Årsmelding 2017 Vikna menighet/kirkelige fellesråd
Årsmelding 2017 Vikna menighet/kirkelige fellesråd

Her er årsmeldingen for 2017.

 

DEN NORSKE KIRKE

Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd

Strandgata 19, 7900 Rørvik

Org.nr: 976999681

 

ÅRSMELDING FOR VIKNA MENIGHETSRÅD/KIRKELIGE FELLESRÅD 2017

 

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet. Det er menigheten/soknet som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt, men det er to organer som opptrer på vegne av denne grunnleggende enheten: Menighetsråd og kirkelig fellesråd. Dette innebærer i hovedsak at virksomhetsansvar og forvaltningsansvar er delt på to organer. Dersom ikke kirkeloven eller gravferdsloven har gitt fellesrådet, eller et annet organ, myndighet innenfor et bestemt saksfelt, er det menighetsrådets ansvar. Vikna er en kommune med bare ett sokn og dermed ivaretar menighetsrådet både menighetsråds- og fellesrådsfunksjoner.

 

Vikna menighet/kirkelig fellesråds virksomhet i 2017

 

Menighetsrådets/fellesrådets sammensetning

 1. Elin Synnøve Williksen, medlem av arbeidsutvalget (AU)
 2. Else Hansvik Storsul (AU)
 3. Bjørn Endre Buvarp leder (AU)
 4. Frode Kirkeby-Garstad
 5. Solveig Åsgard Kleven
 6. Snorre Eidshaug
 7. Reinert Eidshaug
 8. Kristin Aksnes Wigdahl
 9. Ida Andrea Nogva nestleder (AU)
 10. Berit Kristin Fjær Rauø
 11. Elin Eldegard Sæternes, kommunalt valgt medlem

Varamedlemmer:

 1. Brian Sønderager Pelle
 2. Kåre Vågø
 3. Hege Kirkeby-Garstad

Lars Halvar Nilssen sto innvalgt på 5. plass på lista og var leder i Vikna menighetsråd fram til han søkte og fikk innvilget fratreden fra rådet i august 2017. Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd vil rette en stor takk til Lars Halvar for den store innsatsen han har lagt ned på vegne av fellesrådet over flere år. Lars Halvar har spesielt lagt ned utallige arbeidstimer i forbindelse med arbeidet med planlegging av ny kirke i Rørvik etter brannen i 2012. Etter Lars Halvars fratreden ble Bjørn Endre Buvarp valgt til leder og Andrea Nogva til nestleder.

Sokneprest Jan Korssjøen møter fast i rådet med tale- og stemmerett. Soknepresten sitter også i AU, med tale- og stemmerett.

Daglig leder/kirkeverge Svein Kåre Johansen er sekretær og saksbehandler for rådet, med talerett, ikke stemmerett. Daglig leder/kirkeverge er også sekretær og saksbehandler for AU. Svein Kåre var valgt inn som 3 vara i rådet, men fratrådte som valgt medlem når han ble ansatt som kirkeverge 1. oktober 2016.

Arbeidsutvalget forbereder saker for rådet, og har ansvar for behandling av personalsaker. AU har også delegert myndighet til å ta avgjørelser i noen saker som ikke krever behandling i rådet. AU har i 2017 bestått av Bjørn Endre Buvarp, Andrea Nogva, Else Hansvik Storsul, Elin Williksen, sokneprest, kirkeverge.

Trosopplæringsutvalg: Jan Korssjøen, Kristin Aksnes Wigdahl, Ingjerd Kjønsø, Berit Rauø.

Representant til Trosopplæringsutvalget i Ytre Namdal: Elin Williksen. Vara: Hege Kirkeby-Garstad.

Diakoniutvalg: Vi har i 2017 ikke hatt et diakoniutvalg i funksjon. Målet er å få et diakoniutvalg opp å gå i løpet av 2018.

Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Soknepresten er vår kontakt mot Kirkens Nødhjelp. Arne Ofstad har vært til stor hjelp i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av Fasteaksjonen i flere år, også i 2017. En stor takk rettes til Arne for den hjelpen han bidrar med!

Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal: Bjørn Endre Buvarp, Brian Pelle og Svein Kåre Johansen (kirkeverge). Vara: Andrea Nogva og Elin Williksen.

Møtevirksomhet

 

Arbeidsutvalget

15. februar

8. mars

14. mars

5. april

3. mai

31. mai

16. august

13. september

8. november

Til sammen 9 møter

 

Menighetsråd/ kirkelig fellesråd

21. februar

14. mars

18. april

9. mai

22. august

26. september

17. oktober

21. november

Til sammen 8 møter

 

Vikna menighetsråd/fellesråd behandlet 28 saker i 2017.

 

Ansatte medarbeidere

- Sokneprest, Jan Korssjøen, 100 % stilling. (ansatt av Nidaros bispedømmeråd)

- Sokneprest i Nærøy og Foldereid, Ann Kristin Avdem Grande. 20 % stilling i Vikna. (ansatt av Nidaros bispedømmeråd)

- Organist/kantor, Dan Ramstad, 100 % stilling.

- Kirketjener/gravplassarbeider, Inge Kvernvik, 100 % stilling.

- Kirketjener/renholder Valøy kirke, Kristin Aksnes Wigdahl, timelønnet.

- Renholder kirkekontoret Thorild Tharaldsen, timelønnet.

- Kirkeverge, Svein Kåre Johansen, 100 % stilling. (20 % kirketjeneroppgaver).

- Menighetsarbeider Eldrid Ramstad, 100 % stilling (felles for Ytre Namdal)

 

Utdrag fra årsstatistikk

 

 

2016

2017

Antall medlemmer i Vikna sokn pr 31. desember

3553

3560

Innmeldinger

1         

0

Utmeldinger

29

9

Dåpshandlinger i soknet

33

34

Konfirmerte i soknet

43

51

Vigsler utført i soknet

6

4

 

Kirkelige gravferder i soknet

29

38

Gravferd i soknets kirker

8

15

 

Gudstjenester på søn- og helligdager - deltakere

38 - 4046

28 - 4336

Gudstjeneste utenom søn- og helligdager

8 - 1418

10 - 1170

Gudstjenester med nattverd

4 - 124

2 - 53

Familie- og barnegudstjenester

2 - 256

4 - 820

Gudstjenester for ungdom

3 - 375

2 - 226

Gudstjenester for barnehage

1 - 170

1 - 150

Gudstjeneste for skoleelever

4-1405

4 - 880

 

Konfirmasjonsgudstjenester

4-1050

4 - 1445

Skoleklasser på besøk utenom gudstjenester

3- 5 klasser

1 – 1 klasse

 

 

2016

2017

Barnekor antall medlemmer

2- 28

3 - 32

Kor for voksne

1- 36

1 - 35

Konserter musikkandakter i regi av menigheten

7 - 796

3 - 176

 

Offer ved kollekt i kirken

69.076,-

61.444,-

Del av beløp til egen virksomhet

59.240,-

56.807,-

Innsamling via gaver, basar og innsamlingsaksjon

106.963,-

70.756,-

 

Barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring og utvalg

Eldrid Ramstad er ansatt som menighetsarbeider av menighetsrådene i Ytre Namdal for å jobbe med trosopplæring for barn og unge. Eldrid har Nærøy kirkelige fellesråd som formell arbeidsgiver og har kontor på kirkekontoret på Kolvereid, samt på kirkekontoret på Rørvik.

 

Trosopplæringsplanene er godkjent og skal stadig videreutvikles eller justeres ut fra vedtak i menighetsråd og trosopplæringsutvalget. Noen tiltak har hatt godt oppmøte, mens andre tiltak har hatt nedgang og et tiltak har pga manglende oppmøte blitt utsatt.

 

Lysvåken på Vikna hadde forholdsvis få deltakere i mars. Det arbeides med å få til samarbeid med Fotballkretsen slik at våre tiltak legges til fridager og helger vi vet det ikke kolliderer med andre fritidstilbud. 

 

Misjonssprell leiren, vårt fellestiltak for barn i 4. og 5. klasse på Hallarheim ved Kristi Himmelfartsdag hadde 30 deltakere, flest gutter som kom fra Vikna, Nærøy og Kolvereid menighet. Ansatte i Acta og Nmsu og to unge ledere kom fra Trondheim. Tema for leiren var Kristi himmelfart og misjon. Begge ansatte i Trosopplæringen og noen lokale frivillige gjorde at vi var relativt godt bemannet med ledere. Godt med kjøkkenhjelp, og mange kaker som foresatte kom med til Misjonstivoliet gjorde at vi hadde mye godt å selge til inntekt for NMS sitt bistandsarbeid i Thailand. Vi hadde besøk av det Eritreiske barnekoret fra Rørvik i staselige drakter. De sang flere av sine sanger om Kristi Himmelfartsdag, og det ble en flott opplevelse av at folk i andre land også tror på Jesus.

K-DAG er et nytt Fellestiltak som er gjennomført 2 dager i 2017, for 1-4 klasse på dager der barna har fri på skolen og foresatte er i arbeid. Oppslutning var størst fra Vikna menighet, det kom også barn fra Nærøy og Kolvereid menighet. På våren samarbeidet vi med Barnas hagelag i Ottersøy.

Milk lederhelg på Sømliøya i september hvor 12 ungdommer fra Vikna deltok er et felles ledertreningstiltak der flere menigheter og Trosopplærere i Namdal prosti er med. Ungdommene skal følges opp i forbindelse med at de blir med som ledere på andre tiltak for barn i menighetene.  

Gulliver søndagsskole ble forsøkt startet på hverdager både på Rørvik og Kolvereid. Dessverre med veldig lav deltakelse og det ble derfor ikke noe av fortsettelsen av dette tiltaket.

Kreativ formidling av bibelen, et kurs for frivillige og ansatte i Namdal prosti ble gjennomført både på Hallarheim og på Lund. Bibelinspiratoren var god og alle som deltok fikk nye ideer til arbeidet. 

Påske-, høst- og jule-verksted ble gjennomført i noen menigheter både med og uten menighetsarbeideren.

På Tårnagentdagen i alle menigheter ble det laget «Påskevindu» inn i pappesker der en formet en tekst fra en av påskedagene.

Takk til alle frivillige som stiller opp med små og stor oppgaver, håper der får velsignelse og gled av å være med. Takk også til engasjerte medlemmene i Trosopplæringsutvalget, alle andre ansatte takkes også for godt samarbeid i 2017.

 

Rørvik Tween Sing/YN Tensing/Valøy barnegospel

Rørvik Tween Sing er for barn fra 2 – 6 klasse og YN Tensing er for ungdommer fra 7 klasse til 18 år. Korene opptrådte blant annet på konsert i Garstad kirke 19. november, Rørvik gospelkors adventskonsert i Lundring kirke og på institusjonene i Rørvik. Begge korene har gjort seg bemerket med fine opptredener. Dan Ramstad er musikalsk leder for begge korene.

 

Valøy barnegospel drives av Kristin Aksnes Wigdahl og koret består av 17 medlemmer i forskjellige aldre. Koret øver i Valøy kirke hver onsdag. Øvelsene avsluttes med vaffel som foreldre har laget. Koret sang på juletrefest i Valøy kirke og på 17. mai i Garstad kirke, og deltok også på Høsttakkefest i Valøy kirke og på konsert i Garstad kirke 19 november. Til sist deltok de på skolegudstjeneste i Garstad kirke i desember.

 

Rørvik Gospelkor

Koret har Dan Ramstad som musikalsk leder og øver på torsdager kl 19:30 -21:30 i Menighetshuset. Antall medlemmer i koret har i 2017 vært 35 og koret har i 2017 vært med på følgende arrangementer:

2. mars: Konsert sammen med Maria Arredondo og Torstein Sødal i Rørvik samfunnshus.

17. mars: Keltisk aften i Rørvik samfunnshus

27. mai: Gospelkonsert i Vega kirke.

28. mai: Gospelkonsert i Sømna Kirke.

29. juli: Gospelkonsert på Rørvikdagan

20. oktober: Gospelkonsert på Sømnamessa

4. november: Konsert sammen med Marie Philstrøm og Mari Tesdal fra Oslo gospelkor i Lundring kirke. Før konserten deltok koret på seminar med de to damene.

19. november: Deltakelse på konsert i Garstad kirke sammen med bl.a Hans Inge Fagervik.

3. desember: Adventskonsert i Lundring kirke.

 

Høstbasaren

Resultatet fra årets høstbasar ble på kr 36.988,-. Et kjempeflott resultat! Basaren ble avholdt 4. november i Samfunnshuset. Elin Williksen hadde hovedansvaret for Høstbasaren denne gangen og gjorde en stor innsats sammen med flere hjelpere. Tusen takk til Elin for den store jobben som du tok på deg denne gangen. Neste år må vi få flere som kan være med på å dra hovedlasset når det gjelder å arrangere høstbasaren.

En stor takk rettes også til alle som har bidratt med premier, mat og annen hjelp.

 

Vikna minnefond/blomsterfond

Det ble også i 2017 plantet sommerblomster ved kirken på Garstad og kirkegårdene i Vikna. Ole Sylten har vært innleid til å plante og stelle på fellesbeplantningen. Stell og innkjøp av blomster og utstyr ble dekket av minnefondet. Saldo på minnefondets konto 4482.66.11933 pr 31.12.2017 var på kr 25.575,29. Antall gaver til minnefondet har gått ned de senere årene.

 

Menighetsbladet – «På kirkebakken»

Det har i 2017 ikke blitt gitt ut noe menighetsblad i Vikna. Dette har sin hovedårsak i at det i 2017 heller ikke er gitt ut noen utgaver av Vikna-Avisa som vi har samarbeidet med i de senere årene. Kirkevergen har undersøkt litt på hva det vil koste å lage og distribuere bladet selv, og dette har ikke blitt prioritert verken arbeidsmessig eller kostnadsmessig dette året. Det er mye arbeid med å gi ut et menighetsblad, og det har også en betydelig kostnad å gi ut bladet. Viljen til å gi en gave til utgivelse av menighetsbladet har også sunket drastisk blant befolkningen de senere årene. Dermed må man ta høyde for at det aller meste av kostnaden med bladet må dekkes av menighetens midler. Vikna menighetsråd bør ta stilling til om det skal gis ut menighetsblad i framtiden og også legge en plan for hvem som skal produsere stoff og sette sammen bladet.

 

Sosiale media

Vår hjemmeside www.vikna.kirken.no er oppegående, og skal til enhver tid ha en oppdatert kalender der gudstjenester, møter, øvelser og annet står. Noen arrangement kunngjøres ved at det lages egne artikler om dem. Det er også lagt ut en mulighet for å søke etter gravlagte på Viknas kirkegårder. Møtereferat fra menighetsrådsmøtene publiseres også. Hjemmesiden oppdateres av kirkevergen. Det bør være ett mål at flere skal bli bidragsytere på hjemmesiden, både ansatte og frivillige. På hjemmesiden er det mulighet til å melde seg på til både dåp og konfirmasjon, og dette fungerer nå veldig godt. Dette har spart de ansatte for mye arbeid med registrering av informasjon.

 

I forbindelse med den planlagte sammenslåingen av fellesrådene i Vikna og Nærøy planlegges det å lage en egen hjemmeside som vil informere om sammenslåingsprosessen. Denne hjemmesiden vil bli det nye fellesrådets hjemmeside når sammenslåingen er fullført.

 

Fellesrådet har også egen facebook-gruppe; «Vikna kirkelige fellesråd», og en Instagramkonto; viknakirkeligefellesraad. Oppfordringen går til alle om å følge disse gruppene, og være aktive med å like det som blir lagt ut, for på den måten å bidra til å sette større fokus på det som kommuniseres ut til offentligheten.

 

Gravplasser

Sommeren 2017 ble siste strøk lagt på maling av gjerdet rundt Garstad kirkegård. I tillegg tok Ragnar Kirkeby-Garstad initiativ til å rydde opp og planere nedre del av gravplassen på Garstad. Ragnar sto selv for arbeidet med rydding, planering og tilsåing og resultatet ble meget bra. Tusen takk til Ragnar for initiativ og dugnadsarbeid som gjorde en lite tiltalende del av gravplassen om til et grønt og fint område! Østre gravlund på Rørvik er den mest brukte gravplassen. Det er ved årets slutt ca 44 ledige graver på Østre gravlund, i tillegg til de reserverte plassene. Det planlegges å ferdigstille en utvidelse av denne gravplassen i 2018. Dette er et arbeid det nå haster veldig med å komme i gang med, og ferdigstille, siden vi risikerer å gå tom for gravplasser før nytt område er klart til bruk!

 

Det ble ferdigstilt nytt gravplassbygg på Østre gravlund på vårparten 2017, og dette er et svært etterlengtet bygg som rommer garasje for gravplassutstyr, kontor/omkledningsrom/spiserom for gravplassbetjeningen, og toalett som også er tilgjengelig for de som besøker gravplassen.

 

Det ble i 2017 anlagt helt nye punkt for avfallshåndtering på alle gravplassene i Vikna. Det ble satt opp stativer med to søppeldunker der en dunk er for organisk avfall og en er for restsøppel. Dette bidrar til at avfallspunktene framstår finere og mer ryddige.

 

På Vestre gravlund ble den gamle smijernsporten skiftet ut med en kopi laget i aluminium. Den nye porten ble laget av elever ved sveiselinja på YNVS. Takk for flott utført arbeid! Det ble også fjernet en hekk som sto på muren i nedre høyre del av gravplassen. Planen er å etablere et stakittgjerde på denne muren i nær framtid. Det ble også innleid firma som foretok stubbefjerninger på Østre og Vestre gravlund. Vi hadde mange store og små stubber og når disse nå er fjernet forenkler det vedlikeholdet på gravplassene. En stor del av kostnaden med det ekstra vedlikeholdsarbeidet som er utført på gravplassene i 2017 er dekket av festeavgiften.

 

En stor takk til dugnadsgjengen som deltok på vårdugnad på Garstad kirkegård og på Østre gravlund i 2017.

 

Kirker

 

Rørvik kirke:

Byggekomiteen for ny kirke i Rørvik består av:

- Leder, Ordfører Amund Hellesø – vara: varaordfører Merethe Lervåg

- Andrea Nogva, Vikna kirkelig fellesråd – vara: Bjørn Endre Buvarp

- Prost Roald Iversen - vara: Sokneprest Jan Korssjøen

- Solveig Åsgard Kleven – vara: Elin Williksen

- Elin Eldegard Sæternes – vara: Snorre Eidshaug

 

Byggekomiteen har i 2017 jobbet med et revidert forslag til kirke i Rørvik etter at Vikna kommunestyre ikke godtok finansieringen av det opprinnelige forslaget til ny kirke. Det reviderte forslaget vil være basert på Fugl Føniks, men med enkelte endringer for å få prosjektet ned i pris. Anbudspapirene til det nye forslaget forventes lagt ut i primo 2018 slik at bygging kan komme i gang i løpet av medio 2018.

 

I fravær av kirke i Rørvik er det Rørvik Samfunnshus som har vært brukt som interimkirke. Fra og med høsten 2017 blir de aller fleste gudstjenester i Vikna lagt til Garstad og Valøy kirker. På den måten sparer vi husleie for leie av Rørvik samfunnshus. I tillegg leier fellesrådet Baptistkirka til en god del av begravelsene som sokner til Rørvik. Fellesrådet retter en stor takk til Vikna baptistmenighet for stor velvillighet og godt samarbeid i forbindelse med leien av Baptistkirka.

 

Valøy kirke:

Det ble også i 2017 arrangert juletrefest i januar, og det ble nok en suksess med fullsatt kirke. Dette har blitt en fast tradisjon i Valøy kirke. Skjærtorsdag har det også blitt en fast tradisjon med «Syng med i påsken» Dette er populære innslag i kirkeåret. Høsttakkefest tidlig i oktober har også etter hvert blitt en fin tradisjon i Valøy kirke.

 

Det er i 2017 foretatt en del oppussingsarbeid i regi av kapellforeninga i Valøya. Gangen er malt opp, og gulvbelegget i gangen har blitt skiftet ut med laminatgulv. I kirkerommet er det satt inn nye lampetter og taklamper. Alt dette er sponset og utført av Kapellforeninga. Kapellforeninga har også fått overtatt gratis en oppvaskmaskin fra Austafjord skole. Dermed kan oppvasken tas langt raskere enn med den gamle maskina. Vikna kirkelige fellesråd vil uttrykke en stor takk til Kapellforeninga for engasjementet for å ta vare på Valøy kirke!

 

Kirkebygget har store behov for utbedringer der utbedring av vinduer og omlegging av tak er store poster. Det ble i 2017 framskaffet en oversikt over investeringsbehov for Valøy kirke med tanke på å få gjennomført utbedringer ved hjelp av lån med rentekompensasjon fra Husbanken. Lånesøknad er sendt Husbanken og lånetilsagn ble innvilget. Vikna kirkelige fellesråd må søke kommunen om å sette i gang arbeidene og hvis Vikna kommunestyre gjør positivt vedtak om å ta i bruk lånet kan vi gå i gang med utbedringen av Valøy kirke i 2018.

 

Det var el-kontroll i kirken sommeren 2017 og det ble i den forbindelse pålagt en del utbedringer på det elektriske anlegget, noe som førte til en kostnad på rundt kr 18.000,-. Det ble også skiftet varmtvannstank i kirka og utført noe rørleggerarbeid i forbindelse med tanken og med den «nye» oppvaskmaskinen. Vi fikk også laget to kjørebrett som gjør det mulig å kjøre over dørstokken inn til kirkerommet med rullestol.

 

Garstad kirke:

Garstad kirke trenger å males utvendig og det er innhentet pristilbud på maling samt noe bordkledningsarbeid som må gjøres før ny maling påføres. Det er søkt Vikna kommune om ekstra tilskudd til dette arbeidet. Håpet er å få malt kirka sommeren 2018.

 

Høsten 2017 ble det gjennomført en stor og viktig utbedring av Garstad kirke ved at strøminntak ble skiftet ut og at det utdaterte sikringsskapet ble skiftet ut med nytt og moderne utstyr. Det ble i den forbindelse også montert en trådløs termostat som ble koblet til de gamle rørovnene slik at de slår seg av når kirken er varm nok. Det kan se ut som strømforbruket i kirken viser tegn til å bli lavere enn med det gamle anlegget.

 

Det jobbes også med å se på andre utbedringer av Garstad kirke som blant annet vil ha ytterligere betydning for enøk og strømforbruk i kirka. Det vil også bli tatt en beslutning om de eksisterende kirkebenkene skal skiftes ut med stoler eller med nye benker. Nytt utvendig lysanlegg er med i planene, samt utskifting av resten av det som er dårlig av det innvendige ledningsnettet og andre brannsikkerhets- og enøktiltak.

 

Det er estimert et beløp for de totale utbedringskostnadene for Garstad kirke og det er søkt Husbanken om lån med rentekompensasjon for å få gjennomført utbedringene. Lånet er innvilget av Husbanken og Vikna kirkelige fellesråd må søke kommunen om å sette i gang arbeidene. Hvis Vikna kommunestyre gjør et positivt vedtak om å ta i bruk lånet vil detaljplanleggingen av de innvendige utbedringene gå i gang i 2018 med tanke på gjennomføring i 2019.

 

Vikna LHL gav høsten 2017 en hjertestarter i gave til Garstad kirke. Tusen takk til Vikna LHL for denne viktige og flotte gaven!

 

Menighetshuset

Menighetshuset blir aktivt brukt av menigheten. Her er det sangøvelser, møter, og andre arrangement. I 2013 ble det utarbeidet en tilstandsrapport av SWECO. Denne rapporten beskriver at det ikke er lønnsomt å restaurere og ombygge menighetshuset til administrasjonsbygg.  Menighetshuset er nå såpass nedslitt at opprusting / rehabilitering av menighetshus vil være påkrevet hvis det ikke blir avklaring i forhold til om menighetshusets funksjoner skal flyttes inn i den nye kirken (aktivitetsrom/kirketorg).

 

Den Eritreiske koptiske kristne menigheten Medhanialem leier Menighetshuset til gudstjenester og menighetsarbeid for eritreerne som bor i Vikna. De driver blant annet et barnekor der det deltar ca. 10 barn.

 

Økonomi

Driftsregnskapet som er avlagt for 2017 viser at Vikna kirkelige fellesråd kommer ut med et mindreforbruk på kr 9.890,86.

 

Dialogen mellom rådet/daglig leder og kommunen føres i en god og konstruktiv tone, med felles mål om å ha kontroll på fellesrådets økonomiske situasjon. Det er positivt. Det vil også i framtiden være viktig at det opprettholdes en god dialog mellom fellesrådet og kommunen når det gjelder økonomi og regnskapsføring. Fellesrådet er avhengig av tilstrekkelige bevilgninger fra kommunen for å unngå å gå med underskudd i driften av våre lovpålagte tjenester til befolkningen i Vikna.

 

Sammenslåing av kirkelige fellesråd i Ytre Namdal og Bindal

Stortinget vedtok i juni 2017 å tvangssammenslå Vikna, Nærøy, Leka og Bindal kommuner. En sammenslåing av kommuner medfører også en sammenslåing av kirkelige fellesråd. Administrasjonen i Vikna KF ønsket å være tidlig ute med denne prosessen og kalte derfor inn til et møte mellom kirkeverger og fellesrådsledere i de aktuelle kommunene. Møtet ble avholdt 14. juni og kirkevergen i Vikna la fram forslag til mandat for kirkelig fellesnemnd, samt forslag til brev som skulle sendes til kommunene for å informere om at også kirkelig fellesråd er en del av sammenslåingsprosessen og at fellesrådene har krav på en del av den pengepotten som kommunene har fått fra staten for å gjennomføre sammenslåingen.

 

Mandatforslag og brev ble gjennomgått og det ble gjort enkelte endringer. Vedtatt forslag til mandat ble sendt til de aktuelle fellesrådene for formelt vedtak, og det ble gjort positive vedtak om mandatet i alle fellesråd i løpet av august. Hvert fellesråd gjorde også vedtak om hvilke to medlemmer fra hvert fellesråd som skal sitte i Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal. Fellesnemnda består dermed av tre kirkeverger (kirkevergen i Nærøy er også kirkeverge for Leka) samt to medlemmer fra hvert fellesråd. Fra den geistlige siden er det prosten(e) som er representert. Både kirkeverger, fagorganiserte og medlemmer i kirkelig fellesnemnd har i løpet av høsten vært på kurs i sammenslåing av kirkelige fellesråd.

 

Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal vedtok i sitt møte 30 oktober et budsjett for sammenslåingsprosessen, og budsjettforslaget er oversendt kommunene med søknad om finansiering.

 

Mot slutten av året ble det klart at Leka går ut av sammenslåingsprosessen siden de av Stortinget fikk lov til å reversere tvangssammenslåingen. Også Bindal har fått lov til å reversere, og i har i februar 2018 vedtatt å trekke seg ut av sammenslåingen. Dermed er det bare Vikna og Nærøy som vil bli slått sammen. Ved utgangen av 2017 var aktiviteten i Kirkelig fellesnemnd lagt på is i påvente av finansieringsvedtak fra kommunal fellesnemnd. Målet var å komme i gang med arbeidet igjen tidlig i 2018. Kommunene og fellesrådene skal være slått sammen innen 1.1.2020.

 

Annet

 

 • Vikna menighetsråd vil takke Kjell Arve Borgan for alle flotte musikalske bidrag gjennom hele 2017. Hans bidrag er viktig for musikklivet i Vikna menighet. Kjell har velvillig stilt opp som frivillig musiker i gudstjenestene i julen og i påsken, samt ved andre anledninger, gjennom flere år. Hans trekkspill er et populært innslag i samklang med Dan og Jan.

 

 • Vi vil takke våre lokale begravelsesbyrå for godt samarbeid gjennom året.

 

 • Vi vil rette en stor takk til frivillige medarbeidere, konfirmantforeldre og alle som har vært med og «tatt i et tak» på ulike måter. Frivillig innsats er uvurderlig, og uten dere hadde vi ikke klart å løse alle oppgavene.

 

 • En stor takk rettes til alle medlemmer i Vikna menighetsråd/kirkelige fellesråd for innsatsen i 2017. En spesiell takk til de av medlemmene som sitter i AU, noe som medfører større møteaktivitet.

 

 • Vikna kirkelige fellesråd lanserte i 2016 en innsamlingsaksjon for å skaffe penger til restaurering av gravkapellet på Vestre gravlund, Rørvik. Det er innhentet et prisoverslag som forteller at en restaurering av det utvendige på gravkapellet vil beløpe seg på godt og vel 600 tusen kroner. Dette er midler som vi er avhengige av å få dekket inn ved hjelp av dugnad og innsamlede midler. Pr. utgangen av 2017 har vi fått inn vel kr 26.000,- til formålet. Tusen takk til de som har støttet oss så langt, og oppfordringen går ut til alle om å støtte opp om bevaringen av dette historiske bygget i Rørvik. Gaver kan gis til konto 4202.13.66034.

 

 • Vikna kirkelige fellesråd lanserte i 2015 «Kjøp en stol-aksjonen» der alle ble oppfordret til å kjøpe en stol til nykirka på Rørvik. En stol ble prissatt til kr 2.000,-, men det var også mulig å gi mindre beløp hvis man ønsket. Aksjonen pågår fremdeles, og det kom inn beløp til aksjonen også i 2017. Til sammen siden aksjonen startet har det ved årets slutt kommet inn kr 93.985,- til aksjonen. En stor takk rettes til alle som har gitt til aksjonen, og vi minner om at det ennå er mulig å gi gaver til formålet på konto 4482.05.56353.

 

 

 

Bjørn Endre Buvarp                                                     Svein Kåre Johansen

Leder i Vikna menighetsråd/kirkelig fellesråd                   Kirkeverge                             

 

 

 

 11. desember 2018 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando