Referat fra møter i Vikna menighetsråd/fellesråd
Referat fra møter i Vikna menighetsråd/fellesråd

Her finner du referat fra møtene i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd fra og med 2017.

Vikna er en såkalt ettsognskommune. Det vi si at vi har bare ett sogn/menighet i kommunen og det valgte menighetsrådet fungerer også som kirkelig fellesråd.

 

Hva er menighetsråd? Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/menighetsrad/ 

 

Hva er kirkelig fellesråd? Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig-fellesrad/ 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA KIRKELIGE FELLESRÅD 22.8.2017

 

Tid og sted: Kl 19.00 på møterommet hos Eidshaug rederi

 

Til stede: Elin Williksen (nestleder), Else Hansvik Storsul, Jan Korssjøen (prest), Solveig Åsgard Kleven, Snorre Eidshaug, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Bjørn Endre Buvarp, Hege Kirkeby-Garstad, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Lars Halvar Nilssen (leder), Andrea Nogva, Kristin Aksnes Wigdahl, Berit Fjær Rauø, Brian Sønderager Pelle, Kåre Vågø, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

SAKLISTE

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent.

 

Referat/orienteringer

 • Kirkevergen orienterte om at revisjonen av gravplassvedtektene i Vikna kommune som ble vedtatt i fellesrådsmøtet 9.5.2017 har blitt godkjent av Nidaros bispedømmeråd.
 • Kirkevergen orienterte om at regnskapsrapport for første halvår av 2017 viser at Vikna kirkelige fellesråd ligger godt an til å klare å avlegge et regnskap i tråd med det som er budsjettert for 2017.

 

MR/KF-sak 18/2017: Søknad om fritak fra verv

Vikna MR-KF har mottatt søknad fra Lars Halvar Nilssen om å få lov til å tre ut av rådet for resten av valgperioden. Søknadens innhold unntas offentligheten jfr. Forvaltningslovens § 13.

Vedtak i Vikna MR/KF: Søknaden fra Lars Halvar Nilssen innvilges. Vikna MR/KF vil uttrykke stor takknemlighet for den innsatsen Lars Halvar har lagt ned for rådet som medlem siden 2009. Fra høsten 2012 har Lars Halvar vært leder for rådet. Spesielt er rådet takknemlig for den enorme innsatsen Lars Halvar har lagt ned gjennom et høyt antall dugnadstimer i forbindelse med planlegging av ny kirke i Rørvik etter brannen i 2012.

 

 

MR/KF-sak 19/2017: Møteplan andre halvår 2017

Kirkevergen har utarbeidet følgende forslag til møteplan for Vikna kirkelige fellesråd for andre halvår 2017:

Onsdag 16. august: AU

Tirsdag 22. august: Fellesrådet – Rørvik

Onsdag 13. september: AU

Tirsdag 26. september: Fellesrådet – Garstad

Onsdag 11. oktober: AU

Tirsdag 17. oktober: Fellesrådet – Rørvik

Onsdag 8. november: AU

Tirsdag 14. november: Fellesrådet – Valøy

Onsdag 29. november: AU

Tirsdag 12. desember: Fellesrådet – Rørvik

AU`s forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Forslag til møteplan vedtas.

Vedtak i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd: Framlagt forslag til møteplan godkjennes.

 

 

KF-sak 20/2017: Endring av arbeidsinstruks for kirketjener

I forbindelse med pålegg fra Det lokale el-tilsynet angående manglende dokumentasjon av at kravene i Internkontrollforskriften er ivaretatt i forbindelse med el-sikkerhet i kirkene har kirkevergen hatt en gjennomgang av dokumentasjon og rutiner. I den forbindelse foreslår kirkevergen noen endringer i arbeidsinstruksen for kirketjener. Følgende punkter er lagt til under «Stillingens formål og arbeidsområde»:

 • Skal sørge for at brannforebyggende tiltak i kirkene følges opp og etter gitte intervaller utøve jevnlig kontroll med elektrisk anlegg og utstyr for å oppdage eventuelle avvik som kan medføre økt brannfare.
 • Sørge for at brannteknisk utstyr som brannvarslere og brannslokningsapparat i kirkene vedlikeholdes og kontrolleres etter gitte intervaller.
 • Skal være brannvernleder for kirkebyggene og sørge for at det gjennomføres brannøvelser sammen med øvrige ansatte etter gitte intervaller.

 

I tillegg er det lagt til følgende punkt under «Revisjon»:

 • Gjennomgang av funksjonsbeskrivelsen tas som et eget punkt under medarbeidersamtalen med kirketjener/gravplassarbeider.

 

Endringer i arbeidsinstruksen for de ansatte må vedtas av kirkelig fellesråd.

AU`s forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Endringen i arbeidsinstruksen for kirketjener vedtas.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: AU`s forslag til vedtak godkjennes.

 

 

KF-sak 21/2017: Sammenslåing av kirkelige fellesråd i Ytre Namdal og Bindal

I forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er det også nødvendig å slå sammen de kirkelige fellesrådene i de aktuelle kommunene. Før ferien møttes kirkevergene og fellesrådslederne i de aktuelle kommunene og utarbeidet et forslag til mandat for den kirkelige fellesnemnden som må oppnevnes i forbindelse med sammenslåingen. Mandatet må ha et likelydende vedtak i alle berørte fellesråd. Hvert fellesråd må også utnevne to personer fra sitt fellesråd som skal sitte i kirkelig fellesnemnd.

AU`s forslag til vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Framlagt mandat for kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal vedtas.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Framlagt mandat for Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal vedtas enstemmig. Som Vikna kirkelige fellesråds medlemmer i Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal velges Bjørn Endre Buvarp og Brian Sønderager Pelle. 1. vara Elin Synnøve Williksen. 2. vara Andrea Nogva.

 

 

Eventuelt

 • Høstbasaren nærmer seg og avvikles som vanlig første lørdag i november. Elin har tatt lederansvar for høstbasarkomiteen og orienterte om at hun trenger flere medhjelpere i komiteen og på selve arrangementet. Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å bidra som medhjelpere på selve basaren og til forberedelsene kvelden før. Menighetsrådsmedlemmene vil snart få utlevert en loddbok som skal selges til inntekt for basaren. Menighetsrådsmedlemmene oppfordres også til å bidra med gevinster til basaren.

 

Elin Williksen                                                                           Svein Kåre Johansen

Konstituert leder                                                                    Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 9. mai 2017 kl 19.00 i Valøy kirke

Til stede: Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen (sokneprest) Frode Kirkeby-Garstad, Kristin Aksnes Wigdahl, Reinert Eidshaug, Brian Sønderager Pelle, Else Hansvik Storsul, Hege Kirkeby-Garstad, Andrea Nogva, Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

Forfall: Lars Halvar Nilssen, Snorre Eidshaug, Elin Williksen, Bjørn Endre Buvarp, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune).

 

SAKLISTE:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjent.

Referat/orienteringer

 • Kirkevergen orienterte om at fellesrådsleder Lars Halvar Nilssen er sykemeldt fra rådet for en periode. Nestleder Elin Williksen fungerer som leder i leders fravær. Fellesrådsmøtet ønsket at Andrea Nogva skal tre inn som nestleder i samme periode.
 • Kirkevergen la fram regnskapsrapport pr utgangen av april. Rapporten viser at driften i store trekk går i henhold til vedtatt budsjett.

KF-sak 11-2017: Gravplassplan for eldre del av Østre gravlund, Rørvik.

I forbindelse med opprettelsen av en navnet og en anonym minnelund på Østre gravlund på Rørvik kreves det at det legges fram en gravplassplan over området der minnelundene skal etableres. Dette på grunn av at tiltaket regnes som en vesentlig endring av gravplassen. Kirkevergen har utarbeidet en plan, og den må godkjennes av Vikna kirkelige fellesråd før den sendes til Nidaros bispedømmeråd til endelig godkjenning.

Kirkevergen gikk gjennom planen og orienterte spesielt om den delen av planen som omhandler de nye minnelundene.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Gravplassplanen vedtas som framlagt.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Gravplassplan for eldre del av Østre gravlund, Rørvik, vedtas som framlagt.

 

KF-sak 12-2017: Revisjon av gravplassvedtekter for Vikna kommune

I forbindelse med endring i størrelse på festeavgift, og på grunn av opprettelse av navnet og anonym minnelund, er det nødvendig å gjøre endringer i gravplassvedtektene. Kirkevergen har utarbeidet forslag til nye vedtekter, og vedtektene må godkjennes av Vikna kirkelige fellesråd før de sendes til Nidaros bispedømmeråd til endelig godkjenning.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Reviderte gravplassvedtekter vedtas som framlagt.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Reviderte gravplassvedtekter vedtas som framlagt og sendes til Nidaros bispedømme for endelig godkjenning.

 

KF-sak 13-2017: Plan for vedlikehold/innkjøp finansiert av festeavgift i 2017

Det vil i løpet av året være tilgjengelig ca kr 1.000.000,- på konto for festeavgift etter at allerede utførte/vedtatte utgifter er trukket fra. Kirkevergen har laget en oversikt over hvilke tiltak og innkjøp det er ønskelig å få utført i inneværende år, og ber Vikna kirkelige fellesråd om å gjøre inntil kr 300.000,- tilgjengelig for bruk i år for å gjennomføre diverse nødvendige utbedringer på alle gravplassene, innkludert innkjøp av 4-hjuling til bruk under drift/vedlikehold på gravplassene.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Det settes av inntil kr 300.000,- av midler fra festeavgiften til bruk på diverse praktiske og forskjønnende tiltak på gravplassene i 2017, i tillegg til det som allerede er vedtatt brukt i budsjett for 2017. Konto 19500 Bruk av bundne fond, under 1043 Kirkegårder økes med inntil kr 300.000,-. Kontoene 12200, 12300, 12500, og 13704 under 1043 Kirkegårder reguleres med beløp opp til sammen inntil kr 300.000,-.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: AU`s forslag til vedtak godkjennes.

 

KF-sak 14-2017: Anlegning av gjerde på Vestre gravlund, Rørvik

For å gi Vestre gravlund en ansiktsløftning er det ønskelig å fjerne eksisterende hekk som står ved mur nederst til høyre på gravplassen. En liten bit til venstre for porten, og en større del til høyre for porten. Det må også vurderes om hekken på venstre side av gravplassen bør fjernes og erstattes med et gjerde siden den ikke er så veldig tiltalende, spesielt i nedre del. Ved anlegning av gjerde her kan det settes inn en port nederst på siden og planere ut en grei innkjøring til gravplassen for gravplasskjøretøy, samt for å gi en bedre tilgang til gravplassen for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Vikna kirkelige fellesråd vedtar å skifte ut deler av eksisterende hekk på Vestre gravlund med gjerder.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Vikna kirkelige fellesråd åpner for å skifte ut eksisterende hekk på Vestre gravlund med stakittgjerde. Utskiftingen kan skje etappevis etter hvert som det er økonomiske midler tilgjengelig til arbeidet. Det bør undersøkes og vurderes muligheten for å bruke gjerder av komposittmateriale i stedet for treverk. Dette for å redusere kostnaden med vedlikehold av gjerdene.

 

KF-sak 15-2017: Utbedringer på Valøy kirke

Valøy kirke har store behov for utbedringer og enøk-tiltak. Kirken framstår i dag i en uverdig tilstand utvendig. Det er spesielt langveggen mot sør som er dårlig, og den tar inn vann enkelte steder. Å utbedre denne veggen inkludert skifte av vinduer beløper seg ifølge pristilbud på ca kr 167.000,- ex. Mva. Det er behov for å skifte vinduer og en god del bordkledning på hele bygget, samt isolasjon av tak/loft mm. Kirkevergen har vært på befaring sammen med snekker, og har fått et prisoverslag. En total renovasjon av Valøy kirke med reparasjon av vegger og tak, samt utskifting av vindu og etterisolering av loft vil ifølge pristilbudet ha en kostnad på ca kr 800.000,- ex.mva. En stor del av beløpet kan finansieres gjennom tilgjengelige midler til utbedring gjennom lån med rentekompensasjon fra Husbanken. Det gjenstår ca kr 97.000,- fra allerede innvilget lån til Valøy kirke, men det er også mulig å søke om nye lån (Det gjenstår ca kr 338.000,- på innvilget lån til bruk på Garstad kirke). Det bør også undersøkes hva Enova kan bidra med når det gjelder enøk-tiltak.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Det jobbes videre med saken med tanke på å få saken med på budsjett for 2018. Det må innhentes alternative pristilbud. Det må sjekkes opp med Husbanken om det gjenstående beløp av allerede innvilget lån med rentekompensasjon til utbedring av Garstad og av Valøy kirke kan omfordeles mellom de to kirkene slik at det raskt blir mulig å utbedre den veggen i Valøy kirke der det er mest akutt behov for å få noe gjort. Det vil si at ca kr 70.000,- av allerede innvilget lån må eventuelt omfordeles fra Garstad til Valøy kirke for å finansiere denne utbedringen.

 

KF-sak 16-2017: Utvendige utbedringer på Garstad kirke

Kirkevergen har innhentet et tilbud på maling av Garstad kirke utvendig. Pristilbudet lyder på kr 132.500,- ex. Mva. Det er også gjort en befaring sammen med snekker angående bordkledning og dens forfatning. I utgangspunktet bør det kuttes en liten bit fra hvert bord som ligger helt ned på blekk slik at det blir litt lufting mellom bordkledning og blekk slik at ikke vann trekker inn i bordene. Det er også deler av bordkledningen som bør vurderes skiftet ut før ny maling påføres. Snekker har lagt fram et prisoverslag på arbeidet. Pristilbudet lyder på kr 122.320,- ex.mva. Det er altså et behov for utvendige utbedringer på Garstad kirke på ca kr 255.000,- ex.mva. Det er ingenting av dette arbeidet som kan finansieres gjennom lån med rentekompensasjon på grunn av at det regnes som normalt vedlikehold.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Kirkevergen bes jobbe videre med saken med tanke på å få den med på budsjett for 2018. Det må innhentes flere pristilbud.

 

KF-sak 17-2017: Etablering av minnepark ved Garstad kirke

Det har de siste 10 årene vært slettet en del gravminner på Vikna, og i de nærmeste 10 årene vil det bli slettet flere. Mange av disse gravminnene representerer en del av vår lokalhistorie med sin utforming og størrelse. Kirkevergen foreslår at for å ta vare på en del av disse tidstypiske gravminnene bør det vurderes å etablere en minnepark ved Garstad kirke der vi samler tidstypiske gravminner fra hele kommunen. Tanken er å etablere en minnepark på den delen av kirkegårdsområdet rundt Garstad kirke som vender ned mot sjøen. Her er et stort område tilgjengelig til en sånn etablering. En minnepark vil kunne bli et vakkert sted som vil være en attraksjon og et utfartsmål med sin vakre beliggenhet.

AU`s forslag til vedtak i Vikna KF: Vikna kirkelige fellesråd ser positivt på å etablere en minnepark ved Garstad kirke. Det settes ned en komite som kan jobbe med saken og utarbeide planer for utformingen av parken og hva den skal inneholde av gravminner og andre elementer. Målet må være å starte byggingen av parken i 2018.

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd: Vikna kirkelige fellesråd ser positivt på planlegging av en minnepark for å ta vare på tidstypiske gravminner, og nedsetter en komite som skal jobbe videre med saken. Første steg i planene kan være å planere det aktuelle området og så i ny plen, samt å rydde opp i og sikre de gamle gravminnene som er lagt ned på området. AU vedtar mandat for komiteen i sitt neste møte i slutten av mai. Medlemmer i komiteen blir i utgangspunktet Frode Kirkeby-Garstad, Inge Kvernvik, Brian Sønderager Pelle, samt kirkevergen. Det bør tas kontakt med hagelaget for å høre om de har personer som kan tenke seg å være med i komiteen.

 

Eventuelt

 • Kristin Wigdahl orienterte om at Kapellforeninga i Valøya ønsker å skifte ut gulvteppet som ligger i alterområdet i kirka og lurte på om det var greit at dette ble gjort. Rådet hadde ingen innvendinger mot dette og uttrykte glede over initiativet fra Kapellforeninga.
 • Reinert Eidshaug ønsker at det skal settes av litt tid ved hvert fellesrådsmøte til en kort orientering om statusen for byggingen av Rørvik kirke.

 

Møtet slutt kl 21.30.

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 18. april 2017 kl 19.00 i Garstad kirke

 

Til stede: Berit Fjær Rauø, Hege Kirkeby-Garstad, Snorre Eidshaug, Bjørn Endre Buvarp, Brian Pelle, Elin Williksen, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Lars Halvar Nilssen, Else Hansvik Storsul, Andrea Nogva, Reinert Eidshaug, Solveig Åsgard Kleven, Frode Kirkeby-Garstad, Kristin Wigdahl.

 

SAKLISTE:

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent

 

Referat/orienteringer

Kirkevergen refererte følgende to saker:

 • Vedtak i Vikna kommunestyre 6.4.2017 angående bygging av ny kirke i Rørvik der forprosjekt med en total investeringsramme på kr 34 millioner eks. mva ble vedtatt. Prosjektet går nå ut på anbud. Hvis det etter anbudsrunden er overskridelser i forhold til vedtatte ramme skal saken legges fram for kommunestyret til ny behandling.
 • Revisors beretning for årsregnskap for Vikna kirkelige fellesråd 2016 er lagt fram. Revisor konkluderer med at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Revisor mener også at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk.

 

MR-sak 9-2017: Tilsetting av ny biskop i Nidaros

Menighetsrådet må avgi stemme i valget av ny biskop i Nidaros. Menighetsrådet skal avgi stemme på 3 kandidater i prioritert rekkefølge. Avstemmingen ble foretatt ved at rådet først stemte på hvem de ville ha på første plass. Deretter på hvem de ville ha på andre plass. Deretter på hvem de ville ha på tredje plass. Etter tre valgrunder der 6 rådsmedlemmer var stemmeberettigede ble resultatet følgende:

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Vikna menighetsråd mener at følgende kandidater i prioritert rekkefølge er best egnet til å være biskop i Nidaros:

 

1. Dagfinn Thomassen  4 stemmer. Nils Åge Aune 1 stemme. Herborg Oline Finnset 1 stemme.

 

2. Herborg Oline Finnset 3 stemmer. Ragnhild Jepsen 1 stemme. Nils Åge Aune 1 stemme. Kristine Sandmæl 1 stemme.

 

3. Kristine Sandmæl 3 stemmer. Nils Åge Aune 2 stemmer. Ragnhild Jepsen 1 stemme.

 

 

MR-sak 10-2017: Mandat for trosopplæringen i Ytre Namdal

Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal har lagt fram forslag til nytt mandat for trosopplæringa i Ytre Namdal. Mandatet må vedtas av menighetsrådene. Elin Williksen gikk gjennom mandatet og orienterte om bakgrunnen for mandatet og organiseringen av trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Forslag til mandat for trosopplæringen i Ytre Namdal godkjennes som framlagt.

 

Eventuelt:

Møtet ble avsluttet med en samtale rundt utfordringer med vedlikehold av kirkene i Garstad og Valøya. Begge kirkene trenger betydelige midler til oppgradering. I Valøya er det spesielt vinduer, bordkledning og etterisolering av vegger som er påkrevd. I Garstad kirke er det enøk-tiltak, samt maling av kirka utvendig som er påkrevd.

Kirkevergen jobber med å lage rapporter over behovene, samt kostnadsoverslag. Målet er å kunne legge fram tall som kan tas med i budsjett for 2018. Lån med rentekompensasjon fra Husbanken kan være en aktuell finansiering av størstedelen av tiltakene, mens maling av kirker ikke dekkes av denne ordningen siden det regnes som normalt vedlikehold.

 

Møtet slutt kl 21.00

 

Elin Williksen                                                                    Svein Kåre Johansen

Nestleder i Vikna MR                                                   Kirkeverge        

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 14. mars 2017 kl 19.00 på Kirkekontoret

 

Til stede: Lars Halvar Nilssen, Andrea Nogva, Else Hansvik Storsul, Snorre Eidshaug, Bjørn Endre Buvarp, Kristin Aksnes Wigdahl, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen, Svein Kåre Johansen. Amund Hellesø deltok på sak 7.

 

Forfall: Elin Williksen, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune)

 

Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent.

 

Sakliste

 

Sak 7-2017: Forprosjekt Nye Rørvik kirke – endelig vedtak

Byggekomiteen for Rørvik kirke har i møte 13.3.2017 vedtatt forslag til forprosjekt og investeringsramme for Nye Rørvik kirke – Fugl Føniks. Ordfører Amund Hellesø orienterte om prosessen som har ført fram til at forslaget nå ligger på bordet, og veien videre.

Vedtaket i byggekomiteen lyder som følger:

 

 1. Vedtak Nye Rørvik kirke. Forprosjekt og investeringsramme – finansiering.

Vedtak:

Byggekomiteen vedtar å gå videre med prosjektet Nye Rørvik kirke med grunnlag i Norconsult sitt forprosjekt versjon 3. Prosjektets størrelse er nå tatt ned med 235 kvm i forhold til første prosjekt. Nytt bruttoareal er på 763 kvm. Byggekomiteen mener at det nye bygget likevel ivaretar de funksjoner et kirkebygg skal inneholde.

Kostnadsrammen for det nye bygget har en totalramme satt til 34 mill.kr eks.mva

Kommunestyrets vedtatte kostnadsramme i KS sak 8/15 var på 36 mill. Inkl.mva.

Ny finansiering:

Gjenstående ubrukt forsikringsoppgjør.....................................................7,50 mill.kr eks.mva

Gaver..........................................................................................................1,64 mill.kr eks.mva

Vikna kommune – lån inntil......................................................................25,00 mill.kr eks.mva

Sum...........................................................................................................34,00 mill.kr eks.mva

Byggekomiteen ber Vikna kirkelig fellesråd og Vikna kommunestyret om tilslutning til å videreføre fremlagte forprosjekt med fremlagte finansieringsramme.

 

 

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd:

1. Vikna kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til vedtaket i Byggekomiteen i forhold til Nye Rørvik kirke.

2. Vikna kirkelige fellesråd ber Vikna kommunestyre om tilslutning til å videreføre fremlagte forprosjekt med fremlagt finansieringsramme.

 

Sak 8 – 2017: Årsmelding Vikna MR-KF 2016

Kirkevergen har utarbeidet årsmelding for 2016, og årsmeldingen ble gjennomgått i møtet.

AU`s forslag til vedtak i Vikna MR-KF: Årsmeldingen godtas.

Vedtak i Vikna MR-KF: Årsmelding for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd for 2016 godkjennes som framlagt.

 

Eventuelt

 • Kirkevergen bes undersøke om gravkapellet på Vestre gravlund kan være vigslet. Dette fordi en eventuell vigsling kan ha betydning for mulighetene til å søke om støtte og/eller gunstige finansieringsordninger for nødvendige reparasjoner.
 • Garstad kirke trenger ny maling. Hvordan er tilstanden på bordkledningen? Kirkevergen bes om å få en faglig vurdering på tilstanden på ytterveggene på kirka, og en prisantydning for eventuelle reparasjoner og maling.
 • Frode orienterte om at UL Heimdal jobber med å prøve å få til å sette opp gatelys fra gravplassen på Garstad og fram til Garstad kirke. Det er mulig fellesrådet får en forespørsel om å være med på å finansiere et par lyspunkter ved kirka.

 

Møtet slutt kl 20.45

Lars Halvar Nilssen                                                                         Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                                  Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MR-KF 21 FEBRUAR 2017

 

Tid og sted: Tirsdag 21.2.2017 kl. 19.00 på Eidshaug rederi

 

Til stede: Lars Halvar Nilssen (leder), Elin Williksen, Else Hansvik Storsul, Snorre Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Hege Kirkeby-Garstad, Brian Pelle, Solveig Åsgard Kleven, Elin E. Sæternes (Vikna kommune), Jan Korssjøen (sokneprest), Roald Iversen (prost), Svein Kåre Johansen (sekretær)

 

Forfall: Kristin Wigdahl, Bjørn Endre Buvarp, Reinert Eidshaug, Andrea Nogva.

 

Sakliste

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

 

Referat/orientering

 • Orientering om Eritreisk menighet i Menighetshuset – v/kirkevergen

Svein Kåre orienterte om at det er inngått avtale med Eritreerne som leier Menighetshuset om betaling av husleie. Dette er som følge av vedtak i menighetsrådet i forbindelse med budsjettbehandlinga for 2017. Svein Kåre bistår Eritreerne med hjelp i forbindelse med å få deres menighet registrert i de offentlige registrene slik at de får et organisasjonsnummer og kan opprette bankkonto og registrere seg som trossamfunn.

 

 • Orientering om nye plantegninger for Rørvik kirke

Byggekomiteen for Rørvik kirke har nå lagt fram et nytt forslag til plantegninger for Rørvik kirke. Planene vil bli behandlet i formannskapet i slutten av mars, med tanke på å få et vedtak om planene i Vikna kommunestyre 6. april. Lars Halvar la fram de nye plantegningene og orienterte om prosessen som har vært gjennomført, samt veien videre. Møtet fikk komme med spørsmål og innspill til saken. AU har satt ned en arbeidsgruppe som skal gi byggekomiteen endelige tilbakemeldinger angående hvilke romtekniske løsninger som er tjenlige for de som skal bruke kirka, innenfor den størrelsen på kirka som nå er planlagt. Spesielt gjelder dette kontorfløy/garderober/kjøkken, men også romløsningen som helhet.

 

Sak 1 – 2017: Møteplan for 1. halvår 2017

Kirkevergen har satt opp møteplan for første halvår. Planen tas opp til godkjenning i MR-KF.

Vedtak i Vikna MR-KF: Framlagt møteplan med foreslåtte datoer godkjennes. Neste møte i AU blir dermed 8. mars, og MR-KF 14. mars. Møtet 14. mars avholdes på Rørvik i stedet for Garstad som foreslått i planen. 18. april endres dermed fra Rørvik til Garstad.

 

Sak 2 – 2017: Valg av leder og nestleder i Vikna mr-kf

Leder og nestleder i rådet skal velges hvert år. Da saken var på sakskartet i fjor høst ble den utsatt til første møte etter nyttår.

Forslag til vedtak i Vikna MR-KF: Leder og nestleder gjenvelges for ett år fra høsten 2016.

Vedtak i Vikna MR-KF: Forslag til vedtak fra AU vedtas.

 

Fellesrådssaker

Sak 3 – 2017: Lengde på festeavgiftsperiode

Vikna kommunestyre vedtok i sitt siste møte å godta Vikna kirkelige fellesråds vedtak om å regulere festeavgiften på graver opp til kr 150,- pr grav pr år. Det har vært luftet en tanke om å redusere festeavgiftsperioden som det betales for fra nåværende 10 år til 5 år. Tanken med en slik reduksjon er at det skal bli et mindre beløp å forholde seg til ved hver fakturering for de som er festere på mange graver. Motargumentet er at det vil føre til merarbeid og merkostnad å halvere faktureringsperioden, og at det vil ta lengre tid før vi får inn større summer som kan brukes på vedlikeholds- og byggeprosjekter på gravplassene.

Vedtak i AU: Saken legges fram for Vikna KF til behandling.

Vedtak i Vikna KF: Nåværende festeavgiftsperiode på 10 år opprettholdes.

 

Sak 4 – 2017: Regnskap for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd for 2016

Regnskap for 2016 er nå ferdigstilt og lagt fram for fellesrådet. Regnskapet for 2016 legges fram med et merforbruk (underskudd) på kr 225.148,55. Regnskapet må vedtas av rådet slik at det kan sendes til revisor så raskt som mulig, senest 1. mars.

Vedtak i AU: Regnskapet legges fram for rådet til vedtak, og kirkevergen bes lage en oppstilling over de viktigste faktorene som er årsak til merforbruket.

Vedtak i Vikna MR-KF: Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd godtar framlagte regnskap med et merforbruk på kr 225.148,55. Merforbruket dekkes opp som følger: Kr 93.000,- av merforbruket dekkes over ekstraordinær bruk av festeavgiftsfond i budsjett for 2017. Det resterende merforbruket, kr 132.148,55 søkes dekket opp av Vikna kommune.

 

Sak 5 – 2017: Endelig forsikringsoppgjør for brannen i Rørvik kirke

Like før jul ble det gjennomført forhandlinger mellom representanter fra Knif Trygghet, Vikna kirkelige fellesråd og Vikna kommune om å avslutte forsikringsoppgjøret etter brannen i Rørvik kirke. Etter en nøye gjennomgang av påløpte utgifter og tidligere utbetalinger ble det fra Knif Trygghets side lagt fram et forslag til endelig erstatningsoppgjør der fellesrådet vil få utbetalt ytterligere

kr 5.199.338,- i tillegg til det som er utbetalt fra før. Erstatningsoppgjøret må godkjennes og vedtas av Vikna kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak i Vikna KF: Erstatningsoppgjøret etter brannen i Rørvik kirke vedtas som framlagt.

Vedtak i Vikna KF: Forslag til vedtak fra AU vedtas.

 

Sak 6 – 2017: Budsjettforslag for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd 2017

Budsjettet for 2017 som ble lagt fram i november har pr i dag ikke full dekning siden kommunestyret i desember vedtok å øke vårt tilskudd med kr 100.000,- i stedet for kr 234.934,- som fellesrådet søkte om. Innføringen av nytt IT- og arkiveringssystem foreslås i samråd med kommunens ledelse utsatt med ett år, for med dette å oppnå en innsparing i budsjettet på kr 60.000,-. Kirkevergen la i møtet fram et regulert budsjett for rådet der begge disse to punktene var hensyntatt. Behovet for ytterligere økt tilskudd er da på kr 74.934,-.

Vedtak i Vikna MR-KF: Framlagt revidert budsjettforslag vedtas. Vikna MR-KF mener det ikke er realistisk å kutte ytterligere i budsjettet, og søker dermed Vikna kommune om ytterligere økt tilskudd for 2017 på kr 74.934,-.

 

Eventuelt

Elin Williksen orienterte om at nyansatt organist i Nærøy, Fredrik Skreddernes, er engasjert i 20 % stilling av Trosopplæringa i Ytre Namdal fram til sommeren. Årsaken til ansettelsen er at menighetsarbeider Eldrid Ramstad fram til sommeren har tilsammen 20 % stilling hos Nærøy kirkelige fellesråd og i et tilskuddsbasert prosjekt for å prøve å opprette søndagsskole på Rørvik og Kolvereid. Trosopplæringa ville mistet disse lønnsmidlene hvis de ikke ble benyttet. Elin orienterte om at hun er valgt som nestleder i Trosopplæringsutvalget, et utvalg som nå er krympet til 6 medlemmer. Hvis noen har innspill til trosopplæringa så er det greit å kontakte Elin om det.

 

Møtet slutt kl 21.00

 

Lars Halvar Nilssen                                                         Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                  Kirkeverge

 

 

 

 21. oktober 2017 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando