Referat fra møter i Vikna menighetsråd/fellesråd
Referat fra møter i Vikna menighetsråd/fellesråd

Her finner du referat fra møtene i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd fra og med 2017.

Vikna er en såkalt ettsognskommune. Det vi si at vi har bare ett sogn/menighet i kommunen og det valgte menighetsrådet fungerer også som kirkelig fellesråd.

 

Hva er menighetsråd? Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/menighetsrad/ 

 

Hva er kirkelig fellesråd? Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig-fellesrad/ 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 18. april 2017 kl 19.00 i Garstad kirke

 

Til stede: Berit Fjær Rauø, Hege Kirkeby-Garstad, Snorre Eidshaug, Bjørn Endre Buvarp, Brian Pelle, Elin Williksen, Jan Korssjøen (sokneprest), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

 

Forfall: Lars Halvar Nilssen, Else Hansvik Storsul, Andrea Nogva, Reinert Eidshaug, Solveig Åsgard Kleven, Frode Kirkeby-Garstad, Kristin Wigdahl.

 

SAKLISTE:

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent

 

Referat/orienteringer

Kirkevergen refererte følgende to saker:

  • Vedtak i Vikna kommunestyre 6.4.2017 angående bygging av ny kirke i Rørvik der forprosjekt med en total investeringsramme på kr 34 millioner eks. mva ble vedtatt. Prosjektet går nå ut på anbud. Hvis det etter anbudsrunden er overskridelser i forhold til vedtatte ramme skal saken legges fram for kommunestyret til ny behandling.
  • Revisors beretning for årsregnskap for Vikna kirkelige fellesråd 2016 er lagt fram. Revisor konkluderer med at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Revisor mener også at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk.

 

MR-sak 9-2017: Tilsetting av ny biskop i Nidaros

Menighetsrådet må avgi stemme i valget av ny biskop i Nidaros. Menighetsrådet skal avgi stemme på 3 kandidater i prioritert rekkefølge. Avstemmingen ble foretatt ved at rådet først stemte på hvem de ville ha på første plass. Deretter på hvem de ville ha på andre plass. Deretter på hvem de ville ha på tredje plass. Etter tre valgrunder der 6 rådsmedlemmer var stemmeberettigede ble resultatet følgende:

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Vikna menighetsråd mener at følgende kandidater i prioritert rekkefølge er best egnet til å være biskop i Nidaros:

 

1. Dagfinn Thomassen  4 stemmer. Nils Åge Aune 1 stemme. Herborg Oline Finnset 1 stemme.

 

2. Herborg Oline Finnset 3 stemmer. Ragnhild Jepsen 1 stemme. Nils Åge Aune 1 stemme. Kristine Sandmæl 1 stemme.

 

3. Kristine Sandmæl 3 stemmer. Nils Åge Aune 2 stemmer. Ragnhild Jepsen 1 stemme.

 

 

MR-sak 10-2017: Mandat for trosopplæringen i Ytre Namdal

Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal har lagt fram forslag til nytt mandat for trosopplæringa i Ytre Namdal. Mandatet må vedtas av menighetsrådene. Elin Williksen gikk gjennom mandatet og orienterte om bakgrunnen for mandatet og organiseringen av trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal.

 

Vedtak i Vikna menighetsråd: Forslag til mandat for trosopplæringen i Ytre Namdal godkjennes som framlagt.

 

Eventuelt:

Møtet ble avsluttet med en samtale rundt utfordringer med vedlikehold av kirkene i Garstad og Valøya. Begge kirkene trenger betydelige midler til oppgradering. I Valøya er det spesielt vinduer, bordkledning og etterisolering av vegger som er påkrevd. I Garstad kirke er det enøk-tiltak, samt maling av kirka utvendig som er påkrevd.

Kirkevergen jobber med å lage rapporter over behovene, samt kostnadsoverslag. Målet er å kunne legge fram tall som kan tas med i budsjett for 2018. Lån med rentekompensasjon fra Husbanken kan være en aktuell finansiering av størstedelen av tiltakene, mens maling av kirker ikke dekkes av denne ordningen siden det regnes som normalt vedlikehold.

 

Møtet slutt kl 21.00

 

Elin Williksen                                                                    Svein Kåre Johansen

Nestleder i Vikna MR                                                   Kirkeverge        

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Tirsdag 14. mars 2017 kl 19.00 på Kirkekontoret

 

Til stede: Lars Halvar Nilssen, Andrea Nogva, Else Hansvik Storsul, Snorre Eidshaug, Bjørn Endre Buvarp, Kristin Aksnes Wigdahl, Reinert Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Solveig Åsgard Kleven, Jan Korssjøen, Svein Kåre Johansen. Amund Hellesø deltok på sak 7.

 

Forfall: Elin Williksen, Elin Eldegard Sæternes (Vikna kommune)

 

Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent.

 

Sakliste

 

Sak 7-2017: Forprosjekt Nye Rørvik kirke – endelig vedtak

Byggekomiteen for Rørvik kirke har i møte 13.3.2017 vedtatt forslag til forprosjekt og investeringsramme for Nye Rørvik kirke – Fugl Føniks. Ordfører Amund Hellesø orienterte om prosessen som har ført fram til at forslaget nå ligger på bordet, og veien videre.

Vedtaket i byggekomiteen lyder som følger:

 

  1. Vedtak Nye Rørvik kirke. Forprosjekt og investeringsramme – finansiering.

Vedtak:

Byggekomiteen vedtar å gå videre med prosjektet Nye Rørvik kirke med grunnlag i Norconsult sitt forprosjekt versjon 3. Prosjektets størrelse er nå tatt ned med 235 kvm i forhold til første prosjekt. Nytt bruttoareal er på 763 kvm. Byggekomiteen mener at det nye bygget likevel ivaretar de funksjoner et kirkebygg skal inneholde.

Kostnadsrammen for det nye bygget har en totalramme satt til 34 mill.kr eks.mva

Kommunestyrets vedtatte kostnadsramme i KS sak 8/15 var på 36 mill. Inkl.mva.

Ny finansiering:

Gjenstående ubrukt forsikringsoppgjør.....................................................7,50 mill.kr eks.mva

Gaver..........................................................................................................1,64 mill.kr eks.mva

Vikna kommune – lån inntil......................................................................25,00 mill.kr eks.mva

Sum...........................................................................................................34,00 mill.kr eks.mva

Byggekomiteen ber Vikna kirkelig fellesråd og Vikna kommunestyret om tilslutning til å videreføre fremlagte forprosjekt med fremlagte finansieringsramme.

 

 

Vedtak i Vikna kirkelige fellesråd:

1. Vikna kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til vedtaket i Byggekomiteen i forhold til Nye Rørvik kirke.

2. Vikna kirkelige fellesråd ber Vikna kommunestyre om tilslutning til å videreføre fremlagte forprosjekt med fremlagt finansieringsramme.

 

Sak 8 – 2017: Årsmelding Vikna MR-KF 2016

Kirkevergen har utarbeidet årsmelding for 2016, og årsmeldingen ble gjennomgått i møtet.

AU`s forslag til vedtak i Vikna MR-KF: Årsmeldingen godtas.

Vedtak i Vikna MR-KF: Årsmelding for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd for 2016 godkjennes som framlagt.

 

Eventuelt

  • Kirkevergen bes undersøke om gravkapellet på Vestre gravlund kan være vigslet. Dette fordi en eventuell vigsling kan ha betydning for mulighetene til å søke om støtte og/eller gunstige finansieringsordninger for nødvendige reparasjoner.
  • Garstad kirke trenger ny maling. Hvordan er tilstanden på bordkledningen? Kirkevergen bes om å få en faglig vurdering på tilstanden på ytterveggene på kirka, og en prisantydning for eventuelle reparasjoner og maling.
  • Frode orienterte om at UL Heimdal jobber med å prøve å få til å sette opp gatelys fra gravplassen på Garstad og fram til Garstad kirke. Det er mulig fellesrådet får en forespørsel om å være med på å finansiere et par lyspunkter ved kirka.

 

Møtet slutt kl 20.45

Lars Halvar Nilssen                                                                         Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                                  Kirkeverge

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I VIKNA MR-KF 21 FEBRUAR 2017

 

Tid og sted: Tirsdag 21.2.2017 kl. 19.00 på Eidshaug rederi

 

Til stede: Lars Halvar Nilssen (leder), Elin Williksen, Else Hansvik Storsul, Snorre Eidshaug, Frode Kirkeby-Garstad, Hege Kirkeby-Garstad, Brian Pelle, Solveig Åsgard Kleven, Elin E. Sæternes (Vikna kommune), Jan Korssjøen (sokneprest), Roald Iversen (prost), Svein Kåre Johansen (sekretær)

 

Forfall: Kristin Wigdahl, Bjørn Endre Buvarp, Reinert Eidshaug, Andrea Nogva.

 

Sakliste

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

 

Referat/orientering

  • Orientering om Eritreisk menighet i Menighetshuset – v/kirkevergen

Svein Kåre orienterte om at det er inngått avtale med Eritreerne som leier Menighetshuset om betaling av husleie. Dette er som følge av vedtak i menighetsrådet i forbindelse med budsjettbehandlinga for 2017. Svein Kåre bistår Eritreerne med hjelp i forbindelse med å få deres menighet registrert i de offentlige registrene slik at de får et organisasjonsnummer og kan opprette bankkonto og registrere seg som trossamfunn.

 

  • Orientering om nye plantegninger for Rørvik kirke

Byggekomiteen for Rørvik kirke har nå lagt fram et nytt forslag til plantegninger for Rørvik kirke. Planene vil bli behandlet i formannskapet i slutten av mars, med tanke på å få et vedtak om planene i Vikna kommunestyre 6. april. Lars Halvar la fram de nye plantegningene og orienterte om prosessen som har vært gjennomført, samt veien videre. Møtet fikk komme med spørsmål og innspill til saken. AU har satt ned en arbeidsgruppe som skal gi byggekomiteen endelige tilbakemeldinger angående hvilke romtekniske løsninger som er tjenlige for de som skal bruke kirka, innenfor den størrelsen på kirka som nå er planlagt. Spesielt gjelder dette kontorfløy/garderober/kjøkken, men også romløsningen som helhet.

 

Sak 1 – 2017: Møteplan for 1. halvår 2017

Kirkevergen har satt opp møteplan for første halvår. Planen tas opp til godkjenning i MR-KF.

Vedtak i Vikna MR-KF: Framlagt møteplan med foreslåtte datoer godkjennes. Neste møte i AU blir dermed 8. mars, og MR-KF 14. mars. Møtet 14. mars avholdes på Rørvik i stedet for Garstad som foreslått i planen. 18. april endres dermed fra Rørvik til Garstad.

 

Sak 2 – 2017: Valg av leder og nestleder i Vikna mr-kf

Leder og nestleder i rådet skal velges hvert år. Da saken var på sakskartet i fjor høst ble den utsatt til første møte etter nyttår.

Forslag til vedtak i Vikna MR-KF: Leder og nestleder gjenvelges for ett år fra høsten 2016.

Vedtak i Vikna MR-KF: Forslag til vedtak fra AU vedtas.

 

Fellesrådssaker

Sak 3 – 2017: Lengde på festeavgiftsperiode

Vikna kommunestyre vedtok i sitt siste møte å godta Vikna kirkelige fellesråds vedtak om å regulere festeavgiften på graver opp til kr 150,- pr grav pr år. Det har vært luftet en tanke om å redusere festeavgiftsperioden som det betales for fra nåværende 10 år til 5 år. Tanken med en slik reduksjon er at det skal bli et mindre beløp å forholde seg til ved hver fakturering for de som er festere på mange graver. Motargumentet er at det vil føre til merarbeid og merkostnad å halvere faktureringsperioden, og at det vil ta lengre tid før vi får inn større summer som kan brukes på vedlikeholds- og byggeprosjekter på gravplassene.

Vedtak i AU: Saken legges fram for Vikna KF til behandling.

Vedtak i Vikna KF: Nåværende festeavgiftsperiode på 10 år opprettholdes.

 

Sak 4 – 2017: Regnskap for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd for 2016

Regnskap for 2016 er nå ferdigstilt og lagt fram for fellesrådet. Regnskapet for 2016 legges fram med et merforbruk (underskudd) på kr 225.148,55. Regnskapet må vedtas av rådet slik at det kan sendes til revisor så raskt som mulig, senest 1. mars.

Vedtak i AU: Regnskapet legges fram for rådet til vedtak, og kirkevergen bes lage en oppstilling over de viktigste faktorene som er årsak til merforbruket.

Vedtak i Vikna MR-KF: Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd godtar framlagte regnskap med et merforbruk på kr 225.148,55. Merforbruket dekkes opp som følger: Kr 93.000,- av merforbruket dekkes over ekstraordinær bruk av festeavgiftsfond i budsjett for 2017. Det resterende merforbruket, kr 132.148,55 søkes dekket opp av Vikna kommune.

 

Sak 5 – 2017: Endelig forsikringsoppgjør for brannen i Rørvik kirke

Like før jul ble det gjennomført forhandlinger mellom representanter fra Knif Trygghet, Vikna kirkelige fellesråd og Vikna kommune om å avslutte forsikringsoppgjøret etter brannen i Rørvik kirke. Etter en nøye gjennomgang av påløpte utgifter og tidligere utbetalinger ble det fra Knif Trygghets side lagt fram et forslag til endelig erstatningsoppgjør der fellesrådet vil få utbetalt ytterligere

kr 5.199.338,- i tillegg til det som er utbetalt fra før. Erstatningsoppgjøret må godkjennes og vedtas av Vikna kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak i Vikna KF: Erstatningsoppgjøret etter brannen i Rørvik kirke vedtas som framlagt.

Vedtak i Vikna KF: Forslag til vedtak fra AU vedtas.

 

Sak 6 – 2017: Budsjettforslag for Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd 2017

Budsjettet for 2017 som ble lagt fram i november har pr i dag ikke full dekning siden kommunestyret i desember vedtok å øke vårt tilskudd med kr 100.000,- i stedet for kr 234.934,- som fellesrådet søkte om. Innføringen av nytt IT- og arkiveringssystem foreslås i samråd med kommunens ledelse utsatt med ett år, for med dette å oppnå en innsparing i budsjettet på kr 60.000,-. Kirkevergen la i møtet fram et regulert budsjett for rådet der begge disse to punktene var hensyntatt. Behovet for ytterligere økt tilskudd er da på kr 74.934,-.

Vedtak i Vikna MR-KF: Framlagt revidert budsjettforslag vedtas. Vikna MR-KF mener det ikke er realistisk å kutte ytterligere i budsjettet, og søker dermed Vikna kommune om ytterligere økt tilskudd for 2017 på kr 74.934,-.

 

Eventuelt

Elin Williksen orienterte om at nyansatt organist i Nærøy, Fredrik Skreddernes, er engasjert i 20 % stilling av Trosopplæringa i Ytre Namdal fram til sommeren. Årsaken til ansettelsen er at menighetsarbeider Eldrid Ramstad fram til sommeren har tilsammen 20 % stilling hos Nærøy kirkelige fellesråd og i et tilskuddsbasert prosjekt for å prøve å opprette søndagsskole på Rørvik og Kolvereid. Trosopplæringa ville mistet disse lønnsmidlene hvis de ikke ble benyttet. Elin orienterte om at hun er valgt som nestleder i Trosopplæringsutvalget, et utvalg som nå er krympet til 6 medlemmer. Hvis noen har innspill til trosopplæringa så er det greit å kontakte Elin om det.

 

Møtet slutt kl 21.00

 

Lars Halvar Nilssen                                                         Svein Kåre Johansen

Leder                                                                                  Kirkeverge

 

 

 

 24. mai 2017 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando