablere en parkeringsplass nedenfor kirkegårdsmuren sør for Garstad kirke. Vikna kommunestyre vedtok i desember å bevilge kr 250.000,- til formålet, og basert på den summen har kirkevergen blitt enig med grunneier om at løsningen er å opparbeide et ca 1000 kvadrat stort område langs veien (40*25 meter) til ny parkeringsplass. Området opparbeides med stein/pukk og grusing, samt at grunneier oppgraderer parkeringsplassene ved kirken ,som er i bruk i dag, ved å grave vekk dårlig masse og fylle på med ny grus. Grunneier vil utføre arbeidet med opparbeidelsen selv. Det vil bli etablert to reserverte HC-plasser på parkeringsplassen.

 

 

MR/KF - Sak 1 – 2019: Budsjett for 2019

Vi må ha et vedtak på budsjett for 2019 i mr-kf.

Vedtak i AU: Budsjettet legges fram for menighetsrådet/fellesrådet til endelig vedtak.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd: Budsjett for 2019 vedtas som framlagt.

 

MR - Sak 2 – 2019: Sammenslåing av bankkontoer til menigheten

Vi har en del bankkontoer som med fordel kan slås sammen til en konto. Med tanke på at vi fra neste år er bare menighetsråd og ikke fellesråd må vi begynne å tenke på hvordan vi rigger økonomien til det nye menighetsrådet når vi ikke lenger får noe tilskudd fra kommunen eller andre. Dette er kontoer som kan regnes som menighetens kontoer:

 1. 4482.66.27732 Messehagel. Saldo kr 16.680,-. Denne kontoen har stått urørt i mer enn 20 år og er øremerket til bruk på innkjøp av messehagel til prester. Messehagel er en liturgisk overbekledning til prester som kan brukes under nattverd og ved høytider. Vi har en messehagel i Garstad kirke og den blir veldig sjelden brukt.
 2. 4482.20.38872 Høstbasarkonto. Saldo kr 139.537,-. Høstbasarkontoen har til nå blitt brukt til å kjøpe inn diverse utstyr til menigheten etter ønske og søknad fra kirkevergen. Den eneste inntektskilden til denne kontoen har vært den tradisjonelle høstbasaren i menigheten i november hvert år.
 3. 4482.05.56442 Menighetshuset. Saldo kr 255.577,-. Dette er en konto som er øremerket til bruk på menighetshuset. Hoveddelen av saldoen består av det som står igjen etter arven fra Sofie Dahle som var øremerket til bruk på menighetshuset. I forbindelse med nykirka skal menighetshuset rives og det er høyst aktuelt å ta noe penger fra denne kontoen til diverse innkjøp relatert til kirketorg, kjøkken og aktivitetsrom i nykirka. Det er usikkert hvor mye som vil stå igjen på kontoen ved årets slutt.

Skal vi slå sammen disse kontoene til en konto som blir den nye hovedkontoen til Vikna menighetsråd? Vi har også en konto hver for Valøy og Garstad kirke der det står forholdsvis små summer (Valøy 11 tusen + Garstad 50 kroner). Skal vi avslutte disse og legge dem inn under menighetens arbeid eller skal vi ta dem med oss inn i det nye fellesrådet? Vi har også et par kontoer for Rørvik kirke. Hvordan skal vi tenke om disse kontoene?

Vedtak i AU: Saken tas opp i menighetsrådet. AU foreslår at de tre nevnte kontoene slås sammen til en konto for Vikna menighetsråd og at vi avventer å gjøre noen endringer på de andre kontoene.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Konto for messehagel får stå urørt foreløpig. Kunstkomiteen for Rørvik kirke får i oppdrag å se på om det er mulig å lage en messehagel for denne prisen. Messehagelen bør stå i stil med andre liturgiske tekstiler i nykirka. Resten av saken utsettes. Kirkevergen bes om å se på navn på de forskjellige kontoene og komme med et forslag på hvilke kontoer som kan sammenslås. Kirkevergen undersøker også hvilke regler som gjelder i forhold til eierskap til de forskjellige kontoene i forbindelse med sammenslåingsprosessen med Nærøy KF.

 

 

MR - Sak 3 – 2019: Virksomhetsplan 2020 – overgang til menighetsråd

Fra 1.1.2020 er vi kun menighetsråd i Vikna og vi må tenke nytt i forhold til aktiviteten for det valgte rådet. Til høsten er det valg og vi skal velge et råd med 7 medlemmer og 5 vara i stedet for 10 medlemmer og 5 vara. Hvordan skal vi jobbe nå i tiden framover mot sammenslåinga? Vi bør kanskje lage et forslag til virksomhetsplan som det nyvalgte rådet kan få til behandling og vedtak når de starter? Kirkevergen la i AU fram et utkast til virksomhetsplan basert på den siste vedtatte virksomhetsplanen som ble vedtatt i Vikna i 2011. Innholdet må justeres men oppbyggingen er grei som et utgangspunkt.

Vedtak i AU: Saken tas opp i menighetsrådet. AU foreslår at vi setter av ekstra tid under et menighetsrådsmøte i april til å gå gjennom planen og komme med forslag og innspill til hva menighetsrådet skal jobbe med i tiden framover. De ansatte inviteres også inn til å være med på behandlingen av denne saken for å få mulighet til å gi sine innspill til virksomhetsplanen.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Forslag fra AU vedtatt.

 

 

MR - Sak 4 – 2019: Kirkevalg høsten 2019

I september er det valg på nytt menighetsråd og vi må nå begynne arbeidet med å sette opp en valgliste med 7 kandidater + 5 vara. Dagens rådsmedlemmer må gi beskjed om de ønsker gjenvalg og de må også være aktive med å rekruttere nye navn som kan stå på lista. Skal AU fortsatt være valgkomite?

Vedtak i AU: Saken tas opp i menighetsrådet. AU foreslår at AU fortsatt skal være valgkomite. AU oppfordrer alle sittende kandidater til å ha et svar klart til kommende menighetsrådsmøte på om de stiller til gjenvalg. AU oppfordrer også alle rådsmedlemmer til å begynne å tenke på andre aktuelle kandidater som kan spørres om å stille til valg og/eller kandidater som kan bidra til menighetsarbeidet på andre måter.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Menighetsrådet ønsker å sette sammen en nominasjonskomite som består i størst mulig grad av medlemmer som ikke ønsker gjenvalg til rådet. Som nominasjonskomite velges Frode Kirkeby-Garstad, Snorre Eidshaug, en ungdom, Solveig Åsgard Kleven og Hege Kirkeby-Garstad.

 

 

MR - Sak 5 – 2019: Evaluering av julearrangement ved Garstad kirke

For andre år på rad ble det i 2018 arrangert et marked utenfor Garstad kirke med en påfølgende konsert inne i kirken. Arrangementene reiser en del problemstillinger som bør tas opp i menighetsrådet slik at arrangøren ved arrangementet i 2019 har klare retningslinjer å forholde seg til.

Vedtak i AU: Saken tas opp i menighetsrådet. AU foreslår at det ikke åpnes for kommersielle arrangementer utenfor kirken på søndager og at området innenfor kirkegårdsmurene ikke er tilgjengelig for å brukes til kommersielle arrangementer i framtiden.

Vedtak i Vikna menighetsråd: Forslag fra AU vedtas.

 

 

MR - Sak 6 – 2019: Høstbasarkomite

Vi må sette årets høstbasarkomite slik at planleggingen kan komme i gang tidligere enn i fjor.

Vedtak i AU: Saken tas opp i menighetsrådet. AU foreslår at fjorårets komite spørres om de ønsker å stille som medlemmer i komiteen dette året også. Rådsmedlemmene oppfordres også til å tenke på andre mulige kandidater som kan spørres om å hjelpe til med Høstbasaren.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Kirkevergen får i oppgave å spørre de tidligere medlemmene om de kan ta på seg å sitte i komiteen også i 2019.

 

 

MR - Sak 7 – 2019: Diakoniutvalg

Vi har nå i flere år på rad sagt at målet er å få i gang et diakoniutvalg, men ingenting har skjedd. Skal vi klare å få i gang et utvalg i år så bør vi få satt en komite nå tidlig på året!

Vedtak i AU: Saken tas opp i menighetsrådet. AU oppfordrer alle til å finne kandidater til å sitte i et diakoniutvalg. Det trenger ikke å være bare rådsmedlemmer i utvalget. Andre kan også spørres.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Jørgen Mathisen, Hilde Pelle og Nina Haugvik spørres om de kan sitte i et diakoniutvalg. De vil også oppfordres til å spørre andre aktuelle medlemmer som kan ha lyst til å gjøre en innsats i diakoniutvalget.

 

Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

 

Møtet slutt kl 20.00.

 

 

Bjørn Endre Buvarp                                                                Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                         Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: Torsdag 13.12.2018 kl 19.00 på Eidshaug rederi.

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Hege Kirkeby-Garstad, Solveig Åsgard Kleven, Snorre Eidshaug, Else Hansvik Storsul, Frode Kirkeby-Garstad, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Reinert Eidshaug, Berit Fjær, Kristin Wigdahl, Brian Pelle, Andrea Nogva, Elin Williksen.

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Godkjent. Sak 19 splittes opp i to saker 19 og 20.

 

Orienteringer/referat

 • Leder takket Høstbasarkomiteen for vel gjennomført arrangement. Arrangementet ble en suksess.
 • I fellesnemnda for Nærøysund kirkelige fellesråd orienterte må vi revidere eksisterende mandag for å ha presise mandat slik at vi sikrer at ansettelsesprosesser blir korrekte. Vi står nå foran ansettelse av ny kirkeverge, og etter dette blir det bygging av nytt organisasjonskart som er det neste vi går i gang med.
 • Vi får ny vikarierende prost 6 januar 2019. Hans navn er Håkon Olaussen og han er foreløpig ansatt for et år. Han har variert yrkesbakgrunn og gleder seg til å ta fatt på oppgaven her i Namdal prosti.
 • På Garstad kirkegård har vi nå i høst fått gjennomført både utbygging av parkeringsplass og vi har fått anlagt gruslagte gangstier inne på gravplassen. Resultatet har blitt kjempebra og dette har gitt gravplassen på Garstad et stort løft både praktisk og estetisk. Med den nye parkeringsplassen har vi nå plass til at alle bilene fra en begravelse med mye folk kan parkere på forsvarlig vis.
 • I forbindelse med utvidelsen av Østre gravlund har det nå blitt satt opp et helt nytt lysanlegg på gravplassen og lysene ble tent i går. Dermed har et mangeårig problem med dårlig fungerende belysning på Østre gravlund fått sin lykkelige løsning.
 • I budsjettmøtet i kommunestyret i dag har det blitt vedtatt at kommunen sier ja til å ta opp lånet fra Husbanken som allerede er innvilget til utbedringer på Valøy kirke. Dermed kan vi rett over nyttår gå i gang med en sårt tiltrengt opprusting av kirka i Valøya.
 • Vi er i dialog med grunneier om å få kjøpe jordstykket sør for Garstad kirke til anlegging av parkeringsplass for kirka. Finansiering av kjøpet ble vedtatt i Vikna kommunestyre i dag.

 

KF-sak 18-2018: Orientering om Rørvik kirke

Leder orienterer om ståa i byggeprosessen så langt.

 • Kjøkkenendringen som ble vedtatt i Vikna kirkelige fellesråd er nå tatt inn i prosjektet.
 • Dåpssakristi og prestesakristi er slått sammen til ett rom.
 • Endringer som dukker opp underveis i byggeprosessen må gå rette tjenestevei via byggekomite og videre til prosjektleder slik at alle endringer blir godkjent både praktisk og økonomisk.
 • Elektrisk opplegg for kaffemaskin er på plass i kjøkkenet.
 • Bjørn Endre møter på byggemøter som avholdes hver 14 dag.
 • Rollen som KU (koordinerende utførelse) ivaretas av Bjørn Endre – Prosjektleder jobber med å sette opp en kontrakt for økonomisk godtgjøring for dette nødvendige og viktige vervet som i hovedsak går ut på å være i dialog med entreprenør og påse at HMS-tiltak er på plass og blir etterlevd.
 • Vi er i rute i forhold til framdriftsplan på byggingen.
 • Vi har en liste over det vi mangler av inventar og vi går straks i gang med kontakt opp mot mulige sponsorer.
 • Grunnsteinsnedleggelse blir sannsynligvis torsdag 7 februar 2019.
 • Bjørn Endre roser de som arbeider med byggeprosjektet for at de er positive og løsningsorienterte.
 • Av tekniske årsaker må kirkebygget legges ca 40 cm lavere i terrenget og det medfører at den øverste skifertrappa i bakken fra museet og opp til kirka må fjernes.
 • Vi hadde en tanke om at vi kunne benytte eksisterende kjøkkeninnredning fra Menighetshuset i kjøkkenet i nykirka. Dette lar seg ikke gjøre pga at det vil vanskeliggjøre garantispørsmål på det som blir montert. Dermed blir det montert en helt ny kjøkkeninnredning i nykirka og vi kan legge ut innredningen fra Menighetshuset til salg.

 

KF-sak 19-2018: Mandat for kirkelig fellesnemnd

Ledelsen i kirkelig fellesnemnd har i samråd med prosjektleder kommet fram til at det eksisterende mandatet trenger en gjennomgang og noen endringer for å sikre at alle formelle krav er tilstrekkelig tatt vare på blant annet når det gjelder ansettelser. Forslag til mandat er vedlagt saken.

 

Vedtak: Framlagt revidert mandat for kirkelig fellesnemnd for Nærøysund kirkelige fellesråd vedtas enstemmig.

 

KF-sak 20-2018: Mandat for PSU i kirkelig fellesnemnd

Det må vedtas mandat for PSU i kirkelig fellesnemnd. Forslag til mandat er vedlagt saken.

 

Vedtak: Framlagt mandat for PSU i kirkelig fellesnemnd for Nærøysund kirkelige fellesnemnd vedtas med en endring. Setningen om at prost eller prest skal ha en plass i PSU strykes. Enstemmig vedtatt.

 

MR-KF-sak 21-2018: Revidering av kunstplan for ny kirke i Rørvik

Det er nedsatt en ny kunstgruppe og kunstgruppa har hatt sitt første møte. Gruppa har lagt fram et forslag til revidering av eksisterende kunstplan basert på planen som ble laget av den forrige kunstgruppa. Planen må godkjennes av menighetsrådet/fellesrådet. Forslag til plan følger innkallingen.

 

Vedtak: Revidert kunstplan for Rørvik vedtas. Kirkevergen bes om å ta med noen ord om kirketekstiler under liturgiske møbler. Enstemmig.

 

KF-sak 22-2018: Rester av gamle Rørvik kirke

I Stakkskaret ligger det lagret diverse bygningdeler fra gammelkirka som ble revet etter brannen. Det er snakk om følgende:

 • Takskifer
 • Vindusrammer
 • Tømmer fra vegger

Skifer og vindusrammer er lagret på en ordnet måte, selv om tildekning bærer preg av at det har ligget ute i 5 år. Tømmerstokkene ligger slengt i en haug. Hva skal vi gjøre med disse tingene? Vi vet at noe av skiferen vil bli brukt på grunnmuren på nykirka, men hva med resten?

 

 

Vedtak: Kirkevergen bes om å jobbe med saken og se på følgende momenter:

 • Kan skifer som ikke brukes på muren til nykirka brukes på andre ting enten her eller i Nærøy?
 • Hører med Nærøy om de kan ha bruk for vindusrammene. Hvis ikke kan vi legge det ut for salg.
 • Snakke med Nærøy KF om de kan ha bruk for noe av tømmeret. Ellers kan vi selge det til folk som har lyst til å lage noe med tømmer fra nykirka.
 • Kirkebenkene legges også ut for salg/auksjon.
 • Vi må se på om vi skal lage en aksjonsdag der vi selger/auksjonerer bort det vi ikke skal ta vare på fra gammelkirka, til inntekt for inventar og utstyr i nykirka.

 

Møtet slutt kl 21.20.

 

Bjørn Endre Buvarp                                                                              Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna mr-kf                                                                               Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Onsdag 3.10. 2018 kl 19.00 på Eidshaug rederi.

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp, Brian Pelle, Else Hansvik Storsul, Solveig Kleven, Berit Fjær Rauø, Snorre Eidshaug, Hege Kirkeby-Garstad, Andrea Nogva, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge). Ordfører Amund Hellesø deltok på sak 13.

 

Forfall: Reinert Eidshaug, Kristin Aksnes Wigdahl, Frode Kirkeby-Garstad, Elin Williksen.

 

Godkjenning av innkalling

 

SAKLISTE

 

KF-sak 13/2018: Orientering om Rørvik kirke

I disse dager igangsettes arbeidet på tomta til nykirka. Leder i byggekomiteen Amund Hellesø og leder i kirkelig fellesråd gav fellesrådet en orientering om status i prosjektet pr nå. Prosjektet hadde forventet oppstart med grunnarbeid 1. oktober, men pga manglende igangsettingstillatelse har arbeidene ikke kommet i gang ennå. IG forventes å være klar onsdag denne uka, så da kan arbeidet starte. Mål for ferdigstillelse av bygget er 1. november 2019. Følgende punkter ble diskutert:

 • Leder tok opp utformingen av kjøkkenet i nykirka. Det er tegnet inn et kjøkken på 10,7 kvm. Dette er et mindre kjøkken enn det vi har i Menighetshuset i dag. Kjøkkenet skilles med en lettvegg fra et lagerrom på 9,8 kvm. Lageret inneholder et strømskap som er viktig for bygget. Møtet diskuterte om vi skal ofre dette lageret slik at vi får et større og mer funksjonelt kjøkken. Vedtak i Vikna kf: Fellesrådet vedtar å flytte på skillevegg for å få kjøkkenet størst mulig og sender saken over til byggekomiteen for utredning, tegning og gjennomføring.
 • Det ble også tatt en runde på hvem som skal ta jobben med å kontakte mulige sponsorer for å finansiere diverse interiør og utstyr i kirken. Vedtak i Vikna kf: Leder og sokneprest får hovedansvar for dialog med mulige sponsorer.
 • Vi har et forslag på fondsvegg fra kunstner Tor Lindrupsen. Lindrupsen ble valgt som kunstner av kunstkomiteen som ble opprettet i starten av det opprinnelige kirkeprosjektet og har nå kommet med et revidert utkast til fondsvegg i kirka. Avgjørelsen på hvilken fondsvegg vi skal ha bør fattes veldig tidlig i prosjektet slik at det kan gjøres tilpasninger i bygget blant annet med tanke på belysning av veggen og innfesting av fondsveggen. Finansieringen av fondsveggen bør også komme på plass så raskt som mulig slik at kontrakt kan skrives og veggen kan settes i produksjon. Forventet produksjonstid er ca 1 år.
 • Det bør legges ned en grunnstein i nykirka. Grunnsteinsnedleggelsen må markeres med et arrangement og biskopen har signalisert at hun ønsker å være til stede ved grunnsteinsnedleggelsen. Skal grunnsteinen støpes ned i betongen og være gjemt så lenge kirka står eller skal den være synlig gjennom en glassplate i gulvet på samme måte som det er gjort i Norveg? Vedtak i Vikna kf:Grunnsteinen skal være synlig under en glassplate i gulvet. Saken sendes over til Byggekomiteen for en utredning når det gjelder plassering av grunnsteinen i bygget og entreprenør gis beskjed om vedtatt plassering slik at tilpasninger i grunnarbeidet kan gjøres.

 

 

KF-sak 14/2018: Sammensetning av byggekomite for Rørvik kirke

Når prosjektet nå går inn i byggefasen er det naturlig å se på sammensetningen av medlemmer i byggekomiteen. Det er blant annet naturlig at leder i fellesrådet og kirkevergen sitter i komiteen. Saken ble tatt opp til drøfting i fellesrådet og det ble gjort følgende vedtak:

Vedtak i Vikna kf: Leder og kirkeverge velges som faste medlemmer fra Vikna kirkelige fellesråd i Byggekomiteen for Rørvik kirke. 1. vara: Andrea Nogva. 2. vara: Solveig Kleven.

 

MR-KF-sak 15/2018: Framtidig bruk/riving av Menighetshuset

I forbindelse med byggingen av Rørvik kirke er det pr dags dato uklart hvordan byggeprosessen påvirker Menighetshuset som ligger like ved innkjøringen til kirkebakken. I forbindelse med planleggingen av nykirka har det vært lagt til grunn at bygget skal rives når kirka står ferdig. Menighetshuset er også aktuelt som byggerigg for entreprenøren. På grunn av at adkomsten til kirkehaugen er trang og vanskelig for store trailere og andre anleggsmaskiner kan det også bli aktuelt å rive huset allerede nå i oppstarten av byggeprosessen. Den delen av bygget som rommer det gamle bårerommet vil uansett bli revet med en gang for å gjøre plass til ny vei opp mot nykirka. En riving av Menighetshuset må vedtas i Vikna mr/kf.

Vedtak i Vikna mr/kf: Vikna mr/kf vedtar at hele eller deler av Menighetshuset kan rives for å gi rom for anleggsarbeidet og for å anlegge parkeringsplasser når nykirka er ferdig. Menighetshusfunksjonen vil bli ivaretatt i nykirka gjennom bruken av aktivitetsrom, kjøkken og kirketorg som er prosjektert i nykirka. Hvis Menighetshuset skal leies ut til brakkerigg i anleggsperioden har AU myndighet til å inngå avtale med entreprenør om dette. Kostnaden med rivingen må vurderes av byggekomiteen i nær dialog med kommunen.

 

MR-sak 16/2018: Høstbasar 2018

Menighetens tradisjonelle høstbasar første helgen i november hvert år er et arrangement som hvert år innbringer + - 40 tusen kroner til menighetens arbeid. I år har vi vært sene til å få satt ned en basarkomite og det har blant annet medført at Samfunnshuset har blitt utleid til andre den helgen vi normalt har basar. Kirkevergen har derfor leid Samfunnshuset 14 dager etterpå, den 17 november. Det vil få en økonomisk konsekvens for årets regnskap for menighetsrådet hvis vi ikke gjennomfører basaren. Vi er derfor nødt til straks å få satt ned en komite som kan begynne å jobbe med basaren. Vi trenger 3-4 stykker i komiteen. Det vil foreligge en plan over det som må gjøres av komiteen slik at det skal være oversiktlig og greit å ta tak i oppgavene og det er også mulig å støtte seg på en del personer som kan spørres om hvordan ting skal gjøres.

Vedtak i Vikna mr: Høstbasarkomiteen for 2018 skal bestå av Berit Fjær Rauø, Snorre Eidshaug og Else Hansvik Storsul. Komiteen tar kontakt med Elin Williksen for å få en oversikt over hva som må gjøres. Distribusjon av loddbøker er det som det haster mest å ta tak i. Kirkevergen sender søknad til lotteritilsynet.

 

MR-sak 17/2018: Konfirmasjonstidspunkt

Soknepresten ønsket å drøfte med menighetsrådet om muligheten for å flytte konfirmantleir og konfirmasjon tilbake til vår/tidlig sommer som det var før. Årsaken til dette er at han føler det er en stor arbeidsbelastning å ha konfirmantleir midt i august samtidig som nytt kull skal rekrutteres i slutten av august og konfirmasjonene holdes første helg i september. Det kan også være en løsning å bare flytte konfirmasjonsleiren til for eksempel Kristi Himmelfartsdags-langhelga og la konfirmasjonstidspunktet fortsatt være i september.

Vedtak i Vikna mr: Vikna menighetsråd vedtar at konfirmasjonstidspunktet flyttes tilbake til pinsa fra og med 2020. Det skal være lørdag som er hoveddagen for konfirmasjoner, mens brukes som en tilleggsmulighet. Dette pga at Kolvereid avvikler sine konfirmasjoner på søndagen i pinsa og da kan det bli kollisjoner både når deg gjelder leie av lokaler og innad i familier som har konfirmanter både i Vikna og på Kolvereid. Soknepresten står fritt til å fastsette dato på konfirmasjonsleir etter det han finner mest tjenlig.

 

Møtet slutt kl 21.15

 

Bjørn Endre Buvarp                                                                              Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna mr-kf                                                                               Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Fredag 8. juni 2018 kl 16.00 på kirkekontoret.

Til stede: Bjørn Endre Buvarp, Berit Fjær Rauø, Snorre Eidshaug, Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen (sokneprest), Frode Kirkeby-Garstad, Brian Pelle, Elin Williksen, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

Forfall: Else Hansvik Storsul, Reinert Eidshaug, Kristin Wigdahl, Andrea Nogva, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

Godkjenning av innkalling

Innkalling på kort varsel, men innkallingen godkjent.

 

KF-sak 11/2018: Innstilling til Vikna kirkelige fellesråd vedrørende prosjekt «Nye Rørvik kirke»

Byggekomiteen for nye Rørvik kirke har hatt møte 6.6.2018 der de har behandlet oppdatert budsjett for byggeprosjektet. Vedtak i byggekomiteen er som følger:

Byggekomiteen i «Nye Rørvik kirke» anbefaler Vikna kirkelige fellesråd å søke Vikna kommunestyre om finansiering for å bygge «Fugl Føniks» i henhold til de beskrivelser som fremgår i notat 10 oppdatert budsjett pr 1.6.18 samt anbudene som er kommet inn og antatt.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Framlagt budsjett og anbefalt forslag til vedtak tas til etterretning.

 

KF-sak 12/2018: Rørvik kirke - finansiering

Oppdatert budsjett for finansiering av ny kirke i Rørvik foreligger nå, og før saken kan behandles i Vikna kommunestyre må Vikna kirkelige fellesråd gjøre et vedtak om at det fremlagte budsjettet godtas og eventuelt be Vikna kommune om en økning av lånerammen slik at finansieringen av bygget kommer på plass. Vikna kirkelige fellesråd må også legge fram en løsning på finansiering av inventar og utsmykning i bygget.

Forslag til vedtak i saken er vedlagt innkallingen.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Framlagt forslag til vedtak vedtas enstemmig.

 

Møtet slutt kl 18.00.

 

 

Bjørn Endre Buvarp                                 Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna mr-kf                                  Kirkeverge

 

 

 

Referat fra årsmøtet for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd 2017

Menighetshuset i Rørvik 25.4.2018 kl 19.00

 

 

Frammøtte: Reidun Korssjøen, Brian Pelle, Arne Ofstad, Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen, Dan Ramstad, Rolf Sund, Frode Kirkeby-Garstad, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Kirkevergen ønsket velkommen og ledet møtet siden leder og nestleder hadde forfall.

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent

 

Sak 1: Regnskap for Vikna menighetsråd/fellesråd for 2017

Regnskapet ble lagt fram med et mindreforbruk på kr 9.890,86. Kirkevergen refererte til revisors beretning som konkluderer med at regnskapet er avlagt på en måte som tilfredsstiller alle lovpålagte krav og god regnskapsskikk. Kirkevergen orienterte om at rådet har en god dialog med Vikna kommune angående regnskapsføringen og at det har vært jobbet godt for å avlegge et regnskap som går i pluss etter et par år med underskudd.

 

Vedtak: Årsmøtet tar framlagte regnskap til orientering.

 

 

Sak 2: Årsmelding for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd 2017

Årsmeldingen ble gjennomgått av kirkevergen. Den gjenspeiler et år der det har vært mye aktivitet både i menighetsarbeidet og i fellesrådet. En vesentlig hendelse i 2017 er igangsetting av prosessen med sammenslåing av kommuner i Ytre Namdal, noe som fører til at Vikna kirkelige fellesråd opphører å eksistere fra 1.1.2020 og at Vikna sokn fra 1.1.2020 blir et sokn under Nærøysund kirkelige fellesråd.

 

Friske midler fra festeavgiften på graver førte til at vi fikk foretatt en del utbedringer på gravplassene i Vikna, noe som også vil fortsette i 2018 og 2019.

 

Det jobbes videre med å realisere ny kirke i Rørvik og forhåpentligvis står den ferdig høsten 2019.

 

Vedtak: Årsmøtet tar fremlagte årsmelding til orientering.

 

 

Sak 3: Innkommet sak

Kirkevergen har lagt fram forslag på sak til behandling på menighetens årsmøte 25.4.2018. Forslaget går ut på å redusere antall faste medlemmer i Vikna menighetsråd fra 10 til 7 personer fra kirkevalget høsten 2019. Dette begrunnet i en sterk reduksjon i ansvarsområder og oppgaver for menighetsrådet siden vi etter kommunesammenslåingen vil være bare menighetsråd og ikke samtidig kirkelig fellesråd slik som vi er nå. Det begrunnes også med at vi med en reduksjon i antall faste medlemmer trenger færre personer til å stå på valgliste. Det har ved de seneste valg vært vanskelig å finne tilstrekkelig antall personer (20) til å stå på liste til menighetsrådsvalget.

Vedtak i Vikna menighetsråd, sak 10-2018: Framlagte forslag støttes.

 

Årsmøtet hadde en debatt om antall medlemmer i rådet opp mot stemmelikhet ved avstemminger. Soknepresten har stemmerett i rådet slik at ved 7 valgte medlemmer vil det være 8 personer som stemmer og det kan medføre stemmelikhet. Alternative løsninger som ble debattert var å ha 6 eller 8 valgte medlemmer for å oppnå stemmeulikhet. Det ble også fremhevet at ved å gi leder dobbeltstemme ved stemmelikhet så vil man kunne omgå problemet med stemmelikhet.

Det ble lagt fram to alternative forslag til vedtak for årsmøtet:

1. Vikna menighetsråd skal bestå av 7 medlemmer og leder skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.

2. Vikna menighetsråd skal bestå av 8 medlemmer og leder skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Det ble avgitt 8 stemmer. 5 stemmer for forslag 1 og 3 stemmer for forslag 2.

 

Vedtak i årsmøtet: Årsmøtet vedtar at antall valgte faste medlemmer i Vikna menighetsråd settes til 7 fra valget høsten 2019. Ved stemmelikhet har leder i menighetsrådet dobbeltstemme. Valglisten til menighetsrådsvalget bør inneholde 14 navn. Det velges da inn 7 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

 

Møtet slutt kl 21.30. Takk for et hyggelig og konstruktivt møte!

 

Svein Kåre Johansen

Kirkeverge i Vikna

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: Onsdag 18. april kl 19.00 i Garstad kirke.

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp, Solveig Åsgard Kleven, Kristin Aksnes Wigdahl, Elin Williksen, Reinert Eidshaug, Else Hansvik Storsul, Hege Kirkeby-Garstad, Brian Pelle, Frode Kirkeby-Garstad.

 

Forfall: Andrea Nogva, Snorre Eidshaug, Berit Fjær Rauø, Elin E. Sæternes, Jan Korssjøen.

 

Godkjenning av innkalling og sakliste – Referat/orienteringer

Innkalling og sakliste godkjent.

 

MR-KF-sak 5-2018: Årsmelding for Vikna mr-kf

Kirkevergen har utarbeidet en årsmelding for 2017 og denne må godkjennes av rådet. Årsmeldingen er vedlagt innkallingen. Les gjennom årsmeldingen før møtet slik at eventuelle innspill er klare når saken behandles.

Vedtak: Årsmeldingen godtas og legges fram for årsmøtet.

 

KF-sak 6-2018: Rørvik kirke

Solveig og Bjørn orienterte om ståa i byggeprosjektet etter møte i byggekomiteen mandag 16. april. Vi er i rute i henhold til samarbeidsavtale med Vikna kommune. Fellesrådsleder henstilte i byggekomitemøtet byggekomiteen om å gjennomføre forhandlinger med de som har gitt anbud med tanke på å få ned prisen på prosjektet. Når forhandlinger er gjennomført vil det endelige prosjektet med pris bli lagt fram for fellesrådet til vedtak før saken sendes over til kommunestyret for vedtak om finansiering. Når saken legges fram til vedtak i fellesrådet må all informasjon om hva som er inkludert i bygg og finansiering være opplyst i saksframlegget.

 

KF-sak 7-2018: Belysning av Garstad kirke

Firma Viteq AS har montert en midlertidig belysning av Garstad kirke og har gitt et tilbud på kr 10.800,- ex. mva for den aktuelle belysningen. Fellesrådet har ca kr 8.200,- stående på et gavefond øremerket til bruk på Garstad kirke. Hovedparten av denne summen ble gitt som en gave fra Garstad sanitetsforening når de avsluttet sin bankkonto etter at Garstad sanitetsforening ble lagt ned. Kan en etterlengtet ny belysning av Garstad kirke være et godt formål å bruke disse pengene på?

 

Forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd fra AU: Vikna kirkelige fellesråd vedtar å bruke kr 8.200,- fra gavekonto for Garstad kirke til belysning av Garstad kirke. Beløpet bokføres over konto 19500 Bruk av bundne driftsfond under ansvar 1042 Kirker. Resterende beløp dekkes over ordinær drift.

Vedtak i Vikna KF: Forslag fra AU vedtas.

 

KF-sak 8-2018: Utbedringer av Valøy og Garstad kirker Utsettes

Utbedringer av Valøy og Garstad kirker er tatt med fellesrådets budsjett for 2018 og vi har fått lånetilsagn fra Husbanken om lån til utbedringene i Valøy kirke. Hvordan kan vi komme i gang med utbedringene i år?

 

Vedtak i AU: Kirkevergen ser på saken og hvilke følger en igangsetting av arbeidene vil ha for regnskapet i 2018 med tanke på å utarbeide en søknad til kommunen om budsjettregulering for 2018. Saken settes opp som sak på fellesrådsmøtet 18 april.

 

MR-KF-sak 9: Revisors beretning for regnskap 2017

Kirkevergen la fram uavhengig revisors beretning utført av BDO. Konklusjon fra revisor er at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Vedtak i Vikna mr-kf: Revisors beretning tas til orientering og Vikna mr-kf godkjenner dermed endelig regnskap for 2017. Regnskapet legges fram for årsmøtet.

 

MR-sak 10-2018: Forslag til sak på årsmøtet

Kirkevergen la fram forslag på sak til behandling på menighetens årsmøte 25.4.2018. Forslaget går ut på å redusere antall faste medlemmer i Vikna menighetsråd fra 10 til 7 personer etter kirkevalget høsten 2019. Dette begrunnet i en sterk reduksjon i ansvarsområder for menighetsrådet siden vi etter kommunesammenslåingen vil være bare menighetsråd og ikke samtidig kirkelig fellesråd slik som vi er nå.

Forslag til vedtak på årsmøtet fra Vikna mr: Vikna menighetsråd støtter framlagte forslag.

 

Eventuelt

 • Orientering fra Frode Kirkeby-Garstad angående arbeidet med veibelysning på Garstad. UL Heimdal har inngått avtale med leverandører. Det blir maks 45 meter mellom hvert lyspunkt. Lysene vil lyse opp parkeringsplassen ved kirka og stopper ved kirka. Anlegget vil også lyse opp kirkegårdsområdet på Garstad kirkegård. Vikna kirkelige fellesråd ser svært positivt på dette prosjektet, og ønsker det velkommen.

 

 

Bjørn Endre Buvarp                                                                              Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna mr-kf                                                                               Kirkeverge

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: Onsdag 7.2.2018 kl 19.00 på Eidshaug rederi

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Else Hansvik Storsul, Snorre Eidshaug, Solveig Åsgard Kleven, Hege Kirkeby-Garstad, Kristin Aksnes Wigdahl, Amund Hellesø (Vikna kommune), Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Frode Kirkeby-Garstad, Reinert Eidshaug, Elin Williksen, Brian Pelle, Berit Fjær Rauø, Andrea Nogva, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjent

 

Referat/Orienteringer:

Ingen saker

 

SAKLISTE

MR/KF-sak 1-2018: Tilbakemelding/ønske om nytt julemarked

I november 2017 ble det avholdt et julemarked utenfor Garstad kirke med påfølgende konsert inne i kirka. Arrangør var «Det skjer» v/Gaute Horseng. «Det skjer» ønsker å avholde nytt julemarked 18. november 2018 og søker om tillatelse til dette. Samtidig ønsker «Det skjer» en tilbakemelding på fjorårets arrangement og om det er ting som bør endres på.

I fellesrådsmøtet kom det fram følgende ankepunkt/forslag:

 • Åpen flamme må ikke være for nær kirken
 • Det var dårlig belysning på kirkegårdsområdet slik at folk tråkket på gravminner som ligger på bakken, og det var fare for at unger kunne løpe på jernkors i mørket.
 • Det ble i forbindelse med oppsett av scene utenfor kirken satt opp støttebord som ble spikret/skrudd inn i kirkeveggen. Dette er ikke ønskelig.
 • Kunne arrangementet vært gjennomført på lørdag i stedet for søndag?
 • Kunne salgsboder vært satt på utsiden av kirkegårdsmuren slik at selve kirkegårdsområdet ikke ble et salgsområde?

 

Vedtak i Vikna mr-kf: Vikna mr-kf er positive til et nytt arrangement og kirkevergen inviterer ledelsen i «Det skjer» til et møte der vi kan snakke sammen om hvordan framtidige arrangement skal gjennomføres. Soknepresten deltar på møtet.

 

 

MR/KF-sak 2-2018: Folkemøte om ny kirke i Rørvik

Når det nå ser ut som det nærmer seg realiseringen av ny kirke i Rørvik er det viktig at vi klarer å kommunisere ut til befolkningen hva dette kirkebygget kan/skal brukes til. Dermed er det viktig å komme i dialog med lag og foreninger på stedet som kan bidra til å skape liv og aktivitet i det nye kirkebygget med tilhørende kirketorg og aktivitetsrom. Et folkemøte for å informere om både utforming av bygget og av hva vi skal bruke det til er naturlig. Skal vi ha folkemøtet før eller etter at prosjektet er endelig vedtatt i kommunestyret? Som kirkeeier bør menighetsrådet/fellesrådet ta opp til drøfting hvordan vi skal informere befolkningen om kirkeprosjektet.

 

Vedtak i Vikna mr-kf: Vi tar kontakt med noen lag og foreninger og inviterer til et møte for å fortelle om hvilke planer vi har for nykirka. Det er viktig å få med ungdom på dette møtet. Agendaen for møtet blir å ha en brainstorming på hvordan vi kan skape aktivitet i kirka og hva disse lag og foreningene kan se for seg at de kan drive med av aktivitet i kirka. Når vi så går ut med invitasjon til folkemøte gjør vi det sammen med de lag og foreninger vi har hatt dialog med.

Det tas sikte på å ha et folkemøte etter at det er gjort endelig vedtak om finansiering i kommunestyret.

 

 

MR/KF-sak 3-2018: Budsjett for Vikna mr-kf 2018

Budsjett for 2018 må endelig vedtas etter at Vikna kommunestyre har gjort sine vedtak i budsjettmøte i desember. Fellesrådet ønsket å få gjennomført maling av Garstad og Valøy kirker og dermed ble det i vårt forslag til budsjett tatt med en søknad om ekstra tilskudd på kr 350.000,- fra kommunen for å finansiere denne utbedringen. Denne summen må vi ta ut av budsjettet og sende en egen søknad på til kommunen. Når denne summen er tatt ut av vårt budsjettforslag står vi med en underdekning på kr 59.128,- for å få budsjettet i balanse ut i fra at kommunen har innvilget 3 % økning fra budsjett 2017 til dekning av lønns- og prisvekst. Denne summen må vi finne inndekning for.

Vedtak i AU: Saken legges fram for Vikna kirkelige fellesråd til vedtak. Kirkevergen legger fram et forslag til budsjettreguleringer på til sammen kr 59.128,- slik at vi kan legge fram et budsjett i balanse.

 

Vedtak i Vikna mr-kf: Vikna mr-kf vedtar framlagte budsjettregulering der budsjett for 2018 er lagt fram i balanse.

 

 

KF-sak 4-2018: Godkjenning av kjøp av aksje i Kirkepartner

Kirkepartner IKT AS er kirkens egen leverandør av IKT-tjenester. Initiativtakerne er Kirkerådet, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Opplysningsvesenets fond og Kirkelig fellesråd i Oslo. Kirkepartner IKT AS leverer i dag IKT-tjenester til mer enn 5000 brukere.

Kirkepartner IKT AS tilbyr IKT-tjenester til alle enheter i Den norske kirke, og eies av kirken selv. Dette betyr at det er kundene som eier selskapet, og at Kirkepartner IKT AS har en særegen kjennskap til kundens arbeidshverdag og typiske problemstillinger.

Vikna kirkelige fellesråd inngikk sommeren 2017 avtale med Kirkepartner om leveranse av Kirkepartner Basis som er en komplett kontorstøtteløsning for ansatte i Den norske kirke. Tjenesten utgjør grunnmuren for alle andre applikasjoner levert gjennom Kirkepartner IKT, slik at vi kan være sikker på at alle våre data er beskyttet, og blir sikkerhetskopiert daglig. All data er også beskyttet i henhold til norsk lov, da Kirkepartner IKT har datasenteret sitt i Norge.

For å ha avtale med Kirkepartner må fellesrådet kjøpe en stk aksje i Kirkepartner til en pris av kr 1.000,-. Denne aksjen ble kjøpt ultimo 2017 og regnskapsavdelingen i Vikna kommune trenger et vedtak fra Vikna kirkelige fellesråd om kjøp av denne aksjen.

 

Vedtak i Vikna mr-kf: Vikna kirkelige fellesråd vedtar å kjøpe seg inn som medeier i firma Kirkepartner IKT ved å gå til innkjøp av en stk aksje a kr 1.000,-.

 

 

Møtet slutt kl 21.30.

 

 

Bjørn Endre Buvarp                                                  Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna mr-kf                                                   Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: 18.1.2018 kl 17.00 – 19.00 på Eidshaug rederi

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Andrea Nogva (nestleder), Solveig Åsgard Kleven, Snorre Eidshaug, Else Hansvik Storsul, Elin Williksen, Berit Fjær Rauø, Brian Pelle, Frode Kirkeby-Garstad, Jan Korssjøen (sokneprest), Roald Iversen (prost), Amund Hellesø (ordfører/leder i byggekomiteen), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

Forfall: Reinert Eidshaug, Kristin Wigdahl, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

SAKLISTE

 

FR-Sak 1/2018: Godkjenning av grunnlag for anbudskonkurranse for ny kirke i Rørvik

Byggekomiteen for ny kirke i Rørvik vedtok i møte 15.1.2018 å anbefale Vikna kirkelige fellesråd å godta et utarbeidet forslag til anbudskonkurranse for bygging av ny kirke i Rørvik gjennom følgende vedtak:

 

Byggekomiteen i «Nye Rørvik Kirke» anbefaler Vikna kirkelig fellesråd å godkjenne grunnlaget for anbudskonkurranse som inneholder følgende elementer:

 1. Konkurransebeskrivelse
 2. Kontraktsgrunnlag
 3. Anbudstegninger

 

Leder i byggekomiteen Amund Hellesø tok en gjennomgang av prosjektet slik det framkommer i anbudskonkurransen og bidro til avklaring av diverse spørsmål fra rådsmedlemmene.

 

Blant annet ble det spurt om det fremdeles var mulighet for å gjøre små endringer når det gjelder inndeling av kontorplasser noe som ble bekreftet av Amund, men når det nå kommer endringer vil det påløpe ekstrakostnader ettersom ”faggruppene” allerede har prosjektert framlagt anbudstegninger.

 

Eventuell skyvevegg/dør mellom prestesakristi og dåpssakristi ble det også forespurt om, og plassering av vegger på kjøkken/lager var også et tema som ble tatt opp. Her bekreftet Amund at dette var innenfor det som kunne justeres på også etter at anbud var gitt. Amund bekreftet også at det er lagt til rette for at det ved et senere tidspunkt kan monteres orgelpiper på veggen over inngangen til kirkerommet.

 

Muligheten for å dekke til glassfasaden inn mot kirkerommet med en gardin/lamellgardin var et punkt som byggekomiteen må sjekket ut.

 

Det er lagt kanaler som kan brukes til å framføre ledningsnett til et framtidig lyd/lysanlegg i kirken.

 

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd:

Vikna kirkelige fellesråd godtar framlagte konkurransebeskrivelse, kontraktsgrunnlag og anbudstegninger og ber om at Vikna kommune setter i gang anbudskonkurransen for bygging av ny kirke i Rørvik så raskt som mulig. Søknad om godkjenning av de framlagte planene for ny kirke i Rørvik sendes til Kirkerådet via prost og bispedømme. Det henstilles til de kirkelige myndigheter om å behandle søknaden om godkjenning av ny kirke i Rørvik så raskt som mulig slik at byggeprosessen kan startes umiddelbart når anbud er innhentet og godkjent.

 

Møtet slutt kl 19.00.

 

Bjørn Endre Buvarp                                                             Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna kirkelige fellesråd                                           Kirkeverge

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: 21. november 2017 kl 19.00 i Valøy kirke.

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Brian Pelle, Solveig Åsgard Kleven, Frode Kirkeby-Garstad, Kristin Aksnes Wigdahl, Hege Kirkeby-Garstad, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Andrea Nogva, Snorre Eidshaug, Reinert Eidshaug, Elin Williksen, Berit Fjær Rauø, Else Hansvik Storsul. Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

 

Referat/orienteringer

 • Rådet fikk en orientering fra Kristin om oppussingsarbeidet i Valøy kirke som er foretatt av kapellforeninga i Valøya den siste tiden. Gangen er malt opp, og gulvbelegget i gangen har blitt skiftet ut med laminatgulv. I kirkerommet er det satt inn nye lampetter og taklamper. Alt dette er sponset og utført av Kapellforeninga. Kapellforeninga har også fått overtatt gratis en oppvaskmaskin fra Austafjord skole. Dermed kan oppvasken tas langt raskere enn med den gamle maskina. Vikna kirkelige fellesråd uttrykker stor takk til Kapellforeninga for engasjementet for å ta vare på Valøy kirke!
 • Kirkevergen orienterte om at Valøy kirke også har fått ny varmtvannsbereder med større kapasitet, etter at den gamle ble defekt. Det er også foretatt diverse utbedringer på det elektriske anlegget for ca kr 18.000,- eks. mva etter pålegg fra el-tilsynet.
 • Overskuddet på årets Høstbasar ble på kr 35.488,-. En stor takk til Elin Williksen som har stått i bresjen for årets basar. For å lette arbeidspresset på leder av høstbasarkomiteen bør vi klare å etablere en komite der det er flere som er aktive med planleggingen og gjennomføringen av basaren. Denne komiteen bør settes ned ganske tidlig i 2018 for å begynne med planlegging av arrangementet.
 • Rådmannen har lagt fram forslag til budsjett for Vikna kommune for 2018. Av budsjettet framkommer det at bevilgningen til Vikna kirkelige fellesråd er foreslått økt med kr 75.000,- i forhold til budsjett for 2017. Dette er i tråd med fellesrådets framlagte budsjettforslag. Fellesrådets søknader om ekstra tilskudd til maling av Garstad kirke, samt fellesrådets forslag om å søke om lån med rentekompensasjon til diverse utbedringer av Valøy og Garstad kirker behandles senere i vinter.
 • Kirkevergen orienterte om at ordningen med lån med rentekompensasjon til utbedring av kirkebygg er foreslått tatt vekk i neste års statsbudsjett. I samråd med økonomiavdelingen i Vikna kommune har kirkevergen derfor utarbeidet en søknad til Husbanken om lån til utbedring av Valøy og Garstad kirker slik at den kan bli sendt inn og få tilsagn om bevilgning fra midler som står tilgjengelig i 2017. På den måten har vi lånetilsagn klart hvis kommunen gir grønt lys for å sette i gang de planlagte utbedringsprosjektene.
 • Leder orienterte om at reviderte planer for Rørvik kirke er klart til å bli lagt ut på anbud i løpet av de nærmeste dagene. Han har avtale med ordfører om at så snart anbudsgrunnlaget er ferdig får fellesrådet grunnlaget tilsendt. AU tar da et raskt møte for å kunne gi et siste innspill på anbudsgrunnlaget før det sendes ut.

 

 

 

SAKLISTE

MR-KF-sak 26-2017: Høring på forslag til ny tros- og livssynspolitikk i Norge.

Regjeringen har lagt fram forslag til ny tros- og livssynspolitikk i Norge. Menighetsråd og fellesråd er blant høringsinstansene i saken. Departementet har lagt ut en liste med spørsmål som vi kan/må ta stilling til: http://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/

Med utgangspunkt i et forslag til høringssvar fra Nettverk for kirkelige fellesråd (NKF) gikk rådet gjennom høringsspørsmålene punkt for punkt og diskuterte hvilken betydning rådet la i de forskjellige punktene og om forslagene fra NKF var noe vi kunne slutte oss til.

Vedtak i Vikna MR-KF: Kirkevergen fyller ut høringsskjemaet med de svar som rådet har gitt og sender det ut til rådsmedlemmene for å få en endelig tilbakemelding før svarene sendes inn.

 

MR-KF-sak 27-2017: Høring på ressursvurdering for Nidaros bispedømme.

På bakgrunn av lavere økonomiske rammer har Nidaros bispedømme satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere Nidaros bispedømme på følgende kriterier:

 

1. Vurdere prostistrukturen

2. Innspill til administrative endringer.

3. Gjennomgå fordeling av presteressurser på prostinivå.

 

Arbeidsgruppen har kommet med sin rapport og den er sendt ut på høring til menighetene og kirkelig fellesråd. Rapporten finner du her: https://kirken.no/globalassets/bispedommer/nidaros/ressursvurdering-2017/ressurutvalgets-hovedrapport-til-horing.pdf

Arbeidsgruppen konkluderer og anbefaler følgende:

 

 • Den økonomiske situasjonen i Nidaros bispedømme er slik at antall ansatte og dermed også de tjenester som utføres må reduseres slik at det blir en «sunn» balanse mellom tildelte midler og utgifter.
 • Nedskjæringer må gjøres slik at vi ikke stadig vekk må foreta nye innsparinger.
 • Utvalget forutsetter at ingen blir oppsagt som følge av inndragning av stillinger.
 • Det må finnes tilstrekkelig ressurser for nødvendige personaltiltak og ulike satsinger og tiltak.

 

Utvalget anbefaler:

a) Antall prostier reduseres til 8. 1. Namdal 2. Nord-Innherad 3. Stjørdal og Sør-Innherad 4. Strinda, Heimdal og Byåsen 5. Domprostiet 6. Fosen 7. Gauldal 8. Orkdal

 

b) Følgende prostier får redusert antall stillinger (prioritert rekkefølge):

1. 1 stilling; Strinda, Heimdal og Byåsen prosti

2. 1 stilling; Strinda, Heimdal og Byåsen prosti

3. 1 stilling; Namdal prosti

4. 1 stilling; Strinda, Heimdal og Byåsen prosti

5. 1 stilling; Nidaros domprosti3

6. 1 stilling; Namdal prosti

 

Rekkefølgen i gjennomføring av nedbemanning vil allikevel kunne endres av hensyn til vakanser og oppstått ledighet. Endringer i 5. og 6. prioritet må eventuelt vurderes opp mot innsparinger i administrasjonen.

 

Med utgangspunkt i et høringssvar gitt av prost i Namdal, Roald Iversen, gikk rådet gjennom høringsspørsmålene. Rådet sa seg i stor grad enig med prostens betraktninger angående de forskjellige problemstillingene.

Vedtak i Vikna MR-KF: Vikna KF sier seg i stor grad enig i svarene prost Roald Iversen har gitt til høringen. Sokneprest Jan Korssjøen bes om å gå gjennom høringssvarene og se om det er ytterligere tilføyelser som vi skal gi på høringen. Endelig forslag til høringssvar fra Vikna sendes inn av kirkevergen.

 

MR-sak 28-2017: Revidert mandat for trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal

På bakgrunn av at Kolvereid menighetsråd har kommet med en del forslag til endringer i mandatet for trosopplæringsutvalget ble det i trosopplæringsutvalgsmøte 7. juni gjort noen endringer i mandatet som sist ble vedtatt i rådene. Noen av endringsforslagene ble tatt inn i mandatet og dermed må mandatet vedtas på nytt i menighetsrådene.

 

Forslag til vedtak i Vikna menighetsråd fra AU: Mandatet godkjennes med følgende forslag til endringer:

 • Under punkt 2 – strekpunkt 5 endres teksten til: Være et rådgivende og utøvende organ for menighetsråd og de ansatte i saker som har med trosopplæringen å gjøre.
 • Innholdet i punkt 2 – strekpunkt 6 tas ut av strekpunktlista og flyttes til øverst i dokumentet, mellom overskriften og punkt 1.

 

Vedtak i Vikna MR-KF: Forslag fra AU vedtas.

 

Møtet slutt kl. 21.15.

 

 

 

Bjørn Endre Buvarp                                                                Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                         Sekretær

 

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA KIRKELIGE FELLESRÅD

 

Tid og sted: Eidshaug rederi 17 oktober 2017 kl 19.00.

 

Til stede: Bjørn Endre Buvarp (leder), Else Hansvik Storsul, Kristin Aksnes Wigdahl, Hege Kirkeby-Garstad, Berit Fjær Rauø, Elin Williksen, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune), Snorre Eidshaug, Jan Korssjøen (prest), Brian Sønderager Pelle, Kåre Vågø, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Andrea Nogva, Solveig Åsgard Kleven, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad.

 

Åpning av møtet:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent.

 

2. Referat/orienteringer

Referat fra forrige møte ble tatt opp. Referat godkjent.

 

SAKLISTE

 

MR-KF-sak nr 25/2017: Budsjett 2018

AU har gått gjennom budsjett og planer som er utarbeidet. Rådet må gå også gå gjennom planene og budsjettet og gjøre følgende vedtak slik at budsjettet kan sendes til rådmannen i løpet av uka:

 • Vedta vedlikeholdsplan
 • Vedta driftsbudsjett
 • Vedta investeringsbudsjett
 • Vedta økonomiplan
 • Vedta budsjett for festeavgift
 • Vedta budsjett for utbedringer på Garstad og Valøy kirker

Det legges fram følgende forslag til budsjettvedtak som må gjøres for at vedlikeholdsplan og budsjett skal kunne vedtas som det er framlagt:

 

 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd vedtar Vikna kirkelige fellesråd å be Vikna kommune om å søke Husbanken om kr 1.029.600,- i lån med rentekompensasjon til diverse utbedringer på Valøy kirke som blant annet innebærer utskifting av alle vinduer og skifte av tak. Utbedringene vil gi en bedre enøk-situasjon i kirken og redusere utgifter til oppvarming. Vikna kirkelige fellesråd har valgt det rimeligste av to alternativer der det brukes Decra taktekke i stedet for å ta ned og legge om eksisterende skifertak.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd, og med bakgrunn i framlagt forslag i statsbudsjettet om bortfall av ordning med lån med rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg, vedtar Vikna kirkelige fellesråd å be Vikna kommune om å søke Husbanken om kr 1.925.000,- i lån med rentekompensasjon til diverse utbedringer på Garstad kirke som planlegges utført i 2019. Utbedringene vil blant annet gi en bedre enøk-situasjon i kirken og gi kirken en tryggere og bedre oppvarming.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd vedtar Vikna kirkelige fellesråd å søke Vikna kommune om kr 350.000,- i ekstra tilskudd til diverse reparasjonsarbeider på bordkledning på Garstad kirke, samt maling av Garstad og Valøy kirker.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd vedtar Vikna kirkelige fellesråd å opparbeide ny parkeringsplass ved Garstad kirkegård, like ved krysset til Olsvik. Kostnaden som er stipulert til kr 200.000,- dekkes av midler fra festeavgiften, i henhold til budsjett for festeavgift 2017-2026. Det må også settes av rom for nytt gravplassbygg på det aktuelle området.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd og i henhold til budsjett for festeavgift 2017-2026 vedtar Vikna kirkelige fellesråd å bruke kr 100.000,- av festeavgiftsmidler til planering av gressplen og opparbeidelse av grusganger på Garstad kirkegård.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd og i henhold til budsjett for festeavgift 2017-2026 vedtar Vikna kirkelige fellesråd å bruke kr 150.000,- av festeavgiftsmidler til asfaltering av parkeringsplass på eldre del av Østre gravlund.
 • Vikna kirkelige fellesråd vedtar å bruke inntil kr 100.000,- av festeavgiften til dekning av diverse ekstra forbedrings/forskjønningstiltak på gravplassene i 2018 inkludert ferdigstillelse av navnet og anonym minnelund.
 • Vikna kirkelige fellesråd vedtar at utgiften med leie av Rørvik samfunnshus til gudstjenester dekkes over driftsbudsjettet. Utgiften dekkes i dag av erstatningspenger fra skaden på Rørvik kirke.
 • Konto 19500 Bruk av bundne driftsfond under 1045 Menighetsarbeid settes til null. Menighetsrådet har tidligere budsjettert med å overføre en sum på kr 35.000,- fra Høstbasarkonto til driften for å dekke opp for diverse utgifter til menighetsarbeid. Menighetsrådet har fått påpakning fra Lotteritilsynet om at inntektene fra Høstbasaren ikke skal brukes til daglig drift.

 

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd:

Vikna kirkelige fellesråd vedtar framlagte forslag til planer, budsjett og budsjettvedtak og ber Vikna kommune om følgende økninger/tilskudd:

 

 • Vikna kirkelige fellesråd ber Vikna kommune om en økning i det generelle driftstilskuddet for 2018 på 2,3 % for å dekke opp for generell pris- og lønnsvekst i 2018.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd ber Vikna kirkelige fellesråd Vikna kommune om et ekstra tilskudd på kr 350.000,- til reparasjonsarbeid på bordkledning på Garstad kirke, samt utvendig maling av Garstad og Valøy kirker.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd vedtar Vikna kirkelige fellesråd å be Vikna kommune om å søke Husbanken om kr 1.029.600,- i lån med rentekompensasjon til diverse utbedringer på Valøy kirke som blant annet innebærer utskifting av alle vinduer og skifte av tak. Utbedringene vil gi en bedre enøk-situasjon i kirken og redusere utgifter til oppvarming. Vikna kirkelige fellesråd har valgt det rimeligste av to alternativer der det brukes Decra taktekke i stedet for å ta ned og legge om eksisterende skifertak. Lånet bør tas opp i 2017 pga at ordningen med lån til rentekompensasjon er foreslått tatt bort fra og med neste år i framlagt statsbudsjett.
 • I henhold til Vedlikeholdsplan for Vikna kirkelige fellesråd, og med bakgrunn i framlagt forslag i statsbudsjettet om bortfall av ordning med lån med rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg, vedtar Vikna kirkelige fellesråd å be Vikna kommune om å søke Husbanken om kr 1.925.000,- i lån med rentekompensasjon til diverse utbedringer på Garstad kirke som planlegges utført i 2019. Utbedringene vil blant annet gi en bedre enøk-situasjon i kirken og gi kirken en tryggere og bedre oppvarming. Lånesøknad bør sendes i 2017.

 

Eventuelt

 • Berit Fjær Rauø tar på seg oppgaven med å få i gang et diakoniutvalg i 2018 og finne engasjerte personer som kan være med i diakoniutvalget og utvikle diakonale tiltak i menigheten.

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA KIRKELIGE FELLESRÅD/MENIGHETSRÅD

 

Tid og sted: Tirsdag 26.9.2017 kl. 19.00 i Garstad kirke

 

Til stede: Elin Williksen, Else Hansvik Storsul, Andrea Nogva, Frode Kirkeby-Garstad, Hege Kirkeby-Garstad, Reinert Eidshaug, Snorre Eidshaug, Svein Kåre Johansen (sekretær).

 

Forfall: Solveig Åsgard Kleven, Bjørn Endre Buvarp, Berit Fjær Rauø, Kristin Aksnes Wigdahl, Brian Sønderager Pelle, Kåre Vågø, Elin Eldegard Sæternes, Jan Korssjøen.

 

Åpning av møtet:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

 

2. Referat/orienteringer

 

- Orientering om prosessen med sammenslåing av kirkelige fellesråd.

Kirkevergen orienterte om at kirkelig fellesnemnd til nå har hatt to møter og har vedtatt en framdriftsplan og startet jobbing med budsjett som skal vedtas 30. oktober. Einar Eidshaug er valgt til leder, og Gudrun Fossem er valgt til nestleder.

 

- Orientering om status for regnskap 2017 - Budsjett 2018

Kirkevergen la fram regnskapsrapport pr 16.9 og rapporten viser at vi er godt i rute til å nå våre budsjettmål i år. Kirkevergen la også fram foreløpig budsjett som er sendt over til kommunen. Budsjettet skal behandles av fellesrådet i neste fellesrådsmøte 17. oktober.

 

- Reinert orienterte om at LHL Vikna ønsker å kjøpe inn hjertestarter til Garstad kirke. Fellesrådet kjøper inn hjertestarteren og LHL dekker kostnad eks. mva. Tusen takk for en flott gave! LHL Vikna ønsker også å kjøpe inn hjertestarter til Rørvik kirke når den står klar.

 

- Andrea orienterte fra kirkebyggekomiteen. Prosjektleder jobber for å få de siste papirene på plass i forhold til å få ut anbud på nykirka. Det har vært møter om hva som er nytt i prosjektet og hva som ligger der fra før. Anbud ventes sendt ut i november.

 

- Elin orienterte om at vi hadde en liten markering på kirkekontoret for å takke av Lars Halvar Nilssen etter at han gikk ut av rådet i forrige måned. Det ble overrakt en blomst og gode ord som ble satt pris på.

 

SAKLISTE

MR-KF-sak 22/2017: Valg av leder og nestleder

Siden leder Lars Halvar Nilssen i forrige fellesrådsmøte fikk fritak fra sitt verv som medlem av Vikna kirkelige fellesråd, og nestleder Elin Williksen har signalisert at hun ikke ønsker å være kandidat til leder eller nestledervervet, må Vikna kirkelige fellesråd velge ny leder og nestleder.

Bjørn Endre Buvarp har sagt seg villig til å stille som lederkandidat. Andrea Nogva har sagt seg villig til å stille som nestlederkandidat.

Vedtak i AU: Det gjennomføres valg på leder og nestleder i Vikna kirkelige fellesråds møte 26. september.

 

Vedtak i Vikna MR-KF: Bjørn Endre Buvarp velges til leder i Vikna MR-KF og Andrea Nogva velges til nestleder. Begge velges for ett år av gangen.

 

 

KF-sak 23/2017: Stell av graver med spesiell historisk verdi

Fellesrådet og kommunen har ved ulike anledninger fått henvendelser om at det offentlige bør ta ansvar for stell av noen spesielle gravsteder i Vikna. Det gjelder gravene til Johan og Betzy Berg og soldatgraven på Vestre gravlund som bekranses 17. mai, et felles gravminne for noen av de omkomne under Gåsværulykka på Garstad kirkegård, og gravene til Bugge og Berge Langø som ble skutt av Rinnan, på Valøy kirkegård.

AU`s forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Vikna kirkelige fellesråd vedtar å bruke av festeavgiftsmidler til å betale for planting og stell på disse 4 gravstedene hos firma som tilbyr slikt stell på Vikna.

 

Vedtak i Vikna MR-KF: Vikna kirkelige fellesråd vedtar å ta ansvar for festeavgift og stell og vedlikehold av gravene til Bugge og Berge Langø på Valøy kirkegård, og for soldatgraven på Vestre gravlund. Kostnaden dekkes av festeavgift på gravsteder.

 

 

MR-sak 24/2017: Innkjøp av vaskemaskin til Menighetshuset

Leietakere i Menighetshuset har uttrykt behov for å få vasket mopper slik at de har tilgang på rene mopper når de skal vaske etter seg. Kirkevergen foreslår å bruke av midler fra bankkonto øremerket til bruk på Menighetshuset til å kjøpe en vaskemaskin til formålet. Vaskemaskinen kan flyttes til nykirka når den står klar, slik at vi får en vaskemulighet for moppene der også.

Vedtak i Vikna MR: Det kjøpes inn en vaskemaskin som koster ca kr 5.000,-. Kostnaden dekkes av bankkonto øremerket til bruk på Menighetshuset.

 

Møtet slutt kl 20.15.

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA KIRKELIGE FELLESRÅD 22.8.2017

 

Tid og sted: Kl 19.00 på møterommet hos Eidshaug rederi

 

Til stede: Elin Williksen (nestleder), Else Hansvik Storsul, Jan Korssjøen (prest), Solveig Åsgard Kleven, Snorre Eidshaug, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Bjørn Endre Buvarp, Hege Kirkeby-Garstad, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Lars Halvar Nilssen (leder), Andrea Nogva, Kristin Aksnes Wigdahl, Berit Fjær Rauø, Brian Sønderager Pelle, Kåre Vågø, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

SAKLISTE

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent.

 

Referat/orienteringer

 • Kirkevergen orienterte om at revisjonen av gravplassvedtektene i Vikna kommune som ble vedtatt i fellesrådsmøtet 9.5.2017 har blitt godkjent av Nidaros bispedømmeråd.
 • Kirkevergen orienterte om at regnskapsrapport for første halvår av 2017 viser at Vikna kirkelige fellesråd ligger godt an til å klare å avlegge et regnskap i tråd med det som er budsjettert for 2017.

 

MR/KF-sak 18/2017: Søknad om fritak fra verv

Vikna MR-KF har mottatt søknad fra Lars Halvar Nilssen om å få lov til å tre ut av rådet for resten av valgperioden. Søknadens innhold unntas offentligheten jfr. Forvaltningslovens § 13.

Vedtak i Vikna MR/KF: Søknaden fra Lars Halvar Nilssen innvilges. Vikna MR/KF vil uttrykke stor takknemlighet for den innsatsen Lars Halvar har lagt ned for rådet som medlem siden 2009. Fra høsten 2012 har Lars Halvar vært leder for rådet. Spesielt er rådet takknemlig for den enorme innsatsen Lars Halvar har lagt ned gjennom et høyt antall dugnadstimer i forbindelse med planlegging av ny kirke i Rørvik etter brannen i 2012.

 

 

MR/KF-sak 19/2017: Møteplan andre halvår 2017

Kirkevergen har utarbeidet følgende forslag til møteplan for Vikna kirkelige fellesråd for andre halvår 2017:

Onsdag 16. august: AU

Tirsdag 22. august: Fellesrådet – Rørvik

Onsdag 13. september: AU

Tirsdag 26. september: Fellesrådet – Garstad

Onsdag 11. oktober: AU

Tirsdag 17. oktober: Fellesrådet – Rørvik

Onsdag 8. november: AU

Tirsdag 14. november: Fellesrådet – Valøy

Onsdag 29. november: AU

Tirsdag 12. desember: Fellesrådet – Rørvik

AU`s forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Forslag til møteplan vedtas.

Vedtak i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd: Framlagt forslag til møteplan godkjennes.

 

 

KF-sak 20/2017: Endring av arbeidsinstruks for kirketjener

I forbindelse med pålegg fra Det lokale el-tilsynet angående manglende dokumentasjon av at kravene i Internkontrollforskriften er ivaretatt i forbindelse med el-sikkerhet i kirkene har kirkevergen hatt en gjennomgang av dokumentasjon og rutiner. I den forbindelse foreslår kirkevergen noen endringer i arbeidsinstruksen for kirketjener. Følgende punkter er lagt til under «Stillingens formål og arbeidsområde»:

 • Skal sørge for at brannforebyggende tiltak i kirkene følges opp og etter gitte intervaller utøve jevnlig kontroll med elektrisk anlegg og utstyr for å oppdage eventuelle avvik som kan medføre økt brannfare.
 • Sørge for at brannteknisk utstyr som brannvarslere og brannslokningsapparat i kirkene vedlikeholdes og kontrolleres etter gitte intervaller.
 • Skal være brannvernleder for kirkebyggene og sørge for at det gjennomføres brannøvelser sammen med øvrige ansatte etter gitte intervaller.

 

I tillegg er det lagt til følgende punkt under «Revisjon»:

 • Gjennomgang av funksjonsbeskrivelsen tas som et eget punkt under medarbeidersamtalen med kirketjener/gravplassarbeider.

 

Endringer i arbeidsinstruksen for de ansatte må vedtas av kirkelig fellesråd.

AU`s forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Endringen i arbeidsinstruksen for kirketjener vedtas.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: AU`s forslag til vedtak godkjennes.

 

 

KF-sak 21/2017: Sammenslåing av kirkelige fellesråd i Ytre Namdal og Bindal

I forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er det også nødvendig å slå sammen de kirkelige fellesrådene i de aktuelle kommunene. Før ferien møttes kirkevergene og fellesrådslederne i de aktuelle kommunene og utarbeidet et forslag til mandat for den kirkelige fellesnemnden som må oppnevnes i forbindelse med sammenslåingen. Mandatet må ha et likelydende vedtak i alle berørte fellesråd. Hvert fellesråd må også utnevne to personer fra sitt fellesråd som skal sitte i kirkelig fellesnemnd.

AU`s forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Framlagt mandat for kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal vedtas.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Framlagt mandat for Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal vedtas enstemmig. Som Vikna kirkelige fellesråds medlemmer i Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal velges Bjørn Endre Buvarp og Brian Sønderager Pelle. 1. vara Elin Synnøve Williksen. 2. vara Andrea Nogva.

 

 

Eventuelt

 • Høstbasaren nærmer seg og avvikles som vanlig første lørdag i november. Elin har tatt lederansvar for høstbasarkomiteen og orienterte om at hun trenger flere medhjelpere i komiteen og på selve arrangementet. Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å bidra som medhjelpere på selve basaren og til forberedelsene kvelden før. Menighetsrådsmedlemmene vil snart få utlevert en loddbok som skal selges til inntekt for basaren. Menighetsrådsmedlemmene oppfordres også til å bidra med gevinster til basaren.

 

Elin Williksen                                                                           Svein Kåre Johansen

Konstituert leder                                                                    Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 9. mai 2017 kl 19.00 i Valøy kirke

Til stede: Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen (sokneprest) Frode Kirkeby-Garstad, Kristin Aksnes Wigdahl, Reinert Eidshaug, Brian Sønderager Pelle, Else Hansvik Storsul, Hege Kirkeby-Garstad, Andrea Nogva, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

Forfall: Lars Halvar Nilssen, Snorre Eidshaug, Elin Williksen, Bjørn Endre Buvarp, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

SAKLISTE:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjent.

Referat/orienteringer

 • Kirkevergen orienterte om at fellesrådsleder Lars Halvar Nilssen er sykemeldt fra rådet for en periode. Nestleder Elin Williksen fungerer som leder i leders fravær. Fellesrådsmøtet ønsket at Andrea Nogva skal tre inn som nestleder i samme periode.
 • Kirkevergen la fram regnskapsrapport pr utgangen av april. Rapporten viser at driften i store trekk går i henhold til vedtatt budsjett.

KF-sak 11-2017: Gravplassplan for eldre del av Østre gravlund, Rørvik.

I forbindelse med opprettelsen av en navnet og en anonym minnelund på Østre gravlund på Rørvik kreves det at det legges fram en gravplassplan over området der minnelundene skal etableres. Dette på grunn av at tiltaket regnes som en vesentlig endring av gravplassen. Kirkevergen har utarbeidet en plan, og den må godkjennes av Vikna kirkelige fellesråd før den sendes til Nidaros bispedømmeråd til endelig godkjenning.

Kirkevergen gikk gjennom planen og orienterte spesielt om den delen av planen som omhandler de nye minnelundene.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Gravplassplanen vedtas som framlagt.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Gravplassplan for eldre del av Østre gravlund, Rørvik, vedtas som framlagt.

 

KF-sak 12-2017: Revisjon av gravplassvedtekter for Vikna kommune

I forbindelse med endring i størrelse på festeavgift, og på grunn av opprettelse av navnet og anonym minnelund, er det nødvendig å gjøre endringer i gravplassvedtektene. Kirkevergen har utarbeidet forslag til nye vedtekter, og vedtektene må godkjennes av Vikna kirkelige fellesråd før de sendes til Nidaros bispedømmeråd til endelig godkjenning.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Reviderte gravplassvedtekter vedtas som framlagt.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Reviderte gravplassvedtekter vedtas som framlagt og sendes til Nidaros bispedømme for endelig godkjenning.

 

KF-sak 13-2017: Plan for vedlikehold/innkjøp finansiert av festeavgift i 2017

Det vil i løpet av året være tilgjengelig ca kr 1.000.000,- på konto for festeavgift etter at allerede utførte/vedtatte utgifter er trukket fra. Kirkevergen har laget en oversikt over hvilke tiltak og innkjøp det er ønskelig å få utført i inneværende år, og ber Vikna kirkelige fellesråd om å gjøre inntil kr 300.000,- tilgjengelig for bruk i år for å gjennomføre diverse nødvendige utbedringer på alle gravplassene, innkludert innkjøp av 4-hjuling til bruk under drift/vedlikehold på gravplassene.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Det settes av inntil kr 300.000,- av midler fra festeavgiften til bruk på diverse praktiske og forskjønnende tiltak på gravplassene i 2017, i tillegg til det som allerede er vedtatt brukt i budsjett for 2017. Konto 19500 Bruk av bundne fond, under 1043 Kirkegårder økes med inntil kr 300.000,-. Kontoene 12200, 12300, 12500, og 13704 under 1043 Kirkegårder reguleres med beløp opp til sammen inntil kr 300.000,-.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: AU`s forslag til vedtak godkjennes.

 

KF-sak 14-2017: Anlegning av gjerde på Vestre gravlund, Rørvik

For å gi Vestre gravlund en ansiktsløftning er det ønskelig å fjerne eksisterende hekk som står ved mur nederst til høyre på gravplassen. En liten bit til venstre for porten, og en større del til høyre for porten. Det må også vurderes om hekken på venstre side av gravplassen bør fjernes og erstattes med et gjerde siden den ikke er så veldig tiltalende, spesielt i nedre del. Ved anlegning av gjerde her kan det settes inn en port nederst på siden og planere ut en grei innkjøring til gravplassen for gravplasskjøretøy, samt for å gi en bedre tilgang til gravplassen for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Vikna kirkelige fellesråd vedtar å skifte ut deler av eksisterende hekk på Vestre gravlund med gjerder.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Vikna kirkelige fellesråd åpner for å skifte ut eksisterende hekk på Vestre gravlund med stakittgjerde. Utskiftingen kan skje etappevis etter hvert som det er økonomiske midler tilgjengelig til arbeidet. Det bør undersøkes og vurderes muligheten for å bruke gjerder av komposittmateriale i stedet for treverk. Dette for å redusere kostnaden med vedlikehold av gjerdene.

 

KF-sak 15-2017: Utbedringer på Valøy kirke

Valøy kirke har store behov for utbedringer og enøk-tiltak. Kirken framstår i dag i en uverdig tilstand utvendig. Det er spesielt langveggen mot sør som er dårlig, og den tar inn vann enkelte steder. Å utbedre denne veggen inkludert skifte av vinduer beløper seg ifølge pristilbud på ca kr 167.000,- ex. Mva. Det er behov for å skifte vinduer og en god del bordkledning på hele bygget, samt isolasjon av tak/loft mm. Kirkevergen har vært på befaring sammen med snekker, og har fått et prisoverslag. En total renovasjon av Valøy kirke med reparasjon av vegger og tak, samt utskifting av vindu og etterisolering av loft vil ifølge pristilbudet ha en kostnad på ca kr 800.000,- ex.mva. En stor del av beløpet kan finansieres gjennom tilgjengelige midler til utbedring gjennom lån med rentekompensasjon fra Husbanken. Det gjenstår ca kr 97.000,- fra allerede innvilget lån til Valøy kirke, men det er også mulig å søke om nye lån (Det gjenstår ca kr 338.000,- på innvilget lån til bruk på Garstad kirke). Det bør også undersøkes hva Enova kan bidra med når det gjelder enøk-tiltak.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Det jobbes videre med saken med tanke på å få saken med på budsjett for 2018. Det må innhentes alternative pristilbud. Det må sjekkes opp med Husbanken om det gjenstående beløp av allerede innvilget lån med rentekompensasjon til utbedring av Garstad og av Valøy kirke kan omfordeles mellom de to kirkene slik at det raskt blir mulig å utbedre den veggen i Valøy kirke der det er mest akutt behov for å få noe gjort. Det vil si at ca kr 70.000,- av allerede innvilget lån må eventuelt omfordeles fra Garstad til Valøy kirke for å finansiere denne utbedringen.

 

KF-sak 16-2017: Utvendige utbedringer på Garstad kirke

Kirkevergen har innhentet et tilbud på maling av Garstad kirke utvendig. Pristilbudet lyder på kr 132.500,- ex. Mva. Det er også gjort en befaring sammen med snekker angående bordkledning og dens forfatning. I utgangspunktet bør det kuttes en liten bit fra hvert bord som ligger helt ned på blekk slik at det blir litt lufting mellom bordkledning og blekk slik at ikke vann trekker inn i bordene. Det er også deler av bordkledningen som bør vurderes skiftet ut før ny maling påføres. Snekker har lagt fram et prisoverslag på arbeidet. Pristilbudet lyder på kr 122.320,- ex.mva. Det er altså et behov for utvendige utbedringer på Garstad kirke på ca kr 255.000,- ex.mva. Det er ingenting av dette arbeidet som kan finansieres gjennom lån med rentekompensasjon på grunn av at det regnes som normalt vedlikehold.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Kirkevergen bes jobbe videre med saken med tanke på å få den med på budsjett for 2018. Det må innhentes flere pristilbud.

 

KF-sak 17-2017: Etablering av minnepark ved Garstad kirke

Det har de siste 10 årene vært slettet en del gravminner på Vikna, og i de nærmeste 10 årene vil det bli slettet flere. Mange av disse gravminnene representerer en del av vår lokalhistorie med sin utforming og størrelse. Kirkevergen foreslår at for å ta vare på en del av disse tidstypiske gravminnene bør det vurderes å etablere en minnepark ved Garstad kirke der vi samler tidstypiske gravminner fra hele kommunen. Tanken er å etablere en minnepark på den delen av kirkegårdsområdet rundt Garstad kirke som vender ned mot sjøen. Her er et stort område tilgjengelig til en sånn etablering. En minnepark vil kunne bli et vakkert sted som vil være en attraksjon og et utfartsmål med sin vakre beliggenhet.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Vikna kirkelige fellesråd ser positivt på å etablere en minnepark ved Garstad kirke. Det settes ned en komite som kan jobbe med saken og utarbeide planer for utformingen av parken og hva den skal inneholde av gravminner og andre elementer. Målet må være å starte byggingen av parken i 2018.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Vikna kirkelige fellesråd ser positivt på planlegging av en minnepark for å ta vare på tidstypiske gravminner, og nedsetter en komite som skal jobbe videre med saken. Første steg i planene kan være å planere det aktuelle området og så i ny plen, samt å rydde opp i og sikre de gamle gravminnene som er lagt ned på området. AU vedtar mandat for komiteen i sitt neste møte i slutten av mai. Medlemmer i komiteen blir i utgangspunktet Frode Kirkeby-Garstad, Inge Kvernvik, Brian Sønderager Pelle, samt kirkevergen. Det bør tas kontakt med hagelaget for å høre om de har personer som kan tenke seg å være med i komiteen.

 

Eventuelt

 • Kristin Wigdahl orienterte om at Kapellforeninga i Valøya ønsker å skifte ut gulvteppet som ligger i alterområdet i kirka og lurte på om det var greit at dette ble gjort. Rådet hadde ingen innvendinger mot dette og uttrykte glede over initiativet fra Kapellforeninga.
 • Reinert Eidshaug ønsker at det skal settes av litt tid ved hvert fellesrådsmøte til en kort orientering om statusen for byggingen av Rørvik kirke.

 

Møtet slutt kl 21.30.

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 18. april 2017 kl 19.00 i Garstad kirke

 

Til stede: Berit Fjær Rauø, Hege Kirkeby-Garstad, Snorre Eidshaug, Bjørn Endre Buvarp, Brian Pelle, Elin Williksen, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Lars Halvar Nilssen, Else Hansvik Storsul, Andrea Nogva, Reinert Eidshaug, Solveig Åsgard Kleven, Frode Kirkeby-Garstad, Kristin Wigdahl.

 

SAKLISTE:

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent

 

Referat/orienteringer

Kirkevergen refererte følgende to saker:

 • Vedtak i Vikna kommunestyre 6.4.2017 angående bygging av ny kirke i Rørvik der forprosjekt med en total investeringsramme på kr 34 millioner eks. mva ble vedtatt. Prosjektet går nå ut på anbud. Hvis det etter anbudsrunden er overskridelser i forhold til vedtatte ramme skal saken legges fram for kommunestyret til ny behandling.
 • Revisors beretning for årsregnskap for Vikna kirkelige fellesråd 2016 er lagt fram. Revisor konkluderer med at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Revisor mener også at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk.

 

MR-sak 9-2017: Tilsetting av ny biskop i Nidaros

Menighetsrådet må avgi stemme i valget av ny biskop i Nidaros. Menighetsrådet skal avgi stemme på 3 kandidater i prioritert rekkefølge. Avstemmingen ble foretatt ved at rådet først stemte på hvem de ville ha på første plass. Deretter på hvem de ville ha på andre plass. Deretter på hvem de ville ha på tredje plass. Etter tre valgrunder der 6 rådsmedlemmer var stemmeberettigede ble resultatet følgende:

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Vikna menighetsråd mener at følgende kandidater i prioritert rekkefølge er best egnet til å være biskop i Nidaros:

 

1. Dagfinn Thomassen  4 stemmer. Nils Åge Aune 1 stemme. Herborg Oline Finnset 1 stemme.

 

2. Herborg Oline Finnset 3 stemmer. Ragnhild Jepsen 1 stemme. Nils Åge Aune 1 stemme. Kristine Sandmæl 1 stemme.

 

3. Kristine Sandmæl 3 stemmer. Nils Åge Aune 2 stemmer. Ragnhild Jepsen 1 stemme.

 

 

MR-sak 10-2017: Mandat for trosopplæringen i Ytre Namdal

Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal har lagt fram forslag til nytt mandat for trosopplæringa i Ytre Namdal. Mandatet må vedtas av menighetsrådene. Elin Williksen gikk gjennom mandatet og orienterte om bakgrunnen for mandatet og organiseringen av trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Forslag til mandat for trosopplæringen i Ytre Namdal godkjennes som framlagt.

 

Eventuelt:

Møtet ble avsluttet med en samtale rundt utfordringer med vedlikehold av kirkene i Garstad og Valøya. Begge kirkene trenger betydelige midler til oppgradering. I Valøya er det spesielt vinduer, bordkledning og etterisolering av vegger som er påkrevd. I Garstad kirke er det enøk-tiltak, samt maling av kirka utvendig som er påkrevd.

Kirkevergen jobber med å lage rapporter over behovene, samt kostnadsoverslag. Målet er å kunne legge fram tall som kan tas med i budsjett for 2018. Lån med rentekompensasjon fra Husbanken kan være en aktuell finansiering av størstedelen av tiltakene, mens maling av kirker ikke dekkes av denne ordningen siden det regnes som normalt vedlikehold.

 

Møtet slutt kl 21.00

 

Elin Williksen                                                                    Svein Kåre Johansen

Nestleder i Vikna MR                                                   Kirkeverge        

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 14. mars 2017 kl 19.00 på Kirkekontoret

 

Til stede: Lars Halvar Nilssen, Andrea Nogva, Else Hansvik Storsul, Snorre Eidshaug, Bjørn Endre Buvarp, Kristin Aksnes Wigdahl, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen, Svein Kåre Johansen. Amund Hellesø deltok på sak 7.

 

Forfall: Elin Williksen, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune)

 

Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent.

 

Sakliste

 

Sak 7-2017: Forprosjekt Nye Rørvik kirke – endelig vedtak

Byggekomiteen for Rørvik kirke har i møte 13.3.2017 vedtatt forslag til forprosjekt og investeringsramme for Nye Rørvik kirke – Fugl Føniks. Ordfører Amund Hellesø orienterte om prosessen som har ført fram til at forslaget nå ligger på bordet, og veien videre.

Vedtaket i byggekomiteen lyder som følger:

 

 1. Vedtak Nye Rørvik kirke. Forprosjekt og investeringsramme – finansiering.

Vedtak:

Byggekomiteen vedtar å gå videre med prosjektet Nye Rørvik kirke med grunnlag i Norconsult sitt forprosjekt versjon 3. Prosjektets størrelse er nå tatt ned med 235 kvm i forhold til første prosjekt. Nytt bruttoareal er på 763 kvm. Byggekomiteen mener at det nye bygget likevel ivaretar de funksjoner et kirkebygg skal inneholde.

Kostnadsrammen for det nye bygget har en totalramme satt til 34 mill.kr eks.mva

Kommunestyrets vedtatte kostnadsramme i KS sak 8/15 var på 36 mill. Inkl.mva.

Ny finansiering:

Gjenstående ubrukt forsikringsoppgjør.....................................................7,50 mill.kr eks.mva

Gaver..........................................................................................................1,64 mill.kr eks.mva

Vikna kommune – lån inntil......................................................................25,00 mill.kr eks.mva

Sum...........................................................................................................34,00 mill.kr eks.mva

Byggekomiteen ber Vikna kirkelig fellesråd og Vikna kommunestyret om tilslutning til å videreføre fremlagte forprosjekt med fremlagte finansieringsramme.

 

 

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd:

1. Vikna kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til vedtaket i Byggekomiteen i forhold til Nye Rørvik kirke.

2. Vikna kirkelige fellesråd ber Vikna kommunestyre om tilslutning til å videreføre fremlagte forprosjekt med fremlagt finansieringsramme.

 

Sak 8 – 2017: Årsmelding Vikna MR-KF 2016

Kirkevergen har utarbeidet årsmelding for 2016, og årsmeldingen ble gjennomgått i møtet.

AU`s forslag til vedtak i Vikna MR-KF: Årsmeldingen godtas.

Vedtak i Vikna MR-KF: Årsmelding for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd for 2016 godkjennes som framlagt.

 

Eventuelt

 • Kirkevergen bes undersøke om gravkapellet på Vestre gravlund kan være vigslet. Dette fordi en eventuell vigsling kan ha betydning for mulighetene til å søke om støtte og/eller gunstige finansieringsordninger for nødvendige reparasjoner.
 • Garstad kirke trenger ny maling. Hvordan er tilstanden på bordkledningen? Kirkevergen bes om å få en faglig vurdering på tilstanden på ytterveggene på kirka, og en prisantydning for eventuelle reparasjoner og maling.
 • Frode orienterte om at UL Heimdal jobber med å prøve å få til å sette opp gatelys fra gravplassen på Garstad og fram til Garstad kirke. Det er mulig fellesrådet får en forespørsel om å være med på å finansiere et par lyspunkter ved kirka.

 

Møtet slutt kl 20.45

Lars Halvar Nilssen                                                                         Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                                  Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MR-KF 21 FEBRUAR 2017

 

Tid og sted: Tirsdag 21.2.2017 kl. 19.00 på Eidshaug rederi

 

Til stede: Lars Halvar Nilssen (leder), Elin Williksen, Else Hansvik Storsul, Snorre Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Hege Kirkeby-Garstad, Brian Pelle, Solveig Åsgard Kleven, Elin E. Sæternes (Vikna kommune), Jan Korssjøen (sokneprest), Roald Iversen (prost), Svein Kåre Johansen (sekretær)

 

Forfall: Kristin Wigdahl, Bjørn Endre Buvarp, Reinert Eidshaug, Andrea Nogva.

 

Sakliste

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

 

Referat/orientering

 • Orientering om Eritreisk menighet i Menighetshuset – v/kirkevergen

Svein Kåre orienterte om at det er inngått avtale med Eritreerne som leier Menighetshuset om betaling av husleie. Dette er som følge av vedtak i menighetsrådet i forbindelse med budsjettbehandlinga for 2017. Svein Kåre bistår Eritreerne med hjelp i forbindelse med å få deres menighet registrert i de offentlige registrene slik at de får et organisasjonsnummer og kan opprette bankkonto og registrere seg som trossamfunn.

 

 • Orientering om nye plantegninger for Rørvik kirke

Byggekomiteen for Rørvik kirke har nå lagt fram et nytt forslag til plantegninger for Rørvik kirke. Planene vil bli behandlet i formannskapet i slutten av mars, med tanke på å få et vedtak om planene i Vikna kommunestyre 6. april. Lars Halvar la fram de nye plantegningene og orienterte om prosessen som har vært gjennomført, samt veien videre. Møtet fikk komme med spørsmål og innspill til saken. AU har satt ned en arbeidsgruppe som skal gi byggekomiteen endelige tilbakemeldinger angående hvilke romtekniske løsninger som er tjenlige for de som skal bruke kirka, innenfor den størrelsen på kirka som nå er planlagt. Spesielt gjelder dette kontorfløy/garderober/kjøkken, men også romløsningen som helhet.

 

Sak 1 – 2017: Møteplan for 1. halvår 2017

Kirkevergen har satt opp møteplan for første halvår. Planen tas opp til godkjenning i MR-KF.

Vedtak i Vikna MR-KF: Framlagt møteplan med foreslåtte datoer godkjennes. Neste møte i AU blir dermed 8. mars, og MR-KF 14. mars. Møtet 14. mars avholdes på Rørvik i stedet for Garstad som foreslått i planen. 18. april endres dermed fra Rørvik til Garstad.

 

Sak 2 – 2017: Valg av leder og nestleder i Vikna mr-kf

Leder og nestleder i rådet skal velges hvert år. Da saken var på sakskartet i fjor høst ble den utsatt til første møte etter nyttår.

Forslag til vedtak i Vikna MR-KF: Leder og nestleder gjenvelges for ett år fra høsten 2016.

Vedtak i Vikna MR-KF: Forslag til vedtak fra AU vedtas.

 

Fellesrådssaker

Sak 3 – 2017: Lengde på festeavgiftsperiode

Vikna kommunestyre vedtok i sitt siste møte å godta Vikna kirkelige fellesråds vedtak om å regulere festeavgiften på graver opp til kr 150,- pr grav pr år. Det har vært luftet en tanke om å redusere festeavgiftsperioden som det betales for fra nåværende 10 år til 5 år. Tanken med en slik reduksjon er at det skal bli et mindre beløp å forholde seg til ved hver fakturering for de som er festere på mange graver. Motargumentet er at det vil føre til merarbeid og merkostnad å halvere faktureringsperioden, og at det vil ta lengre tid før vi får inn større summer som kan brukes på vedlikeholds- og byggeprosjekter på gravplassene.

Vedtak i AU: Saken legges fram for Vikna KF til behandling.

Vedtak i Vikna KF: Nåværende festeavgiftsperiode på 10 år opprettholdes.

 

Sak 4 – 2017: Regnskap for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd for 2016

Regnskap for 2016 er nå ferdigstilt og lagt fram for fellesrådet. Regnskapet for 2016 legges fram med et merforbruk (underskudd) på kr 225.148,55. Regnskapet må vedtas av rådet slik at det kan sendes til revisor så raskt som mulig, senest 1. mars.

Vedtak i AU: Regnskapet legges fram for rådet til vedtak, og kirkevergen bes lage en oppstilling over de viktigste faktorene som er årsak til merforbruket.

Vedtak i Vikna MR-KF: Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd godtar framlagte regnskap med et merforbruk på kr 225.148,55. Merforbruket dekkes opp som følger: Kr 93.000,- av merforbruket dekkes over ekstraordinær bruk av festeavgiftsfond i budsjett for 2017. Det resterende merforbruket, kr 132.148,55 søkes dekket opp av Vikna kommune.

 

Sak 5 – 2017: Endelig forsikringsoppgjør for brannen i Rørvik kirke

Like før jul ble det gjennomført forhandlinger mellom representanter fra Knif Trygghet, Vikna kirkelige fellesråd og Vikna kommune om å avslutte forsikringsoppgjøret etter brannen i Rørvik kirke. Etter en nøye gjennomgang av påløpte utgifter og tidligere utbetalinger ble det fra Knif Trygghets side lagt fram et forslag til endelig erstatningsoppgjør der fellesrådet vil få utbetalt ytterligere

kr 5.199.338,- i tillegg til det som er utbetalt fra før. Erstatningsoppgjøret må godkjennes og vedtas av Vikna kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak i Vikna KF: Erstatningsoppgjøret etter brannen i Rørvik kirke vedtas som framlagt.

Vedtak i Vikna KF: Forslag til vedtak fra AU vedtas.

 

Sak 6 – 2017: Budsjettforslag for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd 2017

Budsjettet for 2017 som ble lagt fram i november har pr i dag ikke full dekning siden kommunestyret i desember vedtok å øke vårt tilskudd med kr 100.000,- i stedet for kr 234.934,- som fellesrådet søkte om. Innføringen av nytt IT- og arkiveringssystem foreslås i samråd med kommunens ledelse utsatt med ett år, for med dette å oppnå en innsparing i budsjettet på kr 60.000,-. Kirkevergen la i møtet fram et regulert budsjett for rådet der begge disse to punktene var hensyntatt. Behovet for ytterligere økt tilskudd er da på kr 74.934,-.

Vedtak i Vikna MR-KF: Framlagt revidert budsjettforslag vedtas. Vikna MR-KF mener det ikke er realistisk å kutte ytterligere i budsjettet, og søker dermed Vikna kommune om ytterligere økt tilskudd for 2017 på kr 74.934,-.

 

Eventuelt

Elin Williksen orienterte om at nyansatt organist i Nærøy, Fredrik Skreddernes, er engasjert i 20 % stilling av Trosopplæringa i Ytre Namdal fram til sommeren. Årsaken til ansettelsen er at menighetsarbeider Eldrid Ramstad fram til sommeren har tilsammen 20 % stilling hos Nærøy kirkelige fellesråd og i et tilskuddsbasert prosjekt for å prøve å opprette søndagsskole på Rørvik og Kolvereid. Trosopplæringa ville mistet disse lønnsmidlene hvis de ikke ble benyttet. Elin orienterte om at hun er valgt som nestleder i Trosopplæringsutvalget, et utvalg som nå er krympet til 6 medlemmer. Hvis noen har innspill til trosopplæringa så er det greit å kontakte Elin om det.

 

Møtet slutt kl 21.00

 

Lars Halvar Nilssen                                                         Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                  Kirkeverge

 

 

 

 24. oktober 2020 | Logg inn | Vikna menighetsråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort