Anbudspapirene for ny kirke i Rørvik er ferdig
Anbudspapirene for ny kirke i Rørvik er ferdig

Torsdag 18. januar 2018 godkjente Vikna kirkelige fellesråd anbudspapirene for nye Rørvik kirke.

NYE RØRVIK KIRKE

 

Vikna Kirkelige Fellesråd behandlet på sitt møte 18.01.2018 byggekomiteens innstilling til anbudsgrunnlaget for ”Nye Rørvik Kirke”. Det ble et enstemmig vedtak.  Anbudsgrunnlaget blir nå lagt ut på Doffin og målet er å få inn anbud på Nye Rørvik Kirke innen starten av mars 2018.

 

Det nye anbudsgrunnlaget baserer seg på det opprinnelige forslaget til ny kirke i Rørvik, Fugl Føniks, men det er gjort noen endringer i forhold til størrelse og til enkelte materialvalg. Med dette framlegges det et prosjekt som vi forventer blir vesentlig rimeligere enn det opprinnelige forslaget. Det er i tråd med bestillingen fra Vikna kommunestyre om å legge fram et forslag med redusert kostnadsramme.

 

Med dette forslaget mener Vikna kirkelige fellesråd at Rørvik vil få en ny kirke som er både funksjonell og tilpasset det behovet som stilles til et kirkebygg i dagens samfunn. Prosjektet er nøkternt utført og vil i tillegg til selve kirkerommet inneholde kontor for ansatte, samt aktivitetsrom som alene eller i kombinasjon med kirkerom og/eller kirketorg vil bli en viktig arena for å skape aktivitet for alle aldersgrupper her på Rørvik og i omliggende områder i den nye kommunen som vi snart går inn i.

 

Parallelt med at prosjektet sendes ut på anbud vil det gå en søknad til Kulturdepartementet via prost og biskop om godkjenning av planene for ny kirke i Rørvik. Målet er å få til en rask saksbehandling, slik at byggeprosessen kan komme i gang så raskt som mulig etter at anbud er innhentet og godkjent. Håpet er at bygging kan starte i løpet av våren/tidligsommeren 2018 og det er beregnet ca ett års byggetid før kirken er ferdig.

 

Vikna kirkelige fellesråd ønsker å gi ros til byggekomiteen v/leder Amund Hellesø for godt utført arbeid og konstruktive bidrag i prosessen med å finne løsninger innenfor den økonomiske rammen som er satt for byggeprosjektet. Gjennom tett kontakt med prosjektleder og arkitekt har dette blitt et flott kirkebygg som de ansatte og frivillige i Vikna menighet/kirkelige fellesråd ser fram til å ta i bruk. Dette blir et bygg som Rørvik kan være stolt av, og som vil komme hele distriktet til gode i mange generasjoner framover. 

 

Leder i Vikna Kirkelig Fellesråd                                                          Kirkeverge Vikna kirkelige fellesråd

Bjørn Endre Buvarp                                                                              Svein Kåre Johansen

 

Leder i Byggekomiteen                                                                         Prost i Namdal prosti

Amund Hellesø                                                                                      Roald Iversen24. juni 2018 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando