Reviderte gravplassvedtekter i Vikna
Reviderte gravplassvedtekter i Vikna

Vikna kirkelige fellesråd har vedtatt nye gravplassvedtekter for Vikna kommune.

Vedtektene ble godkjent av Nidaros bispedømmeråd i juli 2017.

 

 

 

GRAVPLASSVEDTEKTER I VIKNA KOMMUNE

Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. Sist endret 1.1.2016.

Revidert i Vikna 9.5.2017

 

 

§1. MYNDIGHETSOMRÅDE.

 

Gravplassene er underlagt Vikna kirkelige fellesråds administrasjon og myndighetsområde.

 

§2. GRAVPLASSTILHØRIGHET.

 

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. Kirkelig fellesråd kan, på bakgrunn av begrunnelse fra etterlatte, godkjenne at utenbygdsboende kan gravlegges på en av kommunens gravplasser.

 

For personer som ikke er bosatt i Vikna kommune tilfaller det en avgift for gravlegging på gravplassene i Vikna. Åpning og lukking av urnegrav koster for utenbygdsboende kr 900,-. Åpning og lukking av kistegrav koster for utenbygdsboende kr 4.000,-.

 

§3. FREDINGSTID.

 

Fredningstid for urnegraver er 20 år

Fredningstid for kistegraver er 20 år.

 

§4. FESTE AV GRAV.

 

Festeavgiften er kr 150,- pr år pr gravlagt, og faktureres for en periode på 10 år. Den samme avgiften gjelder også for reservering av grav. Den som gravlegges er unntatt fra festeavgift i fredningstiden på 20 år. Unntatt fra denne regelen er den som gravlegges i reservert grav. Her betales festeavgift fra det tidspunktet man reserverer graven.

 

Reservering av kistegrav kan bare gjøres i forbindelse med gravlegging. Når en grav tas i bruk er det anledning til å feste grav ved siden av, og etter søknad til fellesrådet er det mulighet til å feste enda en ekstra grav når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år.

Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.

 

Dersom festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes kan fellesrådet ta avgjørelse om gravlegging.

 

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

 

§5. GRAV OG GRAVMINNE.

 

Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.

Montering av gravminne kan først skje etter at kirkevergen eller den han har bemyndiget har anvist plass og kontrollert gravminnet. I mellomtiden ordner gravplassbetjeningen med et kors hvor avdødes navn settes på. Oppsetting av kors med navneplate faktureres med kr 250,-.

 

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående for godt. Maksimalstørrelser på gravminner reguleres i henhold til gravferdslovens forskrifter.

 

 

§6. PLANTEFELT.

 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre frem enn 60cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

 

Det gis anledning til å bruke liggende granittplater i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant som flukter med terrenget omkring.

 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt eller liggende granittplate, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.

 

 

§7. PLANTEMATERIALE.

 

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

 

 

§8. STELL AV GRAV.

 

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han/hun har ansvaret for.

 

Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den ansvarlige eller blir tilsådd av gravplassbetjeningen.

 

 

§9. MINNEFOND/BLOMSTERFOND.

 

Innkomne midler som blir innbetalt til minne/blomsterfond settes på øremerket konto. Disse midlene brukes på gravplassene til felles beplanting. Bruk av midler utover dette må forelegges fellesrådet til vurdering.

 

 

 

 

§10. BÅREROM

 

Bårerom skal brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse.

 

Liksyning skal bare finne sted etter samtykke fra de som sørger for gravferden og er de gravplassansatte uvedkommende. Etter ønske fra avdødes etterlatte kan det avholdes en kort minnestund og/eller syning i bårerom, eller i kirke/seremonirom etter innsetting av båren før seremoni.

 

 

§11. NÆRINGSVIRKSOMHET.

 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra fellesrådet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

 

Gravplassbetjeningen gis anledning til å formidle salg av gravminner og vedlikeholdsoppdrag av gravminner, etter søknad og godkjenning av fellesrådet. Slik virksomhet skal alltid finne sted utenfor den ansattes arbeidstid.

 

 

§12. MINNELUNDER.

 

Navnet minnelund: Det er ikke festeavgift for gravsted i navnet minnelund i Vikna, men pårørende betaler en avgift som skal dekke del av minnesmerke, stell og vedlikehold i 20 år. Innbyggere i Vikna kommune betaler kr 6.000, - og utenbygdsboende betaler kr 9.000,- for 20 år.

 

Om gjenlevende ektefelle ønsker å reservere plass i navnet minnelund og på tilhørende minnesmerke, betales en avgift for 5 år med kr 1.700,- for innbyggere i Vikna kommune og kr 2.600,- for utenbygdsboende.

Etter 20 år kan pårørende fornye avtalen om stell, og opprettholdelse av navneplate med 10 år pr gang. Dette koster kr 3.000,- for hver 10-årsperiode.

 

Anonym minnelund: Nedsetting av urne i anonym minnelund er gratis for innbyggere i Vikna kommune, mens utenbysboende betaler for nedsettingen med kr 900,-.

 

Gravplassforvaltningen besørger beplantning og stell av blomsterbed foran minnesmerkene, påføring av navn på navneplater, rydding ved minnesmerkene, og vedlikehold av minnesmerkene.

 

Det er ikke anledning for pårørende å legge blomster andre steder enn ved minnesmerkene. Ved minnesmerkene er det kun avskårne blomster og lys som kan plasseres av pårørende. Det er ikke tillatt å legge personlige minnegjenstander ved minnesmerkene på minnelundene.

 

 22. mai 2018 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando