Rørvik kirke vedtatt!
Rørvik kirke vedtatt!

21 juni 2018 ble en etterlengtet merkedag. Finansiering av Rørvik kirke ble vedtatt i Vikna kommunestyre. Nå blir det ny kirke i Rørvik!

Rørvik kirke brant 18 februar 2012, og her er historikken bak vedtaket som nå er fattet:

 

26.3.2015 ble anbud på ny kirke i Rørvik, Fugl Føniks, lagt fram til finansiering i Vikna kommunestyre. Prosjektet hadde da en finansieringsramme på kr 52,7 millioner. Vikna kommunestyre gjorde følgende vedtak:

 

1. På grunn av kommunens økonomiske situasjon holder kommunestyret fast på rammen på 36 mill. inkl. moms.

2. Kommunestyret ber byggekomiteen på nytt legge fram et forslag til et funksjonelt kirkebygg innenfor denne rammen, og det bør vurderes om dette kan gjøres basert på det arbeidet som allerede er gjort.

3. Kommunestyret forutsetter at byggekomiteen fortsatt skal bestå av 5 medlemmer- 3 valgt av kommunestyret og 2 fra kirkelig fellesråd. Kommunestyret forutsetter at kommunestyrets valgte representanter i byggekomiteen, ivaretar kommunens interesser i den videre prosessen gjennom forankring i formannskapet.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

Kommunestyret forutsetter at byggekomiteen undersøker om det finnes tilskuddsordninger i forbindelse med å tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonier/handlinger i Rørvik kirke.

 

 

I desember 2015 ble det nedsatt en ny byggekomite som besto av følgende medlemmer:

Ordfører (Amund Hellesø), Vara – varaordfører (Merethe Lervåg)

Embetsverk: Prost i Namdal prosti. Vara: Jan Korssjøen. Embetsverket har fast representasjon med tale og forslagsrett, uten stemmerett.

Medlem fra Vikna kirkelige fellesråd: Andrea Nogva. Vara: Bjørn Endre Buvarp

Medlem fra Vikna kirkelige fellesråd: Solveig Åsgard Kleven. Vara: Elin Williksen

Medlem fra Vikna kirkelige fellesråd: Elin Eldegard Sæternes Vara: Snorre Eidshaug.

Person med teknisk kompetanse: Hillbjørn Brøndbo (Vikna kommune).

 

Det ble også inngått en ny samarbeidsavtale mellom Vikna kirkelige fellesråd og Vikna kommune angående prosessen fram til nytt forslag på kirke i Rørvik foreligger. Den har følgende ordlyd:

 

Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i Vikna kommunestyre sak 111/15 og skal være bindende for begge parter når det gjelder administrasjon, organisering, ansvar, økonomi, arbeidsrutiner m.v. i forbindelse med bygging av ny Rørvik kirke.

 1. Kommunens økonomiske ansvar er gitt i Kirkelovens § 15. Av dette fremgår at utgifter bl.a. til bygging, drift og vedlikehold av kirker skal dekkes av kommunen.
 2. VK skal som finansieringskilde ha fortløpende oversikt over økonomien i prosjektet. Dette omfatter alle forhold som er knyttet til eller kan knyttes til byggeprosjektet.
 3. Tiltak som medfører ekstra risiko eller ekstra kostnader i forhold til vedtatt finansieringsplan og budsjett skal ikke iverksettes før det foreligger vedtak og aksept av VK.
 4. VK fører byggeregnskap for prosjektet.
 5. VKF, ved Byggekomiteen, fremlegger for VK forslag til organisasjonsplan, budsjett og finansieringsplan for godkjenning.
 6. VKF, ved Byggekomiteen, skal overfor VK fremlegge månedlige rapporter med økonomisk status i forhold til godkjent budsjett, fremdrift i forhold til godkjent fremdrifts-plan, status HMS/SHA i forhold til godkjent SHA-plan herunder statusrapport over uønsket hendelser (RUH) og status for utarbeidet «sikker jobb analyser» (SJA).
 7. Byggekomiteen BK skal ha det administrative, faglige og økonomiske ansvaret for byggeprosessen på vegne av byggherren VKF frem til og med overtakelse og ferdigattest.
 8. BK sørger for sluttdokumentasjon av prosjektet inklusive FDV-dokumentasjon og kontrollerer at driftspersonalet for kirkebygget får nødvendig opplæring i drift og vedlikehold.
 9. BK fremlegger grunnlag for sluttregnskap for VKF som sender videre til VK for sluttbehandling.
 10. Det utarbeides forslag til mandat for byggekomiteen som skal godkjennes av VKF og VK.

 

I forhold til punkt 10 i samarbeidsavtalen ble det utarbeidet følgende mandat:

 

Mandat byggekomite for Rørvik kirke

 1. Byggekomiteen er fagkomite som skal jobbe fram de beste tekniske løsninger innen prosjektet Fugl Føniks, på vegne av byggherre; Vikna kirkelige fellesråd.
 2. Utredning av prosjektet fram til endelig kostnadsberegning.
 3. Kvalitetssikre nødvendige vedtatte reduksjoner i samsvar med byggherrens vedtak og i samsvar med rom- og funksjonsprogrammet.
 4. Foreta kostnadsberegning av vedtatte reduksjoner i samråd med valgt entreprenør og arkitekt.
 5. Foreta konsekvensvurdering og forslag til løsning i forhold til kontraktsinngåelse.
 6. Foreta nødvendige beregninger i forhold til lyd, lys og akustikk dersom dette blir nødvendig.
 7. Foreta nødvendig kontakt med relevante kommunale og offentlige instanser.
 8. Avklaringer underveis legges fram til godkjenning av byggherre.
 9. BK bes iverksette anbudsprosess på ny prosjektleder.
 10. BK bes iverksette innkjøpsprosess på byggherreombud.
 11. BK bes iverksette innkjøpsprosess på byggeledelse.
 12. BK gis fullmakt til å engasjere nødvendige konsulenter.
 13. KF ber BK om å lage en plan for informasjon om prosjektet.
 14. Det må være en god strategi mellom byggherre og byggekomite med hensyn til presseinformasjon.
 15. Mandat gjelder fram til byggestart.

 

Samarbeidsavtale og mandat ble vedtatt i Vikna formannskap 14.11.2016. Samarbeidsavtalen og mandatet har blitt fulgt opp på en god måte gjennom prosessen som har pågått de siste to årene.

 

Det forelå nå et nytt og revidert forslag på kostnadsramme fra byggekomiteen. Prosjektet hadde tatt utgangspunkt i det arbeidet som allerede er gjort med det opprinnelige Fugl Føniks.

 

I forhold til oversendelsesforslaget fra kommunestyret 26.3.2015 kan det sies at det ikke har kommet fram noen tilskuddsordning i forhold til livssynsnøytralt seremonirom i kirka. Men fra kirkens side er det åpnet for at aktivitetsrommet i kirken kan være et livssynsåpent rom som kan brukes også av de som ikke er medlem av Den norske kirke (DNK). Dermed vil dette rommet kunne brukes til seremonier som ikke er i regi av DNK.

 

Oppsummert er billigste anbud på kirkebygget eksklusive inventar prissatt til totalt kr 40.900.771,- eks. mva. Dette vil gi oss en totalkostnad på kr 45.816.000,- eks. mva inkludert reserver/forventet tillegg på 5 % og sikkerhetsmargin på 5%.

 

Kostnaden med nødvendig inventar for å ta i bruk kirken beløper seg på ca kr 2 millioner. VKF har pr dags dato ca kr 530.000,- til rådighet til å bruke på inventar.


Den 8 juni 2018 ble det gjort følgende vedtak i Vikna kirkelige fellesråd:

 

Vikna kirkelige fellesråd (VKF) har oppfylt sine forpliktelser i henhold til kommunestyrevedtak, samarbeidsavtale og mandat for byggekomite. Forslaget til ny kirke i Rørvik som nå foreligger har blitt redusert i størrelse i forhold til det opprinnelige forslaget og det har blitt gjort vesentlige endringer på bygningskroppen med tanke på å redusere kostnader. Rørvik kirke framstår allikevel fremdeles som et viktig signalbygg for Rørvik, vekstsenteret i Nærøysund kommune. Det forventes stor folkevekst i Rørvik, og troen på at Nærøysundsområdet vil forbli et vekstområde i mange år framover er stor. I forhold til det faktum at ca 80 % av innbyggerne i Rørvik bruker kirken til å markere mange av livets merkedager i glede og sorg er det helt klart behov for at Rørvik kirke nå realiseres.

Samlingsstedet – hjertet i bygda.

Rørvik kirke skal brukes til så mye mer enn bare gudstjenester og kirkelige handlinger. Rørvik kirke vil med sine muligheter til fleksibel bruk bli til glede for barn, unge, voksne og eldre, og kirken vil bli en sentral og viktig del av det kulturmiljøet som skal skape bolyst i Nærøysundområdet. VKF ønsker å spille på lag med lag og foreninger i området for å skape liv og engasjement rundt bruken av kirkebygget. Det er et mål at det skal være aktivitet i bygget de fleste dager i uken, både på dag og på kveldstid, og det er ikke bare aktiviteter med et kristent fortegn som vil fylle bygget med liv. Erfaringene fra andre steder der det er bygd denne typen kirke er at kirkebygget fører til en stor oppblomstring av kulturlivet i nærområdet.

Åpen – sakral – verdig.

VKF har som mål at Rørvik kirke skal drives med en åpenhet som gjør den til et naturlig møtepunkt for alle som bor i området, og det må være et mål at bygget også vil fungere som et sted der tilflyttere kan integreres og bli kjent med innbyggere i sin nye kommune. Selv om kirkebygget fylles med liv og aktiviteter vil ikke dette gå på bekostning av kirkens verdighet og sakrale innhold. De fleste av aktivitetene vil i det daglige foregå i aktivitetsrommet og/eller kirketorget der et kjøkken er et spennende element som åpner for mange muligheter. Selve kirkerommet vil bli brukt til aktiviteter som er tilpasset den verdighet som er naturlig for et kirkerom.

Musikkliv – konserter.

Med god akustikk og plass til rundt 350 - 400 mennesker har Rørvik kirke en mulighet til å bli et flott lokale for konserter der både lokale artister får vist seg fram og landskjente artister kommer på besøk. I første omgang er det tatt høyde for å montere et lydanlegg som dekker det nødvendige behovet ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Målet er å finansiere et lydanlegg som er av en slik kvalitet at det gir muligheter til at artister bare kan koble seg på anlegget og at behovet for innleie av lydanlegg ved konserter dermed faller bort. Dette vil medføre at det blir lettere å finansiere konserter med artister som det ellers ville vært vanskelig å få hit av økonomiske årsaker da innleie av lydanlegg utgjør en stor utgiftspost ved en konsert. Et integrert profesjonelt lydanlegg vil også gi et visuelt finere inntrykk i kirkerommet ved en konsert i kirken enn det et innleid anlegg vil gjøre, og det vil gi mindre slitasje på bygget i forbindelse med opp- og nedrigging av utstyr.

Turisme – markedsføring av kommunen.

Kirkebygget vil bli en attraksjon for de mange turister som besøker Rørvik og Ytre Namdal hvert år. Kirken vil gi kulturlivet i kommunen store muligheter til å markedsføre seg opp mot de mange hurtigruteturister som besøker Rørvik hver kveld hele året. Kirken har derfor et stort potensiale til å være en meget god markedsføring for at Rørvik fortsatt skal være stoppested for Hurtigrutene i årene framover. Konseptet med hurtigrutekonserter er prøvd før av Rørvik gospelkor i den gamle kirka, med stor suksess og fantastiske tilbakemeldinger fra turistene. Hurtigrutetrafikken har et inntekts- og markedsføringspotensiale som er svært lite utnyttet i Rørvik. En opplyst kirke på haugen der det er liv og røre på kveldene vil være som en magnet for alle turister som beveger seg rundt i Rørvik sentrum hver kveld. Gjennom et samarbeid med hurtigrutene vil Rørvik etter tidligere erfaringer oppleves som et høydepunkt på turen for turister som er på rundtur med Hurtigruta. For de mange turister som ferdes med egen båt gjennom Nærøysundet vil en spennende kirke på haugen være et viktig element for at valget blir tatt om å legge til kai og utforske kystbyen Rørvik.

 

Tilleggsbevilgning.

VKF ser svært positivt på realiseringen av en ny kirke i Rørvik og vedtar kirkebygget og finansiering som det nå er framlagt. VKF ber Vikna kommune om å øke sitt låneopptak innenfor en investeringsramme på kr 46.000.000,- ex. Mva. slik at Rørvik kirke nå endelig kan bli realisert.

Garanti for inventar/utsmykning.

VKF ber også Vikna kommune om å stille en garanti for inntil kr 1.470.000,- ex. Mva til inventar og innvendig utsmykning av kirkebygget. Ved et positivt finansieringsvedtak på kirkebygget vil VKF gå aktivt ut til næringsliv og private med tanke på sponsing/gaver til diverse inventar. VKF har blant annet hatt en «Kjøp en stol-aksjon» som allerede har gitt gode inntekter til formålet og denne vil dras i gang igjen hvis bygget realiseres. Det er også identifisert en stiftelse der det kan søkes om noe støtte til kunst og utsmykning. Målet fra VKF sin side er å fullfinansiere inventar og utsmykning gjennom sponsing/gaver/tilskudd. En kommunal garanti på finansiering av inventar er allikevel nødvendig for å sikre at vi har nødvendig inventar og utsmykning på plass når kirken skal åpnes av Nidaros biskop.

 

 

Vikna kommunestyre gjorde i sitt møte 21.6.2018 følgende vedtak:

 

Kommunestyret viser til sitt vedtak i k. sak 13/17 mht. investeringsramme og finansiering for byggeprosjektet nye Rørvik kirke.

Kommunestyret tar til etterretning at det ikke er mulig å gjennomføre bygging av ny kirke som skal være funksjonell, framtidsrettet og ivareta de ulike formålene som byggekomiteen og kirkelig fellesråd legger til grunn innenfor en kostnadsramme på 34 mill. kr.

Kommunestyret vedtar på grunnlag av framlagt notat fra Norconsult datert 1.6.2018, tilråinger fra byggekomiteen i vedtak i møte 6.6.2018 og Vikna kirkelige fellesråd i møte 8.6.2018 - sak nr 12/18, ny investeringsramme og finansiering for bygging av nye Rørvik kirke som følger:

 

Investeringsramme (eks. mva)..............................46,0 mill. kr

 

Finansiering:

Gjenstående ubrukt forsikringsoppgjør....................4,2 mill. kr

Betalte prosjekteringskostnader...............................3,1 mill. kr

Gaver........................................................................1,5 mill. kr

Vikna kommune, lån inntil........................................37,2 mill. kr

Sum..........................................................................46.0 mill kr

 

Dersom det i det videre arbeidet med prosjektet viser seg at det er behov for avklaringer i forhold til økonomiske konsekvenser av endringer mv. (overskridelser i forhold til vedtatt ramme), skal dette legges fram for kommunestyret til behandling.

Kommunestyret ber om at byggekomiteen jevnlig orienterer kommunestyret om framdriften og økonomisk status i prosjektet.

 

 

Dermed er endelig ventetiden over etter mer enn 6 år med uvisshet for de ansatte og for menigheten. Nå blir det ny kirke i Rørvik, og fra de ansattes side er dette meget etterlengtet. Det å jobbe så lenge med provisoriske løsninger og usikkerhet har vært en belastning for de ansatte og det var helt nødvendig å få en avklaring om framtiden for Rørvik kirke nå. Dette vedtaket ble en etterlengtet vitamininnsprøyting for de ansatte og vi ser nå fram til å ta i bruk nykirka høsten 2019. Det blir mye jobbing i mellomtiden før kirka står klar, men det er motiverende å ha noe å se fram til.

 

Vikna kirkelige fellesråd vi nå gå i gang med arbeidet med å skaffe finansiering på nødvendig inventar og utstyr til kirkebygget. Vi vil blant annet dra i gang igjen stolaksjonen som ble startet for for tre år siden. "Kjøp en stol til nykirka" er slagordet og vi har gått ut med en ca-pris på kr 2.000,- pr stol. Vi har til nå samlet inn penger til 49 stoler (pr. 5.7.2018), og vi håper at når det nå er avgjort at kirka blir bygd så vil mange henge seg på denne aksjonen for å gi sitt bidrag til kirka.

 

Her er et bilde av hvordan kirkerommet blir seende ut innvendig, sett fra koret. I bakkant ser vi glassdørene som skiller kirkerommet fra kirketorget. Når dørene åpnes vil kirketorget bli en del av kirkerommet og kapasiteten økes. Til venstre er det skyvedører inn til aktivitetsrommet og når disse åpnes vil kapasiteten i kirkerommet økes ytterligere. Samlet sett kan det være snakk om å få plass til ca 400 mennesker hvis kapasiten utnyttes maksimalt. Mellom aktivitetsrom og kirketorg er det også et kjøkken. Kirkebygget vil også romme kontor for de ansatte i menigheten.

 

Vi vil ellers jobbe med å skaffe andre gaver/sponsing av nødvendig utstyr og inventar. Vi vil komme med en oversikt over utstyr vi trenger og hva det koster. Dermed vil det være en flott mulighet for bedrifter, lag/foreninger og private til å gi et historisk og viktig bidrag til den nye kirka i Rørvik. Mer informasjon vil komme etter hvert på vår hjemmeside, Facebook og andre kanaler.25. august 2019 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando