Kunstplan for Rørvik kirke
 


Kunstplan for Rørvik kirke
Kunstplan for Rørvik kirke

Kunstplanen for Rørvik kirke ble vedtatt av Vikna menighetsråd i desember 2018.

 

1.0 INTRODUKSJON

Denne kunstplanen ble opprinnelig utformet av den opprinnelige kunstkomiteen for Rørvik kirke. Siden det opprinnelige kirkeprosjektet ikke ble vedtatt finansiert er det nå opprettet en ny kunstkomite som med respekt for den forrige komiteens flotte arbeid skal lede arbeidet videre med å inkorporere kunst og utsmykning i det reviderte kirkeprosjektet som nå er satt i gang. Komiteens oppgave er å utarbeide en kunstplan samt å være ansvarlig for gjennomkjøringen av kunstprosjektene. Komiteen skal også omplassere den eksisterende kunsten og eventuelt liturgiske møbler.

 

Mandat

Komite for kunst og utsmykning skal være samarbeidende og rådgivende instans for kunstnere og arkitekter. Byggekomiteen har gitt komiteen følgende mandat;

 • Skaffe kunstnere for utarbeidelse av kunst i tråd med de målsettinger som er skissert for kunst- og utsmykning i Rørvik Kirke.
 • Komiteen skal være rådgivende instans i forhold til estetikk/miljø/.
 • Komiteen skal være rådgivende i alle saker som påvirker utsmykning.

 

Komite for kunst og utsmykning, sammensetning;

Berit Fjær Rauø, Vikna menighetsråd

Jan Korssjøen, sokneprest

Ruth Henrikø

Sigrid Wangsfjord Moe

Svein Kåre Johansen, kirkeverge

 

2.0 KYSTKULTUR OG TRADISJON

«Kystbyen Rørvik» ligger i et karakteristisk kystkulturlandskap.  Kirken (generelt) var øyfolkets treffpunkt og har dermed satt sitt preg på stedet. Til kirken rodde eller seilte man fra de nærliggende øyene og fiskeværene. Her traff man naboer og utvekslet nyheter, og kunngjøringer ble bekjentgjort. Kirkas betydning i folks liv har vært svært sentral. Både i sorg og gleder har, og vil, kirka være et viktig samlingspunkt i kystfolkets liv.

 

En kystens kirke

Vikna består av tusenvis av holmer, øyer og skjær. Fiske, og næring knyttet til dette, har i flere hundre år vært en sentral del av inntekstgrunnlaget og dermed en del av den kulturelle identiteten for Viknaværingen. Nye næringer har med tiden gitt kysten og stedet et nytt innhold, men det maritime har alltid vært sentralt. Havet vil også i fremtiden utgjøre en livsviktig kilde for stedet.

Det er viktig at den nye kirka tar opp elementer og danner forbindelser mellom den gamle kystkulturen og den fremtidige.  Elementer kan være bygningsdeltajer eller tradisjonelle formgivende elementer.  Kunst og utsmykning av kirka skal være tilknyttet og plassert, være gjenkjennelig men samtidig skape undring i vår kystkultur – en kystens kirke.

 

Fokus:

 • Kunsten skal gjenspeile stedets identitet med tilknytning i det maritime og i kystkulturlandskapet.
 • Kunsten bør skape undring og den treenige Gud skal være sentral.
 • Ønske om bruk av glass, stein og lysekte materialer

 

Andre overordnede føringer:

 • Formidling av sentrale forhold i den kristne tro og budskap.
 • Kunsten og utsmykningen skal fremstå samlende.
 • Moderne uttrykksformer og teknikker, integrert og i samsvar med byggets arkitektur.
 • Kunsten kan gjerne være utformet slik at den kan brukes i Trosopplæringen.
 • Belysningen kan være en del av utsmykningen.

 

Som grunnlag for utførelse av kunstprosjektene hadde den opprinnelige kunstkomiteen valgt å ta utgangspunkt i norske kunstnere.  Som en del av den kulturelle identiteten finner den nåværende kunstkomiteen det også naturlig å bruke lokale kunstnere til deler av utsmykningen.

Etter en gjennomgang av innkomne forslag fra forskjellige kunstnere valgte den gamle kunstkomiteen å lande på Tor Lindrupsen som den kunstneren som får i oppdrag å lage fondvegg til Rørvik kirke. Den nye kunstkomiteen følger opp dette vedtaket inn i det reviderte kirkeprosjektet og Lindrupsen vil bli engasjert til å lage en revidert utgave av sitt opprinnelige forslag med endringer tilpasset det nye kirkebygget i størrelse.

Budsjett på fondvegg er på kr 800.000,-. Det er søkt Marie Andresens legat for utsmykking av kirkebygg om støtte til fondvegg og vi fikk innvilget en støtte på kr 300.000,- i oktober 2018. Dermed gjensto å finne finansiering på kr 500.000,- for å fullfinansiere fondveggen. Fullfinansiering ble oppnådd da Rørvik sanitetsforening 5.12.2018 informerte oss om at de gir kr 500.000,- øremerket til bruk på finansiering av fondveggen.

 

3.0 VALG AV STEDER FOR KUNST

Vi prioriterer å plassere kunst i de områdene som når flest mulig. Vi har lagt vekt på følgende områder:

 

Kunstprosjekt 1: Fondvegg / altertavle

Kunstprosjekt 2: Alterbord døpefont og lesepult, knefall, liturgiske tekstiler, prosesjonskors

Kunstprosjekt 3: Historisk vegg

Kunstprosjekt 4: Lystenningssted

Kunstprosjekt 5: Glassvegg mellom kirkerom/kirketorg og utvendig glassfasade i kirketorg.

 

Kunstprosjekt 1: Fondvegg/altertavle

Gjennomføring:

 • Direkteoppdrag

Tor Lindrupsen, billedkunstner. Født i Kristiansand 1958. Bor på Kråkerøy i Fredrikstad. Han er en erfaren kunstner som har laget flere kirkeutsmykninger. Han arbeider blant annet med materialene tre, betong og glass. Se også www.lindrupsen.no.

 

Kunstprosjekt 2: Liturgiske møbler (Flyttbart).

Kirkerommet er hovedrommet. Når en kommer inn skal det ikke være tvil om at det er et kirkerom. Utsmykningen av rommet med kunst, møblering og liturgiske møbler og tekstiler understreker dette. Rommets språk må ikke tones ned. Det skal være et rom som skal «løfte opp» enkeltmennesket og gjennom det gi oss Gudsdimensjon i våre liv.

Det understrekes at det skal være et samarbeid mellom kunstner og arkitekter knyttet til de liturgiske møblene og tekstilene.

 

Kunstprosjekt 3: Historisk vegg

Historisk vegg ligger i kirketorget og er veggen mellom kjøkken og kirketorget. Denne veggen skal gi et stilrent og enkelt tilbakeblikk på historien til Rørvik kapell/kirke.

 

Kunstprosjekt 4: Lystenningssted.

Lystenningsstedet skal være en trygg og viktig plass for lystenning og kontemplasjon samtidig som den visuelt sett er et dekorativt element i kirkerommet. Det kan gjerne dekoreres med enkle kristne symboler og ha mulighet for at lys kan tennes på flere nivåer på veggen. Det er viktig at lystenningsstedet rengjøres og vedlikeholdes slik at det framstår med verdighet.

 

Kunstprosjekt 5: Glassvegg mellom kirkerom og kirketorg, samt utvendig vindu i kirketorget.

Dette er store og rene glassflater som innbyr til å dekoreres med visuelle uttrykk. Hvis flatene skal dekoreres enten ved inngravering eller med påføring av foliebilder bør bildene være utformet på en måte slik at de drar linjer tilbake til det gamle kirkebygget.

 

 

5.0 BUDSJETT KUNSTNERISK UTSMYKNING RØRVIK KIRKE

 

 

BUDSJETT

FINANSIERING

Kunstprosjekt 1

Fondvegg/altertavle

Kr 800.000,-

Gaver

Kunstprosjekt 2

Liturgiske møbler

Kr 160.000,-

Gaver

Kunstprosjekt 3

Historisk vegg

Kr 10.000,-

Gaver

Kunstprosjekt 4

Lystenningssted

Kr 5.000,-

Gaver

Kunstprosjekt 5

Glasskunst

Kr 100.000,-

Gaver

 

SUM

Kr 1.075.000,-

 

 

 

6.0 FREMDRIFTSPLAN

Fase 1: Ultimo 2018

Nedsette kunstkomite

Revidere kunstplan

Utrede innhold i kunstprosjekt

Utrede igangsetting av kunstprosjekt

 

Fase 2: Primo 2019

Jobbe med utforming av kunstneriske uttrykk

Innhente prisoverslag

Dialog med kunstnere, arkitekt og byggekomite

Velge ut kunstnere som ennå ikke er valgt

Skrive kontrakter med kunstnere

 

Fase 3: Medio og ultimo 2019

Følge opp igangsatte kunstprosjekt

Dialog med kunstnere, arkitekt og byggekomite19. januar 2020 | Logg inn | Vikna kirkelige fellesråd Powered by Agrando